Logowanie

Projekty Ustaw

18.11.2008

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Strona 1 z 2
Druk nr 1595

Warszawa, 18 listopada 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy panią poseł Krystynę Łybacką.


(-) Leszek Aleksandrzak; (-) Tomasz Garbowski; (-) Henryk Gołębiewski; (-) Tomasz Kamiński; (-) Witold Klepacz; (-) Jan Kochanowski; (-) Krystyna Łybacka; (-) Wacław Martyniuk; (-) Zbigniew Matuszczak; (-) Wojciech Olejniczak; (-) Artur Ostrowski; (-) Wojciech Pomajda; (-) Stanisław Rydzoń; (-) Stanisław Stec; (-) Tadeusz Tomaszewski; (-) Marek Wikiński; (-) Stanisław Wziątek.

Projekt

USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, póz. 908 z późn. zm.) w art. 43 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Osoby poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, są obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.?,

2) treść dotychczasowego ust 1 oznacza się jako ust.

2. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie Przedmiotowy projekt ustawy zakłada poszerzenie kręgu osób zobowiązanych do używania elementów odblaskowych w czasie poruszania się po drogach po zmierzchu poza terenem zabudowanym. Dotychczasowe zapisy ustawy zobowiązują do ich używania jedynie osoby do 15 roku życia. Każdego roku na polskich drogach giną setki osób. Znaczny odsetek ofiar to osoby poruszające się po zmierzchu wzdłuż nieoświetlonych dróg. Powodem tragedii jest nie tylko nieostrożność kierujących pojazdami, lecz nade wszystko brak możliwości zauważenia osoby poruszającej się po krawędzi jezdni. W wielu przypadkach, szczególnie przy trudnych warunkach atmosferycznych i ograniczonej widoczności kierowca zauważa pieszego w momencie, w którym właściwa reakcja jest praktycznie niemożliwa, a przynajmniej wiąże się z koniecznością wykonania manewru mogącego stanowić zagrożenia zarówno dla niego, jak i innych uczestników ruchu. Od dłuższego czasu prowadzona jest szeroko zakrojona kampania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych na drodze. Zachęca ona do używania elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych uczestników ruchu. Wykonywane pokazy oraz prezentowane symulacje wskazują, jak istotną rolę odgrywają elementy odblaskowe w zapobieganiu wypadkom. Proponowana zmiana Ustawy prawo o ruchu drogowym ma na celu realne zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Koszty wyposażenia w elementy odblaskowe (kamizelka, opaska itp.) są kosztami znikomymi i nie stanowią bariery uniemożliwiającej ich nabycia przez przeciętnego obywatela. Należy również podkreślić, że koszty leczenia ofiar wypadków, nie licząc strat materialnych są niewspółmiernie wyższe i trudne do oszacowania. Najważniejszym skutkiem regulacji będzie jednak zmniejszenie liczby osób każdego roku ginących na drogach z powodu niezauważenia ich przez kierujących pojazdami. Projekt nie został poddany konsultacjom, o których mowa w art. 34 ust 4 Regulaminu Sejmu RP Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej oraz nie spowoduje dodatkowych obciążeń dla budżetu państwa.

Warszawa, 1 grudnia 2008 r. BAS-WAEM-3313/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia prawna o zgodności poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy ? Prawo o ruchu drogowym (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Krystyna Łybacka) z prawem Unii Europejskiej

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku ? Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z 2002 r., Nr 23, poz. 398 z późn. zm.) sporządza się następującą opinię:

1. Przedmiot projektu Projekt zmierza do zmiany art. 43 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. ? Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.). Zmiana polega na wprowadzeniu do ustawy nowego przepisu, zgodnie z którym osoby poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym będą obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Obecnie wymóg ten dotyczy wyłącznie dzieci w wieku do lat

15. Projektowana ustawa ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej proponowaną regulacją Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii, o których mowa w projekcie.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.