Logowanie

Projekty Ustaw

25.9.2008

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

Strona 1 z 2
Druk nr 1346

Warszawa, 18 września 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna ?Przyjazne Państwo? do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-73 -2008 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Komisja Nadzwyczajna ?Przyjazne Państwo? do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji wnosi projekt ustawy:

- o zmianie podatkowa.

ustawy

-

Ordynacja

Do reprezentowania stanowiska Komisji w pracach nad projektem ustawy został upoważniony poseł Mirosław Sekuła. Przewodniczący Komisji (-) Janusz Palikot


projekt USTAWA z dnia ??????2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 1)) w art. 227 § 2 otrzymuje brzmienie: ?§

2. Organ podatkowy, przekazując sprawę, jest obowiązany ustosunkować się do przedstawionych zarzutów i poinformować stronę o sposobie ustosunkowania się do nich.?. Art. 2. W postępowaniach wszczętych przez organy podatkowe przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671.

UZASADNIENIE

1. Wyjaśnienie celu ustawy Celem ustawy jest poprawa komunikacji między organem podatkowym prowadzącym postępowanie a jego stroną, zapewnienie realizacji zasad: czynnego udziału strony w postępowaniu, prawdy obiektywnej oraz prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów, a także wytworzenie partnerskich relacji między podatnikiem a administracją skarbową.

2. Przedstawienie stanu obecnego Obecnie obowiązujące przepisy nie dają podatnikowi gwarancji, że w toku postępowania prowadzonego przez organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej będzie otrzymywał aktualną informację na temat bieżącej oceny prawnej sprawy. Takie prawo da się wyprowadzić z zasad ogólnych postępowania. I choć w pewnych przypadkach organy podatkowe informują o swoich działaniach, to praktyka jest odmienna. Organ często odmawia informacji, odsyłając do decyzji, która zostanie wydana. Obecnie obowiązujące prawo nie pełni skutecznie roli gwarancyjnej. W konsekwencji podatnik często nie jest w stanie w pełni aktywnie uczestniczyć w postępowaniu, w sposób adekwatny do aktualnej sytuacji przedstawiać swoje racje i dowody. Nie dochodzi do wymiany argumentów między stroną postępowania a organem je prowadzącym ? do merytorycznej dyskusji prowadzonej na tle konkretnej sprawy, która pozwala na ustalenie prawdy o faktach i prawie, przez co sprzyja trafności rozstrzygnięcia. Cierpi na tym realizacja zasad: czynnego udziału strony w postępowaniu, prawdy obiektywnej i prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów (art. 123, 122 i 121 Ordynacji podatkowej).

3. Różnice między dotychczasowym a przewidywanym stanem prawnym Proponowana zmiana polega na: - zobowiązaniu organu odwoławczego do automatycznego (bez konieczności składania przez podatnika wniosku) przekazywania podatnikowi informacji o sposobie ustosunkowania się do zarzutów odwołania przez organ I instancji. Zgodnie z art. 227 § 2 Ordynacji podatkowej, organ I instancji przekazując sprawę organowi odwoławczemu jest obowiązany ustosunkować się do przedstawionych zarzutów. Dobrą praktyką organów odwoławczych jest, by z pismem takim automatycznie zaznajamiać stronę postępowania (bez konieczności składania przez nią wniosku i opłacania kopii pisma).

Nie jest to jednak praktyka stosowana powszechnie. Proponuje się zatem zapisanie wskazanego obowiązku prawem. Na wprowadzeniu postulowanych rozwiązań nie powinna ucierpieć zasada szybkości i prostoty postępowania.

4. Oczekiwane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne Proponowane rozwiązanie wywrze pozytywne skutki społeczne jako element wytwarzania partnerskich i otwartych relacji między podatnikiem a organem podatkowym. Proponowane zmiany dotyczące zagadnień prawa podatkowego, nie powinny powodować znaczących skutków finansowych dla budżetu państwa. Mogą się wiązać ze wzrostem ilości zadań obowiązujących organy podatkowe. Zdaniem Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu ? ze względu na fakt, że celem nowelizacji jest poprawa współpracy organu kontroli skarbowej z podatnikiem - jeśli w praktyce wystąpią jakieś koszty finansowe z nią związane, to na obecnym etapie są trudne od oszacowania.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.