Logowanie

Projekty Ustaw

25.9.2008

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Strona 1 z 3
Druk nr 1306

Warszawa, 17 września 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna ?Przyjazne Państwo? do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-77-2008 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Komisja Nadzwyczajna ?Przyjazne Państwo? do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji wnosi projekt ustawy

- o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


Do reprezentowania stanowiska Komisji w pracach nad projektem ustawy został upoważniony poseł Marek Wikiński. Przewodniczący Komisji (-) Janusz Palikot

projekt

USTAWA z dnia ????.. 2008 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Art. 1. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.1)) w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?4. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.?. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104, Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369, Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588.

UZASADNIENIE

1. Wyjaśnienie celu ustawy. Proponowana zmiana dotyczy opodatkowania przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Ma ona na celu przesunięcie terminu na złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania na zasadach ryczałtu i wyznaczenie go na dzień zapłaty pierwszego ryczałtu.

2. Przedstawienie stanu obecnego. Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 9 ust. 4 w zw. z art. 9 ust. 1, podatnik, który rozpoczyna w ciągu roku uzyskiwanie przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze jest zobowiązany do złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji o wyborze opodatkowania na zasadach ryczałtu najpóźniej na dzień przed uzyskaniem pierwszego przychodu z najmu (w deklaracji jest określona m. in. data pierwszego przychodu). W praktyce oznacza to, że osoba zaczynająca najem, nie może w momencie podpisywania umowy najmu przyjąć żadnych pieniędzy (np. tytułem zaliczki, czynszu za pierwszy miesiąc itp.), ponieważ w takiej sytuacji straci prawo do wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania w pierwszym roku uzyskiwania takich przychodów. Podatnicy często nie znają opisanych powyżej zasad i wielu z nich po podpisaniu umowy dopiero w urzędzie skarbowym dowiaduje się, że nie przysługuje im prawo do wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania w pierwszym roku wynajmowania mieszkania/lokalu.

3. Różnice między dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym. Wprowadzenie zmian polega na wprowadzeniu do art. 9 ust 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne dodatkowego zapisu, który pozwala osobom fizycznym rozpoczynającym wynajmowanie mieszkania na zgłoszenie wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania w danym roku także już po podpisaniu umowy i przyjęciu pieniędzy od wynajmującego, w terminie do dnia powstania obowiązku zapłaty pierwszego ryczałtu z tytułu wynajmu.

4. Oczekiwane skutki gospodarcze, społeczne, finansowe i prawne. Zmiana regulacji wprowadzi bardziej elastyczne przepisy dla podatników uzyskujących dochody z najmu, dzierżawy itp. Będą oni mogli wybrać formę opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nawet jeśli przed dokonaniem wyboru uzyskali przychody np. w postaci zaliczki, co w zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami odbiera im prawo do rozliczania się w tej formie. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stanowią dochód budżetu państwa.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.