Logowanie

Projekty Ustaw

29.9.2008

Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009

Strona 1 z 137
Druk nr 1001

Warszawa, 24 września 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-148 -08 RM 24-253 -08 RM 24-236 -08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 222 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 122 ust. 1 i art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej


- projekt ustawy budżetowej na rok 2009

wraz ze Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2009-2011 i Trzyletnim planem limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2009-2011. W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności regulacji proponowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 z prawem Unii Europejskiej. Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w toku prac parlamentarnych w sprawach projektu ustawy budżetowej oraz Strategii został upoważniony Minister Finansów, natomiast w sprawie Trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej Prezes Rady Ministrów.

(-) Donald Tusk

Projekt

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2009 z dnia Art. 1.

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączne dochody budżetu państwa na kwotę 303.544.670 tys. zł, z tego:

1) podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa na kwotę 269.943.206 tys. zł;

2) środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi na kwotę 33.601.464 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki budżetu państwa na kwotę nie większą niż 321.744.670 tys. zł.

3. Deficyt budżetu państwa ustala się na kwotę nie większą niż 18.200.000 tys. zł. Art. 2. Ustala się przychody budżetu państwa na kwotę 250.618.217 tys. zł, a rozchody budżetu państwa na kwotę 232.418.217 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr

3. Art. 3. Źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2008 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów. Art. 4. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 70.000.000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

1) kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;

2) papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych, przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 tys. zł.

1.

2.

3.

Art. 5. Upoważnia się Ministra Finansów do sprzedaży aktywów finansowych zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłużenia zagranicznego. Art. 6. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 15.000.000 tys. zł. Art. 7. Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych ? w wysokości 10.500.000 tys. zł. Art. 8. Upoważnia się Ministra Finansów do:

1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu: a) kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw na finansowanie dostaw towarów i usług ? do kwoty 724.000 tys. zł, b) pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz jednostkom badawczo-rozwojowym na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z 2006 r. Nr 137, poz. 971 oraz z 2007 r. Nr 158, poz.1104) ? do kwoty 260.960 tys. zł, przy jednoczesnym założeniu, że suma dokonanych wypłat z tego tytułu w latach budżetowych 2005 - 2009 nie może przekroczyć łącznej kwoty 2.200.000 tys. zł;

2) udzielania ze środków budżetu państwa: a) pożyczek dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ? na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych ? do kwoty 1.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.