Logowanie

Projekty Ustaw

6.10.2008

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw

Strona 1 z 3
Druk nr 1279

Warszawa, 6 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Przemysława Gosiewskiego. (-) Andrzej Adamczyk; (-) Waldemar Andzel; (-) Zbigniew Babalski; (-) Piotr Babinetz; (-) Barbara Bartuś; (-) Dariusz Bąk; (-) Andrzej Bętkowski; (-) Antoni Błądek; (-) Zbigniew Chmielowiec; (-) Arkadiusz Czartoryski; (-) Edward Czesak; (-) Marzenna Drab; (-) Adam Gawęda; (-) Grażyna Gęsicka; (-) Szymon Stanisław Giżyński; (-) Mieczysław Golba; (-) Marian Tomasz Goliński; (-) Krystyna Grabicka; (-) Kazimierz Gwiazdowski; (-) Grzegorz Janik; (-) Beata Kempa; (-) Lech Kołakowski; (-) Robert Kołakowski; (-) Henryk Kowalczyk; (-) Marek Kwitek; (-) Tomasz Latos; (-) Krzysztof Lipiec; (-) Marek Łatas; (-) Krzysztof Maciejewski; (-) Barbara Marianowska; (-) Jerzy Materna; (-) Marek Matuszewski; (-) Kazimierz Matuszny; (-) Beata Mazurek; (-) Wojciech Mojzesowicz; (-) Stanisław Ożóg; (-) Stanisław Pięta; (-) Jacek Pilch; (-) Marek Polak; (-) Krzysztof Popiołek; (-) Krzysztof Putra; (-) Jan Religa; (-) Jerzy Rębek; (-) Adam Rogacki; (-) Józef Rojek; (-) Nelli RokitaArnold; (-) Jarosław Rusiecki; (-) Krzysztof Sońta; (-) Piotr Stanke; (-) Jolanta Szczypińska; (-) Andrzej Szlachta; (-) Stanisław Szwed; (-) Beata Szydło; (-) Adam Śnieżek; (-) Robert Telus; (-) Grzegorz Tobiszowski; (-) Andrzej Walkowiak; (-) Zbigniew Wassermann; (-) Waldemar Wiązowski; (-) Michał Wojtkiewicz; (-) Tadeusz Woźniak; (-) Waldemar Wrona; (-) Maria Zuba; (-) Wojciech Żukowski.


Projekt USTAWA z dnia ???????.. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw

Art. 1 W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, z późn. zm.) w art. 75a:

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie: ?5. Minister Sprawiedliwości wyznacza dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu konkursowego przez daną komisję, jeżeli zaszły przeszkody w przeprowadzeniu tego egzaminu w uprzednio wyznaczonym terminie. Minister Sprawiedliwości może wyznaczyć dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu konkursowego przez jedną, kilka albo wszystkie komisje także z innych ważnych powodów.?;

2) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: ?6. Jeżeli wyznaczono dodatkowy termin w myśl ust. 5, stosuje się odpowiednio art. 75b ust. 4-7.?.

Art. 2 W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.) w art. 331:

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie: ?5. Minister Sprawiedliwości wyznacza dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu konkursowego przez daną komisję, jeżeli zaszły przeszkody w przeprowadzeniu tego egzaminu w uprzednio wyznaczonym terminie. Minister Sprawiedliwości może wyznaczyć dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu konkursowego przez jedną, kilka albo wszystkie komisje także z innych ważnych powodów.?;

2) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

?6. Jeżeli wyznaczono dodatkowy termin w myśl ust. 5, stosuje się odpowiednio art. 332 ust. 4-7.?.

Art. 3 W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn. zm.) w art. 71b:

1) § 5 otrzymuje brzmienie: ?§

5. Minister Sprawiedliwości wyznacza dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu konkursowego przez daną komisję, jeżeli zaszły przeszkody w przeprowadzeniu tego egzaminu w uprzednio wyznaczonym terminie. Minister Sprawiedliwości może także wyznaczyć dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu konkursowego przez jedną, kilka albo wszystkie komisje z innych ważnych powodów.?;

2) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: ?6. Jeżeli wyznaczono dodatkowy termin w myśl ust. 5, stosuje się odpowiednio art. 71c § 4-7.?.

Art. 4 W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44, poz. 288 i Nr 85, poz. 571) w art. 29c ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Minister Sprawiedliwości wyznacza dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu konkursowego w danej izbie komorniczej, jeżeli zaszły przeszkody w przeprowadzeniu tego egzaminu w uprzednio wyznaczonym terminie. Minister Sprawiedliwości może wyznaczyć dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu konkursowego w jednej kilku albo wszystkich izbach komorniczych także z innych ważnych powodów.?;

Art. 5 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września br. odbył się egzamin konkursowy na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.