Logowanie

Projekty Ustaw

3.10.2008

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Strona 1 z 4
Druk nr 1172

Warszawa, 3 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego.


(-) Romuald Ajchler; (-) Leszek Aleksandrzak; (-) Tomasz Garbowski; (-) Witold Gintowt-Dziewałtowski; (-) Henryk Gołębiewski; (-) Tomasz Kamiński; (-) Witold Klepacz; (-) Jan Kochanowski; (-) Sławomir Kopyciński; (-) Krystyna Łybacka; (-) Wacław Martyniuk; (-) Zbigniew Matuszczak; (-) Jarosław Matwiejuk; (-) Krzysztof Matyjaszczyk; (-) Tadeusz Motowidło; (-) Grzegorz Napieralski; (-) Wojciech Olejniczak; (-) Artur Ostrowski; (-) Wojciech Pomajda; (-) Stanisława Prządka; (-) Stanisław Stec; (-) Elżbieta Streker-Dembińska; (-) Wiesław Andrzej Szczepański; (-) Tadeusz Tomaszewski; (-) Jerzy Wenderlich; (-) Bogusław Wontor; (-) Stanisław Wziątek.

Projekt USTAWA z dnia ???????????? o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Art. 1 W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: Art.11j otrzymuje brzmienie: ?1. Do nieruchomości zajętej przez rodzinny ogród działkowy lub jego część objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się art. 17-18 i 21 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600).

2. Do ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania z tytułu utraty praw, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy wskazanej w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy dotyczące właścicieli nieruchomości.

3. Podmiotem zobowiązanym do realizacji obowiązków, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wskazanej w ust. 1, jest wnioskodawca w rozumieniu niniejszej ustawy.

4. Obowiązki, o których mowa w ust. 3, wnioskodawca jest zobowiązany wykonać w terminie 12 miesięcy od dnia wydania nieruchomości określonego w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.? Art. 2. Do spraw wszczętych po dniu 10 września 2008r. i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie W dniu 25 lipca 2008 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 154, poz. 958, zwaną dalej ?nowelizacją?) zmierzającą do uproszczenia oraz przyśpieszenia prac związanych z przygotowaniem inwestycji drogowych prowadzonych na podstawie ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 ze zm., zwanej dalej ?specustawą drogową?). W świetle obowiązujących przed nowelizacją przepisów procedura przygotowania inwestycji drogowych składała się z dwóch etapów. Pierwszy etap, który można określić mianem lokalizacyjnego, kończył się wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, która zastępowała występujące w tradycyjnym procesie inwestycyjnym akty w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego (plan miejscowy lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu); z kolei drugi etap zmierzał do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę drogi. Uchwalona nowelizacja miała na celu uproszczenie powyższej procedury poprzez stworzenie zintegrowanego, jednoetapowego postępowania ustalającego wszystkie warunki realizacji inwestycji drogowej. Miejsce dotychczasowych dwóch decyzji - o ustaleniu lokalizacji drogi oraz o pozwoleniu na budowę drogi - zajęła jedna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Obecnie specustawa drogowa przewiduje również szczególny tryb wywłaszczania nieruchomości. Grunt objęty ostateczną decyzją administracyjną o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej staje się własnością jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa z mocy samego prawa. Dopiero w następnej kolejności określane jest (w odrębnej decyzji) odszkodowanie za

przejętą

przez

jednostkę

samorządu

terytorialnego

(Skarb

Państwa)

nieruchomość.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.