Logowanie

Projekty Ustaw

27.10.2008

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Druk nr 1216

Warszawa, 27 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

-

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Waldy Dzikowskiego.


(-) Zbigniew Chlebowski; (-) Andrzej Czerwiński; (-) Grzegorz Dolniak; (-) Ewa Drozd; (-) Waldy Dzikowski; (-) Tomasz Głogowski; (-) Jan Kaźmierczak; (-) Domicela Kopaczewska; (-) Agnieszka KozłowskaRajewicz; (-) Izabela Leszczyna; (-) Michał Marcinkiewicz; (-) Sławomir Rybicki; (-) Mirosław Sekuła; (-) Witold Sitarz; (-) Cezary Urban; (-) Ewa Wolak.

PROJEKT USTAWA z dnia ???????????? 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Art. 1. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 oraz Nr ?, poz. ?) w art. 42 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 2 po pkt 5a dodaje się pkt 5b w brzmieniu: ?5b) w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych;?;

2) po ust. 8 dodaje się ust. 9-10 w brzmieniu: ?9. Minister właściwy do spraw administracji publicznej dokonuje podziału środków, o których mowa w ust. 2 pkt 5b.

10. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji z budżetu państwa na zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 5b.?. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, w tym w szczególności poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury drogowej, który stanowi obecnie istotną barierę rozwoju wielu regionów kraju, jest jednym z Priorytetów Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015. Dążąc do intensyfikacji rozwoju infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym w zakresie dróg gminnych i powiatowych z inicjatywy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowany został Program Wieloletni pn. ?NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 ? 2011? mający być instrumentem pomocy Rządu samorządom terytorialnym w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z przebudową, budową lub remontami sieci dróg lokalnych, będących ważnym elementem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz czynnikiem podnoszenia atrakcyjności gospodarczej terenów i zwiększania komfortu życia mieszkańców, poprzez wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych. . Program ustanowiony jest na podstawie art.117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i aby mógł być realizowany w zgodzie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego konieczna jest jego nowelizacja w przedmiotowym zakresie. Dla pełnej realizacji Programu konieczne jest zaangażowanie budżetu państwa w roku 2009 w wysokości 1 mld zł. i w dwóch kolejnych latach w tej samej wysokości. Co najmniej takie samo zaangażowanie w realizację programu przewidywane jest ze strony jednostek samorządu terytorialnego. Łączne nakłady wyniosą w latach 2008 ? 2011 6 mld złotych, z czego 3 mld złotych pochodzić będzie z budżetu państwa, a pozostałe 3 mld złotych ? z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Program realizowany przez Rząd uzyskał akceptację Zespołu Ustrojowego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w którego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich organizacji reprezentowanych w KWRiST. Przedłożony projekt ustawy uwzględnia zmiany dokonane w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) dokonane przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 października 2008 r. ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. OCENA SKUTKÓW REGULACJI Środki na realizację zadań objętych Programem zabezpieczone są w budżecie państwa na 2009 rok. Dotacje z budżetu państwa przekazywane będą jednostkom samorządu terytorialnego za pośrednictwem wojewodów. Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.