Logowanie

Projekty Ustaw

3.10.2008

Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z wprowadzeniem ulgi prorodzinnej

Strona 1 z 5
Druk nr 1409

Warszawa, 3 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie niektórych ustaw związanych z wprowadzeniem ulgi prorodzinnej.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy panią poseł Joannę Kluzik-Rostkowską. (-) Andrzej Adamczyk; (-) Waldemar Andzel; (-) Iwona Arent; (-) Zbigniew Babalski; (-) Piotr Babinetz; (-) Barbara Bartuś; (-) Dariusz Bąk; (-) Andrzej Bętkowski; (-) Antoni Błądek; (-) Arkadiusz Czartoryski; (-) Edward Czesak; (-) Marzenna Drab; (-) Adam Gawęda; (-) Grażyna Gęsicka; (-) Szymon Stanisław Giżyński; (-) Mieczysław Golba; (-) Marian Tomasz Goliński; (-) Krystyna Grabicka; (-) Kazimierz Gwiazdowski; (-) Grzegorz Janik; (-) Beata Kempa; (-) Izabela Kloc; (-) Lech Kołakowski; (-) Robert Kołakowski; (-) Henryk Kowalczyk; (-) Marek Kwitek; (-) Tomasz Latos; (-) Krzysztof Lipiec; (-) Marek Łatas; (-) Krzysztof Maciejewski; (-) Barbara Marianowska; (-) Jerzy Materna; (-) Kazimierz Matuszny; (-) Beata Mazurek; (-) Wojciech Mojzesowicz; (-) Stanisław Ożóg; (-) Stanisław Pięta; (-) Jacek Pilch; (-) Marek Polak; (-) Krzysztof Popiołek; (-) Krzysztof Putra; (-) Jan Religa; (-) Jerzy Rębek; (-) Adam Rogacki; (-) Józef Rojek; (-) Nelli Rokita-Arnold; (-) Jarosław Rusiecki; (-) Krzysztof Sońta; (-) Piotr Stanke; (-) Jolanta Szczypińska; (-) Andrzej Szlachta; (-) Stanisław Szwed; (-) Beata Szydło; (-) Adam Śnieżek; (-) Robert Telus; (-) Grzegorz Tobiszowski; (-) Andrzej Walkowiak; (-) Zbigniew Wassermann; (-) Waldemar Wiązowski; (-) Michał Wojtkiewicz; (-) Tadeusz Woźniak; (-) Waldemar Wrona; (-) Maria Zuba; (-) Wojciech Żukowski.


Projekt

USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie niektórych ustaw1 związanych z wprowadzeniem ulgi prorodzinnej Art. 1. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 dodaje się ust. 5 w brzmieniu następującym: ?

5. Podatnik będący osobą fizyczną, z zastrzeżeniem ust. 6, ma prawo odliczyć od podatku rolnego rocznie kwotę, obliczoną zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione: a) dzieci małoletnie, b) dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, c) dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach.?;

2) w art. 13 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: ?

6. Odliczenie, o którym mowa w ust. 5 nie przysługuje, jeżeli podatnik lub jego małżonek w danym roku podatkowym podlegali obowiązkowi podatkowemu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.?;

3) w art. 13 dodaje się ust. 7 w brzmieniu następującym: ?7. Przepis art. 27f ust. 1a oraz ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się odpowiednio.

4) w art. 13 dodaje się ust. 8 w brzmieniu następującym: ?8. Z tytułu ulgi w podatku rolnym, o której mowa w ust. 5, jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów. ?;

5) w art. 13 dodaje się ust. 9 w brzmieniu następującym: ?9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 8, kierując się potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów. ?;

6) w art. 13d ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Zwolnienia i ulgi podatkowe określone w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 8-12, a także w art. 13b stosuje się z urzędu. Pozostałe zwolnienia i ulgi podatkowe stosuje się na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika.?;

7) w art. 13d dodaje się ust. 2a w brzmieniu następującym: ?2a. Do wniosku o przyznanie ulgi, o której mowa w art. 13 ust. 5, należy dołączyć oświadczenie, w którym podatnik wskaże liczbę dzieci, na które przysługuje odliczenie.?;

8) w art. 13d dodaje się ust. 2b w brzmieniu następującym:

Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 747.

1

1

?2b. Na wezwanie organu podatkowego podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: a) odpis aktu urodzenia dziecka, b) odpis orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, c) odpis wyroku sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie, d) odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą, e) zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.?.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.