Logowanie

Projekty Ustaw

4.11.2008

Poselski projekt ustawy o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa

Strona 1 z 3
Druk nr 1411

Warszawa, 4 listopada 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

-

o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Eugeniusza Czykwina. (-) Anna Bańkowska; (-) Eugeniusz Czykwin; (-) Ryszard Galla; (-) Tomasz Garbowski; (-) Ryszard Kalisz; (-) Witold Klepacz; (-) Jan Kochanowski; (-) Janusz Krasoń; (-) Wacław Martyniuk; (-) Zbigniew Matuszczak; (-) Henryk Milcarz; (-) Wojciech Olejniczak; (-) Wojciech Pomajda; (-) Stanisława Prządka; (-) Stanisław Rydzoń; (-) Elżbieta StrekerDembińska; (-) Wiesław Andrzej Szczepański; (-) Tadeusz Tomaszewski; (-) Jerzy Wenderlich; (-) Stanisław Wziątek; (-) Ryszard Zbrzyzny.


projekt

USTAWA z dnia 2008

o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa Art. 1 Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie otrzymuje dotacje i inne środki z budżetu państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych, z wyjątkiem finansowania kosztów realizacji inwestycji budowlanych. Art. 2 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie poczynając od roku budżetowego 2010.

UZASADNIENIE

Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych jest pierwszoplanową, konstytucyjną dyrektywą regulacji stosunków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej. Została wyrażona w art. 25 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Zasada równouprawnienia Kościołów i związków wyznaniowych jest zawarta także w ustawie z 17 maja 1989 o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, mającej charakter wykonawczy do przepisów wyznaniowych Konstytucji. Równouprawnienie wszystkich kościołów i innych związków wyznaniowych, bez względu na formę uregulowania ich sytuacji prawnej, zostało uznane za podstawową gwarancję wolności sumienia i wyznania w stosunkach państwa ze związkami wyznaniowymi (art. 9 ust. 2). Ponadto w art. 19 ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. czytamy, że ?Kościoły i inne związki wyznaniowe korzystają na zasadach równouprawnienia ze swobody wypełniania funkcji religijnych?. Do zakresu uprawnień mieszczących się w ramach wypełniania funkcji religijnych ustawodawca zaliczył m.in. pro-

wadzenie działalności oświatowo-wychowawczej oraz kształcenie i ustanawianie duchownych. Zgodnie z zasadą równouprawnienia wyznań ustawodawca jeszcze w okresie Polski Ludowej utworzył na podstawie usuniętego w 1954 r. z Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Teologii Katolickiej państwową uczelnie o charakterze wyznaniowym kształcącą duchowieństwo katolickie ? Akademię Teologii Katolickiej, natomiast dawny Wydział Teologii Ewangelickiej UW stał się podstawą powołania państwowej, wielowyznaniowej uczelni ? Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Wymienione placówki kształciły i kształcą jednak także osoby świeckie dla potrzeb ogólnospołecznych. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku nastąpiło jednakże rozszerzenie dotowania przez państwo konfesyjnego katolickiego szkolnictwa wyższego. Na mocy ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. państwo dofinansowuje ze swego budżetu Katolicki Uniwersytet Lubelski, a na podstawie Konkordatu z 28 lipca 1993 r. (art. 15 ust.

3) oraz ustawy z 26 czerwca 1997 r. dotowana jest także na szczególnie korzystnych warunkach Papieska Akademia Teologiczna, uczelnia mająca ewidentnie profil katolicki i kościelny zarazem. Dotacje państwowe nie mogły być przeznaczane na inwestycje budowlane (zastrzeżenie to zostało zniesione uchwaloną przez Sejm w trzecim czytaniu w dniu 10 października 2008 r. ustawą o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa). Uprzywilejowanie przez państwo katolickiego szkolnictwa wyższego pogłębiło uchwalenie przez Sejm 5 kwietnia 2006 r. ? z inicjatywy parlamentarnego klubu Platformy Obywatelskiej ? trzech ustaw o finansowaniu z budżetu państwa Papieskiego Wydziału Teologicznego Warszawie, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej ?Ignatianum? w Krakowie. Placówki wspomniane otrzymują z budżetu państwa dotacje na zasadach przewidzianych dla uczelni publicznych z wyjątkiem finansowania inwestycji budowlanych. Należy przy tym podkreślić, że obowiązku finansowania wspomnianych placówek nie nakłada na państwo Konkordat z 1993 r. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie to uczelnia katolicka, a zarazem kościelna.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.