Logowanie

Projekty Ustaw

9.10.2008

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Strona 1 z 2
Druk nr 1376

Warszawa, 2 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna ?Przyjazne Państwo? do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-80-2008

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu, Komisja Nadzwyczajna ?Przyjazne Państwo? do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji wnosi projekt ustawy:

- o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Do reprezentowania stanowiska Komisji w pracach nad projektem ustawy został upoważniony poseł Paweł Poncyljusz. Przewodniczący Komisji (-) Janusz Palikot


projekt

USTAWA z dnia...............................2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. 1)) w art. 79 w ust. 4 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: ?5) wyrejestrowanego w celu rejestracji w innym państwie.?. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649 i Nr 163, poz. 1015.

UZASADNIENIE

1. Wyjaśnienie celu ustawy Zmiany mają na celu umożliwienie powtórnej rejestracji pojazdu, wyrejestrowanego w celu rejestracji za granicą.

2. Przedstawienie stanu obecnego W obecnym stanie prawnym w przypadku wyjazdu za granicę i zarejestrowania samochodu w innym państwie, należy wyrejestrować samochód w Polsce. Po powrocie do kraju nie można samochodu ponownie zarejestrować, ponieważ zgodnie z przepisami nie można zarejestrować pojazdu, który został wyrejestrowany. Natomiast prawo wielu państw Unii Europejskiej nakazuje zaraz po przyjeździe zarejestrować i ubezpieczyć pojazd w kraju emigracji. 3.Różnice między dotychczasowym, a przewidywanym stanem prawnym Zmiany w ustawie umożliwią powtórne zarejestrowanie pojazdu przez emigrantów, którzy wyjechali za granicę swoim samochodem. Wobec nasilającej się skali migracji zarobkowej do krajów Unii Europejskiej umożliwienie powtórnej rejestracji pojazdu ułatwi życie wielu osób, którzy wyjechali za granicę swoim pojazdem.

4. Oczekiwane skutki gospodarcze, społeczne, finansowe i prawne. Dzięki tej zmianie możliwa będzie ponowna rejestracja pojazdów uprzednio wyrejestrowanych. Ułatwi emigrantom podjęcie decyzji o powrocie do kraju i wyeliminuje problemy wielu polskich obywateli. Utrzymywanie przepisów, które uniemożliwiają ponowną rejestrację w Polsce pojazdu wyrejestrowanego w celu rejestracji za granicą jest do pewnego stopnia zaprzeczeniem wspólnotowej idei wolności przepływu osób, a także ograniczeniem swobody dysponowania własnością. W obecnym stanie prawnym, wyrejestrowanie pojazdu w celu wyjazdu za granicę, a następnie chęć powrotu do kraju własnym samochodem, wiąże się wyłącznie z negatywnymi skutkami finansowymi. Sprzedaż pojazdu na rynku wtórnym któregokolwiek z krajów Europy Zachodniej wiąże się ze znaczną stratą finansową ? nie tylko z powodu dużej podaży pojazdów używanych, ale także z powodu, iż nowe samochody

kupowane w Polsce są zazwyczaj nieco gorzej wyposażone, przez co mniej atrakcyjne na zachodnim rynku. Drugim negatywnym rozwiązaniem pozostaje sprowadzenie pojazdu i poniesienie wszelkich kosztów sprowadzenia pojazdu (administracyjnych, podatkowych, badań technicznych). Przedłożony projekt znosi anachroniczną treść ustawy Prawo o ruchu drogowym, nie powodując żadnych kosztów dla budżetu państwa, a jednocześnie obniżając koszty finansowe ponownej rejestracji pojazdu dla osób objętych przedmiotową regulacją.

5. Ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej. Projekt ustawy nie narusza prawa Unii Europejskiej.

Warszawa, 23 października 2008 r. BAS-WAEM-2876/08

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia prawna w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy ? Prawo o ruchu drogowym (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Paweł Poncyljusz)

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku ? Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z 2002 r., Nr 23, poz. 398, ze zmianami) sporządza się następującą opinię:

1. Przedmiot projektu ustawy Projekt przewiduje dodanie punktu 5 w art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ? Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zmianami). Przepis art. 79 ust. 4 ustawy określa przypadki, w których pojazd wcześniej wyrejestrowany podlega rejestracji. Zgodnie z zaproponowaną zmianą jeden z takich przypadków będzie się odnosił do pojazdu wyrejestrowanego w celu rejestracji w innym kraju. Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.