Logowanie

Projekty Ustaw

26.9.2008

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Strona 1 z 7
Druk nr 1681

Warszawa, 26 września 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Stanisława Steca. (-) Tomasz Garbowski; (-) Witold Gintowt-Dziewałtowski; (-) Tomasz Kamiński; (-) Jan Kochanowski; (-) Sławomir Kopyciński; (-) Wacław Martyniuk; (-) Zbigniew Matuszczak; (-) Jarosław Matwiejuk; (-) Krzysztof Matyjaszczyk; (-) Tadeusz Motowidło; (-) Artur Ostrowski; (-) Stanisława Prządka; (-) Stanisław Stec; (-) Elżbieta Streker-Dembińska; (-) Wiesław Andrzej Szczepański; (-) Bogusław Wontor; (-) Stanisław Wziątek.


Projekt USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 14, poz. 85 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 31b ust. 3 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: ?5a) grupa krwi;?,

2) art. 37 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: ?4) płeć, wzrost w centymetrach, kolor oczu i grupę krwi;?,

3) w art. 44a ust. 2 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: ?8a) grupa krwi;?. Art. 2 W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 ze zm.) w art. 18 ust. 1 dodaje pkt 5a w brzmieniu: ?5a) grupa krwi;?. Art. 3 Wzór skierowania na badanie grupy krwi oraz wzór karty identyfikacyjnej grupy krwi określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2005 roku w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze

wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. Nr 191, poz. 1607). Art. 4 Jednostki organizacyjne publicznej służby krwi uprawnione do wydania karty identyfikacyjnej grupy krwi określa ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681). Art. 5 W terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia minister właściwy do spraw zdrowia dostosuje do wymogów ustawy, o której mowa w art. 1 i 2 w brzmieniu ustalonym niniejszą ustawą, rozporządzenie z dnia 19 września 2005 roku w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. Nr 191, poz. 1607 ze zm.). Art. 6 W terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia minister właściwy do spraw wewnętrznych dostosuje do wymogów ustawy, o której mowa w art. 1 i 2 w brzmieniu ustalonym niniejszą ustawą, rozporządzenie z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach (Dz. U. Nr 114, poz. 991 ze zm.). Art. 7 W terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia minister właściwy do spraw transportu dostosuje ustawy, o której mowa w art. 1 i 2 w brzmieniu ustalonym niniejszą ustawą, rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 150, poz. 1679 ze zm.). Art. 8 Dowody osobiste i inne dokumenty przewidziane w ustawie, wydane

w trybie przepisów przed wejściem w życie ustawy zachowują swą ważność. Art. 9 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Uzasadnienie Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw jest regulacją, której głównym celem jest stworzenie optymalnych możliwości wprowadzenia do dokumentów (tj. dowód osobisty, paszport i prawo jazdy) oznaczenia grupy krwi. Obecnie w dokumentach tych nie jest oznaczona grupa krwi ich posiadacza, co powoduje trudności przy udzielaniu poszkodowanym pomocy ze strony ratowników i lekarzy. W projekcie nowelizacji proponuje się uzupełnienie katalogu danych, jakie muszą być zawarte w ww. dokumentach, jak również zobowiązanie właściwych ministrów do dostosowania, w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, rozporządzeń szczegółowo regulujących wzory i tryb wydawania dowodów, dokumentów paszportowych i prawa jazdy. Proponowany projekt nie zmienia dotychczasowego sposobu i trybu wydawania dokumentów. Obowiązek posiadania karty identyfikacyjnej grupy krwi (zwanej dalej ?Krew kartą?), ma na celu zabezpieczenie urzędu (rodzaj prowadzenia kontroli) przed błędnym oznaczaniem grupy krwi. Istotną częścią projektu ustawy, z punktu widzenia obywatela jest dodatkowy koszt, jaki będzie musiał ponieść.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.