Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Strona 1 z 7
Druk nr 1450

Warszawa, 24 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

-o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Wiesława Szczepańskiego. (-) Romuald Ajchler; (-) Eugeniusz Czykwin; (-) Witold GintowtDziewałtowski; (-) Henryk Gołębiewski; (-) Tomasz Kamiński; (-) Witold Klepacz; (-) Jan Kochanowski; (-) Sławomir Kopyciński; (-) Janusz Krasoń; (-) Krystyna Łybacka; (-) Zbigniew Matuszczak; (-) Krzysztof Matyjaszczyk; (-) Grzegorz Napieralski; (-) Wojciech Olejniczak; (-) Artur Ostrowski; (-) Elżbieta Streker-Dembińska; (-) Wiesław Andrzej Szczepański; (-) Tadeusz Tomaszewski; (-) Stanisław Wziątek.


Projekt

USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Art. 1 W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) skreśla się art. 17 ust. 1 pkt 44.

Art. 2 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Uzasadnienie Do końca 2006 roku spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego i inni zarządcy nieruchomości mieszkaniowych ? korzystali ze zwolnienia od podatku od dochodów uzyskiwanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz z innych źródeł przychodów ? w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i inne cele statutowe, z wyjątkiem działalności gospodarczej. Ulga podatkowa była dla tych podmiotów silną zachęta do pozyskiwania dodatkowych przychodów, a przeznaczanie osiąganych dochodów na utrzymanie zasobów mieszkaniowych zapobiegało nadmiernemu wzrostowi opłat pobieranych od użytkowników mieszkań. Dzięki temu zwolnieniu podmioty te praktycznie nie wnosiły do organów skarbowych żadnych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Uchwalona przez Sejm 16 listopada 2006 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadziła w art. 17 ust. 1 nowy punkt 44, zwalniający od podatku ?dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz komunalnych zakładów gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi?. W przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym również w ustawach podatkowych, nie ma definicji gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Do roku 2006 w orzeczeniach Sądu Najwyższego oraz w decyzjach organów skarbowych było przyjmowane, iż gospodarka zasobami mieszkaniowymi obejmuje:

1) budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym (dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane itp.) oraz uzupełniające je budynki mieszkalne (z wyposażeniem technicznym), jak: ? garaże wolnostojące i parkingi wielopoziomowe, ? budynki handlowo ? usługowe, ? budynki osiedlowych warsztatów i zakładów konserwacyjno remontowych, ? budynki administracji osiedlowych (biurowe i gospodarcze), ? kotłownie i hydrofornie wolnostojące,

? budynki dla osiedlowej działalności społeczno - wychowawczej.

2) urządzenie i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wymienione w pkt. 1: ? zbiorniki ? doły gnilne, szamba, ? rurociągi i przewody sieci wodociągowo ? kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, ? sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, ? budowle inżynieryjne (studnie itp.), ? budowle komunikacyjne, jak: drogi, ulice, chodniki, ? ukształtowanie i zagospodarowanie terenu, jak: zieleń, urządzenia do zabaw dziecięcych, mała architektura, otwarte miejsca postojowe dla samochodów, ? budowle sportowe, jak: boiska, pływalnie, baseny itp., ? inne budowle, jak latarnie oświetleniowe, ogrodzenia. Tym samym wszelkie koszty i przychody związane z obiektami i urządzeniami wyżej wymienionymi mogły być traktowane jako koszty i przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a osiągany dochód korzystał ze zwolnienia podatkowego. W toku prac nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wnioskowano uwzględnienie w treści ustawy definicji gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Wniosek ten nie został uwzględniony m. in. wskutek publicznego oświadczenia przedstawiciela Ministerstwa Finansów, iż pojęcie gospodarki zasobami mieszkaniowymi nie budzi wątpliwości interpretacyjnych (protokół z posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych w dniu 5 września 2006 r.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.