Logowanie

Projekty Ustaw

1.10.2008

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Strona 1 z 2
Druk nr 1293

Warszawa, 1 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy panią poseł Stanisławę Prządkę. (-) Romuald Ajchler; (-) Eugeniusz Czykwin; (-) Witold GintowtDziewałtowski; (-) Izabela Jaruga-Nowacka; (-) Tomasz Kamiński; (-) Jan Kochanowski; (-) Sławomir Kopyciński; (-) Janusz Krasoń; (-) Zbigniew Matuszczak; (-) Grzegorz Napieralski; (-) Wojciech Olejniczak; (-) Stanisława Prządka; (-) Stanisław Rydzoń; (-) Elżbieta Streker-Dembińska; (-) Wiesław Andrzej Szczepański; (-) Jerzy Szmajdziński; (-) Jerzy Wenderlich; (-) Bogusław Wontor; (-) Ryszard Zbrzyzny; (-) Janusz Zemke.


Projekt USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1 W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 398 ze zm.) art. 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Do przymusowego wykwaterowania:

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego,

3) niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałego,

4) obłożnie chorego,

5) emeryta i rencisty spełniającego kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

6) osoby posiadającej status bezrobotnego - nie stosuje się trybu, o którym mowa w ust. 1 i

2. W tym przypadku dyrektor oddziału regionalnego Agencji występuje do sądu z pozwem o nakazanie opróżnienia lokalu mieszkalnego, orzeczenie o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, o wezwanie do udziału w procesie gminy oraz określenie odszkodowania.?. Art. 2

1. Do spraw wszczętych na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Postępowania egzekucyjne wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jak również prawomocne decyzje administracyjne o zwolnieniu lokalu mieszkalnego wydane przed tym dniem w stosunku do osób, o których mowa w art. 45 ust. 3 pkt 4 i 6 ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ulegają odpowiednio umorzeniu oraz stają się nieważne z mocy prawa. Art. 3 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie W projekcie proponuje się poszerzenie katalogu osób, w odniesieniu do których ? w przypadku decyzji o przymusowym wykwaterowaniu z lokalu pozostającego w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (WAM) ? nie stosuje trybu egzekucji administracyjnej. W obowiązującym aktualnie stanie prawnym, zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy zmienianej, eksmisja: kobiety w ciąży, małoletniego, osoby niepełnosprawnej lub ubezwłasnowolnionej wraz z opiekunem, jak również najuboższych emerytów i rencistów może nastąpić wyłącznie w drodze cywilnoprawnego postępowania sądowego o opróżnienie lokalu z jednoczesnym obowiązkiem orzeczenia uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego. Ratio legis takiego rozwiązania wydaje się być oczywiste, gdyż osoby, o których mowa w cytowanym przepisie ? ze względu na szczególną sytuację życiową ? powinny być objęte, chociażby minimalną, ochroną ze strony władz publicznych. Dotychczasowa konstrukcja przepisu art. 45 ustawy zmienianej pomija jednak inne, co najmniej dwie grupy osób, którym możliwość skorzystania z dobrodziejstwa wyłączenia spod egzekucji administracyjnego należałoby ? zdaniem wnioskodawców ? zapewnić. Wzorując się na rozwiązaniu przyjętym w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, dotyczącym obligatoryjnego orzekania przez sąd w sprawach eksmisyjnych o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego ? do katalogu zawartego w art. 45 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP należy dodać osoby obłożnie chore oraz osoby posiadające status bezrobotnego. Przyjęcie takiego rozwiązania czyni zadość konstytucyjnej zasadzie sprawiedliwości społecznej, jak również zrównuje wyraźną dysproporcję w sytuacji prawnej osób znajdujących się w analogicznej, trudnej sytuacji życiowej. W świetle obowiązującego prawa, osoby obłożnie chore lub długotrwale bezrobotne, które zajmują lokale wynajmowane od osób prywatnych, spółdzielni mieszkaniowych lub gminy ? korzystając z ochrony wynikającej dla nich z tzw.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.