Logowanie

Projekty Ustaw

9.10.2008

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Strona 1 z 3
Druk nr 1370

Warszawa, 7 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-83-2008

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji wnosi projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Do reprezentowania Komisji w pracach nad projektem ustawy został upoważniony poseł Michał Marcinkiewicz. Przewodniczący Komisji (-) Janusz Palikot


projekt USTAWA z dnia ??????2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm. 1)) w art. 96 ust. 12 otrzymuje brzmienie: ?Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy następuje wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269 poz. 2681, z późn. zm. 2)). Zdanie drugie nie ma zastosowania w przypadku, gdy zgłaszana zmiana powoduje zmianę właściwości organu podatkowego.?. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382 oraz z 2008 r. Nr 74, poz. 444.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769.

UZASADNIENIE

1. Wyjaśnienie celu ustawy Celem ustawy jest uproszczenie zasad dokonywania aktualizacji danych podatników w systemie ewidencji podatników (NIP) i dla celów VAT.

2. Przedstawienie stanu obecnego Na podstawie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (ustawa o NIP) wszyscy podatnicy są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego NIP, z którego dane rejestrowane są w Krajowej Ewidencji Podatników. Podatnicy są następnie obowiązani do aktualizowania tych zgłoszeń, w każdym wypadku zmiany danych ujawnionych w zgłoszeniu. Niezależnie, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 ze zm., dalej: ustawa o VAT), podatnicy podatku VAT, którzy zamierzają podjąć działalność opodatkowaną tym podatkiem, mają obowiązek odrębnego złożenia zgłoszenia rejestracyjnego (tzw. zgłoszenie VAT-R) oraz aktualizowania danych wykazanych w tym zgłoszeniu. Podstawowe dane identyfikacyjne podatników (nazwa, numery identyfikacyjne REGON i PESEL, adres siedziby/adres zamieszkania), podlegają aktualizacji zarówno na podstawie ustawy o NIP jak i ustawy o VAT. W konsekwencji, podatnicy opodatkowani VAT (czyli w praktyce większość przedsiębiorców) obowiązani są do zgłaszania zmiany tych danych dwukrotnie: raz na potrzeby ewidencji NIP, drugi raz na potrzeby ewidencji VAT. Równocześnie, na gruncie każdych z tych ustaw obowiązują inne terminy aktualizacji danych: na gruncie ustawy o VAT jednolity termin 7-dniowy, na gruncie ustawy o NIP zróżnicowane terminy, w zależności od statusu

podmiotu zobowiązanego do dokonania zgłoszenia: dla podatników VAT i podatku akcyzowego - 14 dni, dla podatników podatków dochodowych ? 30 dni, dla podatników będących wyłącznie podatnikami w zakresie podatków lokalnych ? data złożenia pierwszej deklaracji lub termin dokonania podatku. pierwszej w roku podatkowym wpłaty

Pokrywające się zakresy danych podlegających aktualizacji, skutkujące obowiązkiem ich dwukrotnego zgłaszania oraz zróżnicowane terminy składania zgłoszeń sprawiają, że omawiane przepisy są mylące i trudne w stosowaniu. Termin na aktualizację danych dla celów VAT (7 dni) jest bardzo krótki, a teoretycznie dłuższe terminy (14/30 dni) na aktualizację danych dla celów NIP mają dla przedsiębiorców niewielkie znaczenie. Większość przedsiębiorców jest podatnikami VAT i podatków dochodowych, a więc i tak mają obowiązek informowania organów podatkowych o zmianie danych identyfikacyjnych w ciągu 7 dni na podstawie ustawy o VAT. Docelowo, podatnicy powinni być zobowiązani tylko do składania tylko jednego zgłoszenia zawiadamiającego o zmianach ich danych identyfikacyjnych. względów technicznych (niedostosowanie systemów Ponieważ wprowadzenie takich zmian na obecnym etapie mogłoby okazać się niemożliwe ze informatycznych wykorzystywanych w Krajowej Ewidencji Podatników oraz dla celów prowadzenia ewidencji podatników VAT) postuluje się przynajmniej: (i) wprowadzenie jednolitych terminów aktualizacji dla przedsiębiorców na gruncie obu tych ustaw, (ii) wyłączenie obowiązku dwukrotnej aktualizacji danych identyfikacyjnych (w sytuacji, gdy zgłoszenie dla celów ustawy o NIP dotyczy tych samych danych, co zgłoszenie dla celów ustawy o VAT).

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.