Logowanie

Projekty Ustaw

1.10.2008

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej

Strona 1 z 2
Druk nr 1215

Warszawa, 30 września 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o opłacie skarbowej.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy Pana Posła Janusza Cichonia. (-) Tadeusz Aziewicz; (-) Bogdan Bojko; (-) Jacek Brzezinka; (-) Jerzy Budnik; (-) Marek Cebula; (-) Leszek Cieślik; (-) Andrzej Czuma; (-) Alicja Dąbrowska; (-) Artur Dunin; (-) Zenon Durka; (-) Krzysztof Gadowski; (-) Andrzej Gut-Mostowy; (-) Jolanta Hibner; (-) Michał Jaros; (-) Tadeusz Kopeć; (-) Adam Krupa; (-) Beata Małecka-Libera; (-) Katarzyna Matusik-Lipiec; (-) Janusz Mikulicz; (-) Aldona Młyńczak; (-) Jan Musiał; (-) Sławomir Preiss; (-) Norbert Raba; (-) Damian Raczkowski; (-) Grzegorz Raniewicz; (-) Halina Rozpondek; (-) Wojciech Saługa; (-) Henryk Siedlaczek; (-) Aleksander Marek Skorupa; (-) Miron Sycz; (-) Bożena Szydłowska; (-) Jan Walenty Tomaka; (-) Łukasz Tusk; (-) Krzysztof Tyszkiewicz; (-) Piotr van der Coghen; (-) Piotr Waśko; (-) Robert Węgrzyn; (-) Radosław Witkowski; (-) Norbert Wojnarowski; (-) Adam Wykręt; (-) Jadwiga Zakrzewska; (-) Hanna Zdanowska.


Projekt

USTAWA z dnia ????????. 2008 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej Art. 1. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późń. zm.1), w załączniku wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku do ustawy w części I Dokonanie czynności urzędowej uchyla się następujące punkty: 1, 5, 6, 7, 23, 24, 26, 27, 51 podpunkt

1) a), 51 podpunkt 1)b);

2) w załączniku do ustawy w części II Wydanie zaświadczenia uchyla się następujące punkty 1 podpunkt 2), 1 podpunkt 3), 7, 8, 17;

3) w załączniku do ustawy w części III Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) uchyla się następujące punkty 1, 5 podpunkt 1), 5 podpunkt 2), 23 podpunkt 1),

38. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007.64.427, Nr 124 poz.859, Nr 128 poz. 883, Nr 127 poz. 880, z 2008 Nr 44 poz. 262, Nr 63 poz. 394, Nr 123 poz. 803;

UZASADNIENIE

1. Wyjaśnienie celu ustawy Celem zmian w ustawie o opłacie skarbowej jest usunięcie z polskiego systemu prawnego opłat, których istnienie jest nieuzasadnione lub niecelowe a które są nadmiernie uciążliwe, dla podmiotów, które są zobowiązane je ponosić oraz opłat, których dalsze funkcjonowanie nie znajduje merytorycznego uzasadnienia. Usunięcie proponowanych opłat ma na celu przede wszystkim ograniczenie nadmiernego fiskalizmu państwowego, który utrudnia dokonywanie przez obywateli niezbędnych czynności życia codziennego. W wielu przypadkach pobierane opłaty stanowią poważną barierę dla osób chcących dokonać określonej czynności o życiowym dla nich znaczeniu. W takich okolicznościach fiskalizm państwowy, który nie znajduje uzasadnienia w nakładzie pracy jakie państwo musi ponieść na dokonanie danej czynności poważnie ogranicza swobody obywatelskie.

2. Przedstawienie stanu obecnego W obecnym stanie prawnym funkcjonuje wiele opłat charakteryzujących się brakiem racjonalności, fiskalizmem oraz wysokim poziomem dolegliwości dla obywateli. Część z nich jest nieproporcjonalnie wysoka w porównaniu z nakładem pracy organów dokonujących czynności, za dokonanie której opłata została wniesiona. Niektóre z opłat są zaskakująco wysokie w stosunku do innych opłat pobieranych za dokonanie bardzo zbliżonych czynności organów administracji publicznej. Ponadto pobieranie niektórych z istniejących w obecnym stanie prawnym opłat wydaje się być niecelowe ze względu na to, iż nie istnieje racjonale uzasadnienie dla ich pobierania. Opłaty, które zostaną zniesione na podstawie niniejszej ustawy znajdują swoje podstawy prawne w przepisach ustawy 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Usunięcie z porządku prawnego zaproponowanych opłat wymaga dokonania zmian jedynie powyższych ustaw.

3. Różnice między dotychczasowym a przewidywanym stanem prawnym Projektowana zmiana ustawy o opłacie skarbowej będzie skutkowała usunięciem z systemu prawnego opłat, których funkcjonowanie wydaje się być nieuzasadnione. Powyższe rozwiązania pozwolą na usunięcie części opłat, charakteryzujących się nadmiernym fiskalizmem, brakiem racjonalności bądź nadmierną dolegliwością dla obywateli oraz utrudniających dokonywanie przez obywateli podstawowych czynności życia codziennego. Projektowana nowelizacja zakłada usunięcie takich opłat jak:

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.