Logowanie

Projekty Ustaw

14.11.2008

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Strona 1 z 6
Druk nr 1677

Warszawa, 14 listopada 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.


Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy panią poseł Marzenę Dorotę Wróbel. (-) Waldemar Andzel; (-) Zbigniew Babalski; (-) Piotr Babinetz; (-) Barbara Bartuś; (-) Andrzej Bętkowski; (-) Mariusz Błaszczak; (-) Zbigniew Chmielowiec; (-) Witold Czarnecki; (-) Edward Czesak; (-) Zbigniew Dolata; (-) Jan Dziedziczak; (-) Krystyna Grabicka; (-) Dawid Jackiewicz; (-) Lech Kołakowski; (-) Robert Kołakowski; (-) Jan Filip Libicki; (-) Gabriela Masłowska; (-) Mirosława Masłowska; (-) Kazimierz Moskal; (-) Jacek Osuch; (-) Józef Rojek; (-) Adam Śnieżek; (-) Zbigniew Wassermann; (-) Jadwiga Wiśniewska; (-) Marzena Dorota Wróbel; (-) Maria Zuba.

projekt

Ustawa z dnia ??????. 2008 roku o zmianie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Art. 1

W ustawie z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 skreśla się ustępy 1a, 1b, 1c oraz 1d.

2) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Żądanie odszkodowania lub zadośćuczynienia należy zgłosić odpowiednio w sądzie okręgowym lub wojskowym sądzie okręgowym, który wydał postanowienie o stwierdzeniu nieważności orzeczenia.?.

3) w art. 8 ust. 2c otrzymuje brzmienie: ?2c. Żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę i krzywdę wynikłe z wykonania decyzji, o której mowa w ust. 1, należy zgłosić w sądzie okręgowym, w którego okręgu zamieszkuje osoba składająca żądanie.?.

4) w art. 8 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: ?6. W przypadku, gdy po uprawomocnieniu się orzeczenia przyznającego odszkodowanie i zadośćuczynienie ujawnione zostaną okoliczności, o których mowa w ust. 5, zasądzona kwota odszkodowania i zadośćuczynienia podlega zwrotowi.?.

5) w art. 11 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: ?1a. Przepisy art. 8-10 mają odpowiednie zastosowanie również wobec osób, które pozbawiono życia, okaleczono, zraniono lub represjonowano w wyniku szeroko zakrojonej akcji zastraszania Narodu Polskiego w związku z jego dążeniem do uzyskania pełnej suwerenności Państwa Polskiego oraz swobód demokratycznych i nie zostało prawomocnie zasądzone odszkodowanie i zadośćuczynienie.?.

Art. 2

Sprawy wszczęte na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego rozpatruje się na podstawie przepisów niniejszej ustawy.

Art. 3

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. z 1991 nr 34 poz. 149) jest kolejną nowelizacją tego aktu prawnego (ostatnia z dnia 17.09.2007). Projekt niniejszy powstał w wyniku monitorowania przez autorów wcześniejszej nowelizacji procesu wdrażania ustawy z dnia 17.09.2007. Podstawowym problemem, z jakim zetknęli się autorzy wcześniejszych nowelizacji, były trudne do określenia obciążenia budżetu państwa roszczeniami finansowymi ze strony osób represjonowanych. Trudność ta wynikała z faktu, że nie ma w Polsce jednoznacznych danych, dotyczących liczby obywateli, którzy byli prześladowani w okresie PRL-u za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. W związku z dużą spodziewaną liczbą wniosków w ustawę z dnia 17.09.2007. wpisano mechanizmy zabezpieczające Skarb Państwa przed dużymi obciążeniami finansowymi ze strony osób składających wnioski o unieważnienie orzeczeń i odszkodowanie. Przede wszystkim wprowadzono zapis w art. 8 ust. 1a określający kwotę maksymalnego odszkodowania ? 25 tysięcy złotych, a także uregulowania, polegające na rozkładaniu wypłaty odszkodowawczej na kilka etapów: najpierw miały je otrzymywać osoby internowane w stanie wojennym (Art. 8 ust. 2c), później również inni represjonowani, którzy jednakże wcześniej musieliby wystąpić o unieważnienie orzeczenia, na mocy którego zostali wcześniej skazani. Po analizie obciążeń budżetu państwa z tytułu funkcjonowania znowelizowanej ustawy ?O uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego? należy stwierdzić, że wcześniejsze obawy, dotyczące lawinowego

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.