Logowanie

Projekty Ustaw

1.10.2008

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Strona 1 z 2
Druk nr 1375

Warszawa, 1 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.


Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Tadeusza Kopcia. (-) Urszula Augustyn; (-) Bogdan Bojko; (-) Jacek Brzezinka; (-) Jerzy Budnik; (-) Marek Cebula; (-) Leszek Cieślik; (-) Andrzej Czuma; (-) Alicja Dąbrowska; (-) Artur Dunin; (-) Zenon Durka; (-) Jerzy Feliks Fedorowicz; (-) Mariusz Grad; (-) Andrzej Gut-Mostowy; (-) Jolanta Hibner; (-) Tadeusz Kopeć; (-) Krzysztof Lisek; (-) Beata Małecka-Libera; (-) Katarzyna Matusik-Lipiec; (-) Janusz Mikulicz; (-) Aldona Młyńczak; (-) Jan Musiał; (-) Sławomir Preiss; (-) Norbert Raba; (-) Damian Raczkowski; (-) Grzegorz Raniewicz; (-) Wojciech Saługa; (-) Henryk Siedlaczek; (-) Aleksander Marek Skorupa; (-) Paweł Suski; (-) Bożena Szydłowska; (-) Jan Walenty Tomaka; (-) Łukasz Tusk; (-) Krzysztof Tyszkiewicz; (-) Piotr van der Coghen; (-) Piotr Waśko; (-) Robert Węgrzyn; (-) Radosław Witkowski; (-) Norbert Wojnarowski; (-) Adam Wykręt; (-) Jadwiga Zakrzewska; (-) Ryszard Zawadzki; (-) Hanna Zdanowska; (-) Jerzy Ziętek.

Projekt Ustawa z dnia ??????????????2008 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych Art. 1. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: ?5) równowartości 70 % zadłużenia po spłacie całości kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytu w części niepodlegającej umorzeniu, jeżeli spłata ta nastąpi do dnia 31 grudnia 2012 r., z tym że w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu członkowi spółdzielni przysługuje roszczenie o przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu z lokatorskiego na własnościowe albo o przeniesienie przez spółdzielnię na rzecz członka prawa własności lokalu mieszkalnego z ograniczeniem żądania przez spółdzielnię mieszkaniową uzupełnienia wkładu budowlanego do przypadającej na dany lokal nominalnej kwoty umorzenia kredytu dokonanego przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy, która podlega zwrotowi do budżetu państwa.?;

2) w art. 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie: ?6. Na wniosek kredytobiorcy, który do dnia 31 grudnia 2012 r. dokona spłaty kredytu, o którym mowa w ust. 1, wraz z 30 % odsetek przejściowo wykupionych przez budżet państwa oraz 30 % odsetek skapitalizowanych naliczonych po dniu 30 czerwca 1993 r., pozostałe 70 % odsetek przejściowo wykupionych podlega umorzeniu, a 70 % skapitalizowanych odsetek podlega wykupieniu przez budżet państwa. W przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu członkowi spółdzielni przysługuje roszczenie o przekształcenie tego prawa do lokalu na własnościowe prawo do lokalu albo o przeniesienie przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz członka prawa własności lokalu mieszkalnego, na warunkach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 5.?. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r. Nr 94, poz. 786 oraz z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i z 2006 r. Nr 249, poz. 1828.

1

UZASADNIENIE Projektowana nowelizacja ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.) dotyczy wydłużenia o 4 lata, tj. do końca 2012 r., terminu (aktualnie upływającego z końcem 2008 r.) całkowitej spłaty, na preferencyjnych warunkach, zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych. Należy podkreślić, że jest to kolejne przedłużenie terminu, w którym kredytobiorca będzie miał możliwość skorzystania ze spłaty zadłużenia na preferencyjnych warunkach. Wprowadzony ww. ustawą przepis obowiązujący od 1 stycznia 1996 roku, był przedłużany w kolejnych zmianach ustawy i obowiązywał:

1) do 31 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32),

2) do 31 grudnia 1999 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 103, poz. 652),

3) do 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 3, poz. 27),

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.