Logowanie

Projekty Ustaw

6.11.2008

Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Strona 1 z 9
Druk nr 1367

Warszawa, 4 listopada 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy:

-

o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do reprezentowania mojego stanowiska w toku prac nad projektem ustawy upoważniam Pana Władysława Stasiaka.


(-) Lech Kaczyński

Projekt

USTAWA z dnia 2008 r.

o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Rzeczpospolita Polska winna jest Weteranom Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej uznanie i szacunek. Wszystkie organy władzy publicznej są zobowiązane do opieki i okazywania szacunku Weteranom Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Dając wyraz woli Narodu zawartej w art. 19 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej postanawia się otoczyć te osoby szczególną opieką i wyróżnić należytym uhonorowaniem. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1

1. Ustanawia się Korpus Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej ?Korpusem Weteranów?.

2. Patronat nad Korpusem Weteranów sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 2

1. W skład Korpusu Weteranów wchodzą osoby, które:

1) brały udział w walkach o niepodległość lub o ustalenie granic Państwa Polskiego do dnia 8 maja 1945 r. lub

2) po dniu 8 maja 1945 r. brały udział w walce zbrojnej z reżimem komunistycznym na terytorium Państwa Polskiego w jego granicach sprzed dnia 1 września 1939 r. oraz w granicach powojennych lub

3) zostały odznaczone Krzyżem Wojskowym.

2

2. Za udział w walkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uznaje się:

1) uczestniczenie w ramach polskich formacji i organizacji wojskowych w I wojnie światowej, w powstaniach narodowych i walkach o odzyskanie lub utrzymanie terytoriów Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pełnienie służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podczas działań wojennych prowadzonych na wszystkich frontach przez Rzeczpospolitą Polską;

3) pełnienie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych przy siłach zbrojnych państw koalicji antyhitlerowskiej podczas działań wojennych prowadzonych na wszystkich frontach II wojny światowej;

4) pełnienie służby w formacjach podziemnych lub organizacjach, w tym działających w ramach tych organizacji oddziałach partyzanckich, jeżeli były to formacje lub organizacje stawiające sobie za cel niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 3

1. Uprawnienia określone w ustawie przysługują osobie, która uzyska decyzję Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego o nadaniu statusu Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzającą udział w walkach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 2, albo fakt, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 2, zwanej dalej ?Weteranem?.

2. Statusu Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej ?statusem Weterana?, nie nadaje się osobie, która:

1) kolaborowała przeciwko niepodległości lub integralności terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej z władzami państw okupujących jej terytorium;

2) dobrowolnie zadeklarowała odstępstwo od narodowości polskiej lub obywatelstwa polskiego, jeżeli później nie brała udziału w walkach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 2;

3) wstąpiła ochotniczo do sił zbrojnych państw okupujących terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) była zatrudniona, pełniła służbę lub funkcję w formacjach policyjnych lub służbach ochrony państwa lub służbach wywiadowczych państw okupujących terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) nie uznając zwierzchnictwa Naczelnego Wodza i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźctwie organizowała lub nadzorowała organizację na

3

terenie Związku Socjalistycznych Republik wojskowych złożonych z obywateli polskich;

Radzieckich

formacji

6) bez względu na posiadany stopień wojskowy pełniła funkcję oficera polityczno-wychowawczego w (ludowym) Wojsku Polskim;

7) była zatrudniona, pełniła służbę lub funkcję w strukturach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Służby Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej, II Zarządu Sztabu Generalnego (ludowego) Wojska Polskiego, Wojskowej Służby Wewnętrznej, Głównego Zarządu Informacyjnego (ludowego) Wojska Polskiego, Głównego Zarządu Politycznego (ludowego) Wojska Polskiego a także nadzorujących je komórkach jednostek zwierzchnich związanych ze stosowaniem represji wobec osób działających na rzecz suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej;

8) była zatrudniona, pełniła służbę lub funkcję w aparacie bezpieczeństwa publicznego poza strukturami Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Służby Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej, II Zarządu Sztabu Generalnego (ludowego) Wojska Polskiego, Wojskowej Służby Wewnętrznej, jeżeli podczas i w związku z tą działalnością wykonywała zadania związane ze zwalczaniem organizacji oraz osób działających na rzecz suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej;

9) była zatrudniona, pełniła służbę lub funkcję w jednostkach organizacyjnych lub na stanowiskach związanych ze stosowaniem represji wobec osób podejrzanych lub skazanych za działalność podjętą na rzecz suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej: a) w organach prokuratury i prokuraturze wojskowej, lub b) w sądownictwie powszechnym lub wojskowym, lub c) w służbie więziennej;

10) pełniła służbę w formacjach podziemnych lub organizacjach podległych Polskiej Partii Robotniczej, w tym działających w ramach tych organizacji oddziałach partyzanckich;

11) była funkcjonariuszem organów bądź jednostek organizacyjnych Polskiej Partii Robotniczej lub Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, do których właściwości rzeczowej - terenowej i centralnej - należał nadzór nad instytucjami, o których mowa w pkt 7 lub 9, lub nad zadaniami, o których mowa w pkt 8;

12) donosiła władzom komunistycznym o organizacjach lub osobach, działających na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, jej

4

integralności terytorialnej lub ochrony ludności polskiej przed represjami lub eksterminacją;

13) wykorzystując władzę otrzymaną od instytucji stosujących represje wykorzystała ją do ciemiężenia współwięźniów;

14) dopuściła się zbrodni, za którą została skazana prawomocnym wyrokiem sądu.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.