Logowanie

Projekty Ustaw

9.10.2008

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane

Strona 1 z 3
Druk nr 1225

Warszawa, 7 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-84-2008

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji wnosi projekt ustawy:

- o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

Do reprezentowania stanowiska Komisji w pracach nad projektem ustawy został upoważniony poseł Mirosław Sekuła. Przewodniczący Komisji (-) Janusz Palikot


projekt USTAWA z dnia 2008 r.

o zmianie ustawy ? Prawo budowlane Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm. 1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych oraz przenośnych urządzeń rozrywkowych.?;

2) w art. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: ?5) tymczasowym obiekcie budowlanym ? należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, obiekty kontenerowe;?. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 914.

UZASADNIENIE

1. Wyjaśnienie celu ustawy. Celem projektu ustawy jest zniesienie zbędnej i uciążliwej dla przedsiębiorców ? właścicieli przenośnych urządzeń rozrywkowych (np. karuzel) biurokracji będącej konsekwencją objęcia w aktualnym stanie prawnym tych urządzeń rozrywkowych, a także przenośnych i przewoźnych urządzeń niezbędnych dla ich obsługi, obowiązkiem zgłoszenia budowlanego do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (art. 29 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane).

2. Przedstawienie stanu obecnego. Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy - Prawo budowlane w sposób istotny utrudniają prowadzenie tego rodzaju działalności gospodarczej. Utrudnienia te wynikają zwłaszcza z nieprzystosowania wymogów ustawowych pod względem czasowym do charakteru tego rodzaju działalności rozrywkowej (aż 30-dniowy termin wymagany dla zgłoszenia budowlanego jeszcze przed podjęciem działalności rozrywkowej, a z drugiej strony 120-dniowy termin określający maksymalny termin prowadzenia tej działalności (np. karuzeli) bez obowiązku uzyskiwania pozwolenia budowlanego). Z uwagi na charakter działalności polegającej na prowadzeniu ?wesołych miasteczek?, dochowanie przez ich właścicieli przewidzianych w prawie budowlanym terminów (zarówno terminu przewidzianego w art. 30 ust. 5 /30 dni/, jak i terminu z art. 20 ust. 1 pkt 12 /120 dni/), a tym samym sprostanie ustawowemu obowiązkowi zgłoszenia budowlanego, jest praktycznie nierealne. Nieadekwatność tych terminów w stosunku do urządzeń rozrywkowych wynika w szczególności z faktu, iż właściciele wesołych miasteczek zmieniają miejsce pobytu często co kilka dni i z reguły ustalają nową lokalizację na kilka dni przed jej zmianą, a nawet ustalenia te niekiedy następują z dnia na dzień.

3. Różnice między dotychczasowym a przewidywanym stanem prawnym. Te właśnie utrudnienia, wynikające z aktualnie obowiązującej ustawy - Prawo budowlane, związane z zakwalifikowaniem przenośnych urządzeń rozrywkowych (np. karuzel) do tymczasowych obiektów budowlanych (art. 3 pkt 5), są przyczyną złożenia niniejszego projektu ustawy nowelizującej ustawę - Prawo budowlane. Konsekwencją wyłączenia spod rygorów ustawy - Prawo budowlane przenośnych urządzeń rozrywkowych (np. karuzel) jest propozycja zmiany definicji legalnej ?tymczasowych obiektów budowlanych? (art. 3 pkt 5), poprzez skreślenie tych urządzeń rozrywkowych z jej zakresu (tj. przykładowo wyliczonych obiektów budowlanych).

4. Oczekiwane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne. Proponowane zmiany uwzględniają nie tylko interesy i potrzeby właścicieli przenośnych urządzeń rozrywkowych, ale także interes społeczny i porządek publiczny. Nie ingerują w żaden sposób w sferę obowiązków wynikających z innych regulacji administracyjnych, w szczególności z dozoru technicznego, uregulowanego w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321), gwarantując tym samym dostępność i bezpieczeństwo konsumentom tego rodzaju rozrywki. Skutki finansowe w zakresie zgłoszenia budowlanego Złożenie zgłoszenia budowlanego nie jest objęte żadnymi obowiązkowymi opłatami ? stąd też, zniesienie obowiązku składania zgłoszeń przez właścicieli/użytkowników przenośnych urządzeń rozrywkowych w żadnym stopniu nie uszczupli ani budżetu państwa, ani budżetów samorządów powiatowych.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.