Logowanie

Projekty Ustaw

1.10.2008

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Strona 1 z 2
Druk nr 1170

Warszawa, 1 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Eugeniusza Kłopotka. (-) Jan Bury s. Józefa; (-) Leszek Deptuła; (-) Bronisław Dutka; (-) Eugeniusz Grzeszczak; (-) Andrzej Grzyb; (-) Jarosław Kalinowski; (-) Mieczysław Kasprzak; (-) Ewa Kierzkowska; (-) Eugeniusz Kłopotek; (-) Adam Krzyśków; (-) Jan Łopata; (-) Mieczysław Marcin Łuczak; (-) Stanisław Olas; (-) Andrzej Pałys; (-) Janusz Piechociński; (-) Józef Racki; (-) Stanisław Rakoczy; (-) Tadeusz Sławecki; (-) Aleksander Sopliński; (-) Franciszek Jerzy Stefaniuk; (-) Stanisław Witaszczyk; (-) Edward Wojtas; (-) Józef Zych.


Projekt

Ustawa z dnia .........................................................2008 r. o zmianie ustawy o wykonaniu mandatu posła i senatora Art. 1

W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonaniu mandatu posła i senatora (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r . Nr 221, poz.

2199) w art. 20, po ust. 4 dodaje się ust. 5, w brzmieniu: ?

5. W wykonaniu swoich uprawnień, o których mowa w ust. 1, poseł lub senator powinien dokumentować podjęte interwencje, odnotowując: - datę i miejsce przyjęcia sprawy, - dane osobowe zgłaszającego sprawę w imieniu własnym albo w imieniu wyborcy lub wyborców, - krótki opis, czego sprawa dotyczy, - przebieg i wynik podjętej interwencji.

Art. 2

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1

UZASADNIENIE

Art. 20 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora daje parlamentarzyście prawo podejmowania interwencji w instytucjach publicznych dla, cyt: ? załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania.? W ostatnim czasie, za sprawą działalności Pani poseł Julii Pitery ? ministra odpowiedzialnego za walkę z korupcją, pojawiły się wśród parlamentarzystów wątpliwości, jak w praktyce realizować przysługujące im prawo, by nie narazić się na publiczne pomówienia, sugerujące niekiedy wręcz podejrzenie o korupcję. By uniknąć takich sytuacji, a przynajmniej ograniczyć ryzyko ich wystąpienia, konieczne jest, obok dokonania przez Marszałka lub Prezydium Sejmu wykładni prawnej art. 20 ust. 1 w/w ustawy, dokumentowanie przebiegu podejmowanych przez posła lub senatora interwencji. Dlatego, dodając w art. 20 ustawy ust. 5, wnioskodawcy proponują, nie narzucając sztywnej formy, by parlamentarzysta, podejmując się interwencji, odnotował: datę i miejsce przyjęcia sprawy, dane osobowe zgłaszającego sprawę w imieniu własnym albo w imieniu wyborcy lub wyborców, krótki opis, czego sprawa dotyczy, przebieg i wynik podjętej interwencji.

Uchwalenie tej ustawy uczyni pracę parlamentarzysty, w przypadku podejmowania interwencji, bardziej bezpieczną i przejrzystą. Ponadto ustawa nie pociągnie za sobą dodatkowego obciążenia budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Nie wymaga ona również aktów wykonawczych, gdyż zakłada się w niej dowolną formę dokumentowania interwencji. Przedłożony projekt ustawy nie musi być poddany konsultacjom społecznym i nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

2

Warszawa, 14 października 2008 r. BAS-WAEM-2674/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia prawna w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Eugeniusz Kłopotek)

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. ? Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, ze zmianami) sporządza się następującą opinię:

1. Przedmiot projektu ustawy Przedstawiony projekt ustawy przewiduje dodanie ustępu 5 w artykule 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, ze zmianami). 1 Zmiana dotyczy obowiązku dokumentowania przez posła i senatora podjętych ? w wykonywaniu swoich uprawnień ? interwencji. Projekt określa, jakie informacje mają być odnotowywane przez posłów i senatorów: data i miejsce przyjęcia sprawy, dane osobowe zgłaszającego sprawę w imieniu własnym albo w imieniu wyborcy, przedmiot sprawy, przebieg i wynik podjętej interwencji. Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.