Logowanie

Projekty Ustaw

9.10.2008

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane

Strona 2 z 3

Natomiast dla przedsiębiorców, zniesienie (wielokrotnego ? z racji wykonywanej działalności) obowiązku składania zgłoszeń budowlanych jest zauważalną oszczędnością. Przygotowanie i złożenie zgłoszenia budowlanego wymaga bowiem nie tylko czasu, ale też pociąga za sobą koszty skompletowania dokumentacji ? rysunki obiektów, projekt zagospodarowania działki, opis urządzeń, itd. ? wykonanych przez uprawnionych projektantów. Przedmiotowy projekt znosi zatem nie tylko uciążliwość biurokratyczną, ale też sprzyja obniżaniu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ? bez wymiernej ujmy dla finansów państwa. Skutki finansowe w zakresie podatku od nieruchomości Pozbawienie przenośnych urządzeń rozrywkowych statusu ?budowli ? tymczasowego obiektu budowlanego?, automatycznie znosi obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości za okres prowadzenia działalności na obszarze danej gminy. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.06.121.844 z późn. zm.), podatek od nieruchomości dla budowli (a takimi są obecnie przenośne urządzenia rozrywkowe) jest obliczany jako procent od ich wartości - w 2008 r. maksymalna stawka podatku od nieruchomości dla budowli wynosi 2%. W działalności typowo objazdowej, nawet w obecnym stanie prawnym, podatek od nieruchomości w odniesieniu do przenośnych urządzeń rozrywkowych nie jest egzekwowany. W pierwszym rzędzie wynika to z interpretacji przepisów podatkowych ? obowiązek podatkowy powstaje dopiero od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie rozpoczęcia działalności. W sytuacji gdy działalność na terenie gminy trwała tylko kilka dni i została przeniesiona do następnej, trudno w ogóle określić czy powstał obowiązek


podatkowy.

Teoretycznie,

przy

szacunkowej

wartości

urządzeń

rozrywkowych

(?objazdowych?) rzędu 30-40 tys. zł, wielkość należnego podatku nie przekraczałaby 10 zł (w danej miejscowości). W przypadku ?stacjonarnego? użytkowania przenośnych urządzeń rozrywkowych obliczenie wysokości należnego podatku od nieruchomości nie budzi większych wątpliwości. Ponieważ liczba, wielkość i jakość urządzeń może być w tym przypadku wyższa, tym wyższa jest wartość podlegająca opodatkowaniu. Jeśli założyć, że wartość urządzeń wynosi nawet 150 tys. zł, a sezon w Polsce trwa 3 miesiące, to wartość podatku od nieruchomości wyniosłaby 750 zł. Z dużym prawdopodobieństwem można też przyjąć, że w danej miejscowości działa przeważnie jedno tak duże przedsięwzięcie. Podsumowując, wygaśniecie podstawy do opłacania podatku od nieruchomości z tytułu wykorzystywania przenośnych urządzeń rozrywkowych nie uszczupli w zauważalnym stopniu budżetów samorządowych. Liczba przedsiębiorców prowadzących działalność z wykorzystaniem przenośnych urządzeń rozrywkowych jest niewielka. W przypadku małych przedsięwzięć rozrywki objazdowej podatki nie są opłacane nawet w obecnym stanie prawnym, zaś w przypadku większych i mniej mobilnych przedsięwzięć, wpływy samorządów zmniejszą się o kwoty nieistotne w skali ich budżetów.

5. Ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Warszawa, 23 października 2008 r. BAS-WAEM-2892/08

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia prawna w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy ? Prawo budowlane (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Mirosław Sekuła)

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. ? Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, ze zmianami) sporządza się następującą opinię:

1. Przedmiot projektu ustawy Przedstawiony projekt ustawy przewiduje zmianę artykułu 2 ustęp 1 oraz artykułu 3 punkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ? Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, ze zmianami). Zmiana dotyczy wyłączenia z zakresu stosowania ustawy przenośnych urządzeń rozrywkowych. Projekt modyfikuje ponadto definicję tymczasowego obiektu budowlanego poprzez usunięcie strzelnic, urządzeń rozrywkowych i barakowozów z przykładowego wyliczenia obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem. Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy Kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy nie są regulowane prawem Unii Europejskiej.

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach opiniowanego projektu.

2

4. Konkluzja Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy ? Prawo budowlane nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Sporządził: Akceptował: Zespół Prawa Europejskiego Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.