Logowanie

Projekty Ustaw

1.10.2008

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego

Strona 1 z 12
Druk nr 1135

Warszawa, 1 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego.


Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Włodzimierza Karpińskiego. (-) Tadeusz Aziewicz; (-) Bogdan Bojko; (-) Krzysztof Brejza; (-) Jerzy Budnik; (-) Marek Cebula; (-) Andrzej Czuma; (-) Alicja Dąbrowska; (-) Artur Dunin; (-) Zenon Durka; (-) Jerzy Feliks Fedorowicz; (-) Andrzej Gut-Mostowy; (-) Jolanta Hibner; (-) Tadeusz Kopeć; (-) Leszek Korzeniowski; (-) Adam Krupa; (-) Krzysztof Lisek; (-) Katarzyna Matusik-

Lipiec; (-) Aldona Młyńczak; (-) Jan Musiał; (-) Tadeusz Naguszewski; (-) Sławomir Preiss; (-) Norbert Raba; (-) Damian Raczkowski; (-) Grzegorz Raniewicz; (-) Halina Rozpondek; (-) Wojciech Saługa; (-) Henryk Siedlaczek; (-) Paweł Suski; (-) Miron Sycz; (-) Michał Szczerba; (-) Bożena Szydłowska; (-) Jan Walenty Tomaka; (-) Krzysztof Tyszkiewicz; (-) Piotr van der Coghen; (-) Robert Węgrzyn; (-) Radosław Witkowski; (-) Norbert Wojnarowski; (-) Marek Wójcik; (-) Adam Wykręt; (-) Jadwiga Zakrzewska; (-) Hanna Zdanowska; (-) Jerzy Ziętek

Projekt USTAWA z dnia ............................ 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego

Art. 1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: ?3a) poprzedniku ? rozumie się przez to bezpośredniego poprzedniego pracodawcę uprawnionych pracowników, którego zespół składników majątkowych wszedł w skład komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego lub przedsiębiorstwa państwowego sprywatyzowanego przez wniesienie do spółki,?, b) w pkt 5 lit. c i d otrzymują brzmienie: ?c) osoby, które przepracowały co najmniej dziesięć lat w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym oraz jego poprzedniku albo w przedsiębiorstwie, które zostało sprywatyzowane przez wniesienie do spółki oraz jego poprzedniku, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn niedotyczących pracowników, d) osoby, które po przepracowaniu dziesięciu lat w przedsiębiorstwie państwowym podlegającym prywatyzacji oraz jego poprzedniku, zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybie art. 231 Kodeksu pracy,?;

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.

Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532.

1

2) po art. 2 dodaje się art. 2a-2d w brzmieniu: ?Art. 2a. Przebieg procesów prywatyzacyjnych, prowadzonych na podstawie przepisów działu IV i V ustawy, jest jawny. Art. 2b.

1. Z przebiegu procesu prywatyzacyjnego, o którym mowa w art. 2a, sporządza się kartę prywatyzacji, zawierającą co najmniej:

1) informacje o nabywcy: a) nazwę lub firmę, pod którą działa, formę prawną oraz siedzibę, jeżeli nabywca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, albo b) imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, jeżeli nabywca jest osobą fizyczną,

2) uzyskaną cenę,

3) kwotowo określoną wartość zobowiązań inwestycyjnych gwarantowanych przez nabywcę,

4) informację o zawarciu porozumienia dotyczącego pakietu socjalnego, obejmującego zobowiązania związane z ochroną interesów pracowników oraz innych osób związanych z prywatyzowanym podmiotem,

5) informację o prywatyzowanym podmiocie,

6) wskazanie imion, nazwisk oraz stanowisk służbowych osób odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację procesu prywatyzacji,

7) informację o realizacji zobowiązań prywatyzacyjnych.

2. Kartę prywatyzacji prowadzi się od momentu rozpoczęcia procesu prywatyzacji.

3. Karta prywatyzacji podlega aktualizacji i jest udostępniana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa albo organu założycielskiego.

4. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty prywatyzacji, mając na względzie zapewnienie jawności procesu prywatyzacyjnego. Art. 2c. Informacje o przebiegu negocjacji, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3, mają charakter poufny jedynie do czasu ich zakończenia.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.