Logowanie

Projekty Ustaw

18.11.2008

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Strona 1 z 3
Druk nr 1388

Warszawa, 18 listopada 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy panią poseł Elżbietę Łukacijewską. (-) Marek Biernacki; (-) Bożenna Bukiewicz; (-) Renata Butryn; (-) Andrzej Czerwiński; (-) Grzegorz Dolniak; (-) Arkady Fiedler; (-) Artur Gierada; (-) Jolanta Hibner; (-) Stanisław Huskowski; (-) Grzegorz Karpiński; (-) Małgorzata Kidawa-Błońska; (-) Witold Kochan; (-) Tomasz Kulesza; (-) Izabela Leszczyna; (-) Elżbieta Łukacijewska; (-) Sławomir Neumann; (-) Stefan Niesiołowski; (-) Tomasz Piotr Nowak; (-) Mirosława Nykiel; (-) Paweł Olszewski; (-) Ireneusz Raś; (-) Tadeusz Ross; (-) Halina Rozpondek; (-) Sławomir Rybicki; (-) Henryk Siedlaczek; (-) Andrzej Smirnow; (-) Grzegorz Sztolcman; (-) Iwona Śledzińska-Katarasińska; (-) Piotr Tomański; (-) Łukasz Tusk; (-) Jarosław Urbaniak; (-) Anna Zielińska-Głębocka; (-) Jacek Żalek.


Projekt

Ustawa z dnia ????2008 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172 oraz z 2008

r. Nr 17, poz. 101) po art. 57 dodaje się art. 57a w brzmieniu: ?Art. 57a.

1. Na podstawie założeń, o których mowa w art. 46 ust. 3, minister właściwy do spraw zdrowia przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do dnia 15 stycznia 2009 r., wysokość środków na finansowanie zadań, o których mowa w art. 46 ust. 1, w 2009 r., wraz z podziałem tych środków na województwa dokonanym zgodnie z mechanizmem podziału środków, o którym mowa w ust.

2. 2. Mechanizm podziału środków na finansowanie zespołów ratownictwa medycznego pomiędzy poszczególne województwa ustala się poprzez obliczenie:

1) dla każdego województwa ? sumy: a) iloczynu liczby zespołów podstawowych w tym województwie i wskaźnika kosztów całodobowego utrzymania zespołu podstawowego stanowiącego 0,75 kosztów całodobowego utrzymania zespołu specjalistycznego oraz b) liczby zespołów specjalistycznych - zwanej dalej ?unormowaną liczbą zespołów w danym województwie?;

2) sumy unormowanej liczby zespołów łącznie dla wszystkich województw;

3) dla każdego województwa ? udziału procentowego unormowanej liczby zespołów w sumie, o której mowa w pkt 2;

4) wysokości środków na finansowanie zespołów ratownictwa medycznego dla danego województwa, stanowiącej iloczyn środków ustalonych w ustawie budżetowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego i udziału procentowego, o którym mowa w pkt

3. 3. Liczby zespołów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są ustalone na podstawie planów, o których mowa w art. 21, na 2009 rok.

1

4. Przy ustaleniu liczby zespołów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uwzględnia się współczynniki stanowiące stosunek okresu funkcjonowania zespołu ratownictwa medycznego w danym roku do całego roku.?.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

2

Uzasadnienie

Celem zmian w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym jest wyrównanie dysproporcji finansowych między województwami, wynikającej z liczby karetek. Podstawowym mankamentem obowiązującego rozwiązania jest jego daleko idąca nieadekwatność w stosunku do zapewnienia finansowania docelowej liczby zespołów zaplanowanych w poszczególnych wojewódzkich planach działania systemu, które są podstawą do opracowywania założeń finansowania systemu ratownictwa medycznego w kraju. Wysokość środków finansowych wynikająca z obowiązującego podziału algorytmu znacząco odbiega od faktycznych potrzeb zgłaszanych przez poszczególne województwa. Mechanizm taki nie ma nic wspólnego z racjonalnością wydatków publicznych i przyczynia się do systematycznych postulatów o przyznanie dodatkowych środków na ratownictwo medyczne. Aktualny sposób podziału środków pomiędzy poszczególne województwa jest zdeterminowany wytycznymi zawartymi w upoważnieniu ustawowym do wydania przez Ministra Zdrowia rozporządzenia. Obowiązujące wytyczne do określenia algorytmu odwołują się do następujących danych: a) liczby ludności, b) gęstości zaludnienia, c) potrzeby nieprzekroczenia maksymalnego czasu dotarcia na miejsce zdarzenia, d) liczby zdarzeń powodujących stan nagłego zagrożenia zdrowotnego na terenie poszczególnych województw.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.