Logowanie

Projekty Ustaw

18.4.2011

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Strona 2 z 3

Nie tylko w opiece zdrowotnej ale także w wielu innych dziedzinach zapobieganie jest na ogół tańsze niż przeciwdziałanie skutkom zaniedbania. Obowiązujące w Polsce przepisy cytowanej na wstępie ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą dają możliwość tworzenia szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i opieki przedlekarskiej. Zawarte tam przepisy wskazują osoby sprawujące profilaktyczną opiekę zdrowotną, a także osoby i instytucje, które powinny w tym zakresie współpracować. Niestety, przepisy te mają mało dyrektywny charakter. Nie wskazują osób zobowiązanych do konkretnych działań organizatorskich, nie wskazują wyraźnie metody finansowania działalności gabinetów profilaktyki zdrowotnej i opieki przedlekarskiej oraz zatrudniania osób uprawnionych do pracy w tych gabinetach. Umieszczenie tych przepisów w akcie prawnym rangi rozporządzenia w połączeniu z niewielką możliwością


egzekwowalności plus prawdopodobnie brak skutecznej motywacji dyrekcji szkół, i ich organów założycielskich powodują, że dziś takich gabinetów i tego rodzaju

działalności w szkołach praktycznie nikt nie prowadzi. Mając powyższe na uwadze posłowie wnioskodawcy w swoim przedłożeniu wnoszą o wprowadzenie obowiązku zapewnienia uczniom polskich szkół

podstawowych, gimnazjów i szkół średnich opieki w zakresie profilaktyki zdrowotnej i opieki przedlekarskiej w akcie rangi ustawowej. Projekt ustawy daje możliwość organizacji świadczeń z tego zakresu organowi założycielskiemu, który rozstrzygnie, która formuła będzie w lokalnych warunkach odpowiedniejsza. Projekt ustawy jednoznacznie wskazuje na NFZ jako instytucję właściwą i odpowiedzialną za finansowanie zadania. Przedmiot projektowanej ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Zawarte w projekcie propozycje rozwiązań wynikają z sugestii i opinii sygnalizowanych przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu

terytorialnego i inne środowiska zainteresowane, jednak treść projektu nie była poddana konsultacjom w rozumieniu art. 34 ust 3 Regulaminu Sejmu RP. Przyjęcie regulacji prawnych w projekcie ustawy nie spowoduje żadnych dodatkowych obciążeń budżetu państwa ani budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno w projekcie ustawy, jak i w obecnym stanie prawnym to NFZ jest zobowiązany do pełnego finansowania świadczeń z zakresu profilaktyki zdrowotnej i opieki przedlekarskiej.

Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. BAS-WAPEiM-969/11

Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia prawna w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Witold Gintowt-Dziewałtowski)

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku ? Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2009 r. Nr 5, poz. 47, ze zmianami) sporządza się następującą opinię:

1. Przedmiot projektu ustawy Projekt ustawy przewiduje zmianę ustaw: z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami) i z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zmianami). Projekt zakłada, że na terenie szkół publicznych zorganizowane zostaną gabinety profilaktyki zdrowotnej i opieki zdrowotnej dla uczniów. Świadczenia będą finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii, o których mowa w projekcie ustawy.

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej Przepisy projektu nie należą do materii regulacji prawa Unii Europejskiej.

4. Konkluzja Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Michał Królikowski

2

Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. BAS-WAPEiM-970/11 Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia prawna w sprawie stwierdzenia ? w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu ? czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Witold Gintowt-Dziewałtowski) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej Projekt ustawy przewiduje zmianę ustaw: z dnia 7 września 1991 r.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.