Logowanie

Projekty Ustaw

1.10.2008

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Druk nr 1134

Warszawa, 30 września 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Marka Wójcika. (-) Tadeusz Aziewicz; (-) Bogdan Bojko; (-) Krzysztof Brejza; (-) Jacek Brzezinka; (-) Jerzy Budnik; (-) Marek Cebula; (-) Leszek Cieślik; (-) Andrzej Czuma; (-) Alicja Dąbrowska; (-) Artur Dunin; (-) Zenon Durka; (-) Jerzy Feliks Fedorowicz; (-) Mariusz Grad; (-) Andrzej GutMostowy; (-) Jolanta Hibner; (-) Michał Jaros; (-) Tadeusz Kopeć; (-) Beata Małecka-Libera; (-) Katarzyna Matusik-Lipiec; (-) Janusz Mikulicz; (-) Jan Musiał; (-) Norbert Raba; (-) Damian Raczkowski; (-) Grzegorz Raniewicz; (-) Halina Rozpondek; (-) Wojciech Saługa; (-) Henryk Siedlaczek; (-) Aleksander Marek Skorupa; (-) Paweł Suski; (-) Miron Sycz; (-) Michał Szczerba; (-) Bożena Szydłowska; (-) Jan Walenty Tomaka; (-) Łukasz Tusk; (-) Krzysztof Tyszkiewicz; (-) Piotr van der Coghen; (-) Piotr Waśko; (-) Robert Węgrzyn; (-) Radosław Witkowski; (-) Norbert Wojnarowski; (-) Adam Wykręt; (-) Jadwiga Zakrzewska; (-) Ryszard Zawadzki; (-) Hanna Zdanowska.


Projekt

USTAWA z dnia ????????. 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 Nr 139 poz. 993 z późn. zm. 1) skreśla się art. 36a. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 Nr 144 poz. 1043, Nr 104 poz. 711, Dz. U. z 2007 Nr 21 poz.125, Dz. U. z 2008 Nr 70 poz. 416

UZASADNIENIE

1. Wyjaśnienie celu ustawy Celem zmian w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych jest usunięcie z polskiego systemu prawnego opłaty za wydanie dowodu osobistego, której to istnienie jest niecelowe a jej dalsze funkcjonowanie nie znajduje merytorycznego uzasadnienia. Usunięcie proponowanej opłaty ma na celu przede wszystkim ograniczenie nadmiernego fiskalizmu państwowego, który utrudnia dokonywanie przez obywateli niezbędnych czynności życia codziennego. W przypadku mniej zamożnych obywateli, pobierana opłata stanowić może barierę dla osób występujących o wydanie dowodu osobistego, a w konsekwencji ogranicza możliwość dokonywania czynności o życiowym dla nich znaczeniu. Wymiana dowodów osobistych jest spowodowana wieloma obiektywnymi czynnikami (zmiana stanu cywilnego, adresu zameldowania itp.). Obciążanie w takich sytuacjach obywateli dodatkową opłatą na pewno jest poważnym utrudnieniem. Należy podkreślić, iż wymiana dowodu osobistego, czy też wydanie nowego dowodu osobistego nie jest czynnością, która jest dokonywana często przez obywateli, a sam fakt dopełnienia czynności urzędowych z tym związanych stanowi wystarczającą barierę dla powstrzymania masowej wymiany dowodów osobistych.

2. Przedstawienie stanu obecnego W obecnym stanie prawnym obywatel występujący o wydanie dowodu osobistego obowiązany jest uiścić opłatę z tym związaną. Opłata, która zostanie zniesiona na podstawie niniejszej ustawy znajdują swoje podstawy prawne w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Usunięcie z porządku prawnego zaproponowanej opłaty wymaga dokonania zmian jedynie powyższej ustawy.

3. Różnice między dotychczasowym a przewidywanym stanem prawnym Projektowana zmiana ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych będzie skutkowała usunięciem z systemu prawnego opłaty, której funkcjonowanie wydaje się być nieuzasadnione. Powyższe rozwiązanie pozwoli na usunięcie opłaty, charakteryzującej się nadmiernym fiskalizmem, nadmierną dolegliwością dla obywateli oraz utrudniającą dokonywanie przez obywateli podstawowych czynności życia codziennego.

4. Skutki dla budżetu państwa. Szacuje się, że zlikwidowanie opłat skarbowych wymienionych w przedmiotowym projekcie będzie skutkować pomniejszeniem dochodów budżetu państwa o około 35 mln zł.

5. Prawo Unii Europejskiej Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Warszawa, 8 października 2008 r. BAS-WAEiM-2684/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia prawna o zgodności poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Marek Wójcik) z prawem Unii Europejskiej

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. ? Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, ze zm.) sporządza się następującą opinię:

I. Przedmiot projektu ustawy Przedstawiony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych przewiduje zniesienie opłaty za wydanie dowodu osobistego. II. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy Prawo Unii Europejskiej nie reguluje spraw objętych zakresem projektu ustawy. III. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej Przedstawiony projekt ustawy nie jest objęty zakresem przedmiotowym prawa Unii Europejskiej. IV. Konkluzje Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych pozostaje poza zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej. Opracował: Zespół Prawa Europejskiego Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Michał Królikowski

Deskryptory Bazy REX: Unia Europejska, opłaty, dowody osobiste

Warszawa, 8 października 2008 r. BAS-WAEiM-2685/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia prawna dotycząca możliwości uznania przedstawionego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Marek Wójcik) za projekt ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a ust. 1 Regulaminu Sejmu Stosownie do art. 95a ust. 1 Regulaminu Sejmu, projektem ustawy wykonującym prawo Unii Europejskiej jest projekt ustawy mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Przedstawiony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych przewiduje zniesienie opłaty za wydanie dowodu osobistego. Ponieważ przedstawiony projekt ustawy nie jest objęty zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej, nie ma podstaw, by uznać go, w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu, za projekt ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej Opracował: Zespół Prawa Europejskiego Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Michał Królikowski

Deskryptory Bazy REX: Unia Europejska, opłaty, dowody osobiste

pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.