Logowanie

Projekty Ustaw

23.10.2008

Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

Strona 1 z 2
Druk nr 1226

Warszawa, 22 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do reprezentowania mojego stanowiska w toku prac nad projektem ustawy upoważniam Pana Andrzeja Dudę Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.


(-) Lech Kaczyński

Projekt USTAWA z dnia 2008 r.

o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe Art. 1 W ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z późn. zm. 1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 6 otrzymuje brzmienie: ?Art. 6.

1. Sędziowie Trybunału w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji.

2. Wynagrodzenie wynagrodzeń 8,8.

3. Wynagrodzenie prezesa oraz wiceprezesa Trybunału odpowiada wynagrodzeniu zasadniczemu sędziego Trybunału powiększonemu o dodatek funkcyjny stanowiący wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w ust. 2, przy zastosowaniu mnożnika, odpowiednio: 2,2 oraz 1,5.

4. Sędziowie Trybunału po zakończeniu swojej kadencji przechodzą w stan spoczynku.

5. Sędzia Trybunału po zakończeniu swojej kadencji ma prawo powrócić na poprzednio zajmowane stanowisko lub otrzymać

1)

zasadnicze sędziów

sędziego

Trybunału i

stanowi określanej

wielokrotność kwoty bazowej będącej podstawą ustalania sądów powszechnych corocznie w ustawie budżetowej, przy zastosowaniu mnożnika

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz.638, z 2001 r. Nr 98, poz.1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417.

2

stanowisko równorzędne poprzednio zajmowanemu. Do sędziów, którzy skorzystają z tego prawa, nie ma zastosowania przepis ust.

4. 6. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do praw i obowiązków oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Trybunału stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące praw i obowiązków oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Sądu Najwyższego.? ;

2) art. 17 otrzymuje brzmienie: ?Art. 17.

1. Organizacyjne i administracyjne warunki pracy Trybunału zapewnia prezes Trybunału oraz podległe mu Biuro Trybunału.

2. Biurem Trybunału kieruje szef, którego powołuje i odwołuje Zgromadzenie Ogólne na wniosek prezesa Trybunału.

3. Wynagrodzenie szefa Biura Trybunału jest ustalane na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w zakresie dotyczącym sekretarza stanu.

4. Szczegółowy zakres zadań i strukturę Biura Trybunału określa statut.

5. Do pracowników Biura Trybunału stosuje się przepisy o pracownikach urzędów państwowych.?. Art. 2 W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm. w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2)

)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1982r. Nr 31, poz. 214, z 1985r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987r. Nr 21, poz. 123, z 1989r. Nr 34, poz. 178, z 1991r. Nr 100, poz. 443, z 1993r. Nr 1, poz. 1, z 1995r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999r. Nr 110, poz. 1255, z 2000r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552, z 2001r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, z 2003r. Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595, z 2004r. Nr 33, poz. 285, Nr 116, poz. 1202, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774 oraz z 2005r. Nr 169, poz. 1417.

2)

3

?2) Marszałka Ministrów,

Sejmu, Prezesa

Marszałka Najwyższej

Senatu, Izby

Prezesa Senatu, Kontroli,

Rady

Ministrów, Rady Prezesa

wicemarszałka

Sejmu,

wicemarszałka

wiceprezesa ministra,

Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej ? Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu, zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, zastępcy Szefa Kancelarii Senatu, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Głównego Inspektora Pracy, zastępcy Głównego Inspektora Pracy, Kierownika Krajowego Biura Wyborczego,?. Art. 3 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.