Logowanie

Projekty Ustaw

18.11.2008

Rządowy projekt ustawy o ewidencji ludności

Strona 1 z 52
Druk nr 1371

Warszawa, 17 listopada 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-198-08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o ewidencji ludności wraz z projektami

aktów wykonawczych.

W załączeniu przedstawiam także opinię proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. dotyczącą zgodności


Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. wz. WICEPREZES RADY MINISTRÓW (-) Waldemar Pawlak

Projekt

USTAWA z dnia o ewidencji ludności

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa określa:

1) zasady i sposób prowadzenia ewidencji ludności w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zakres i zasady rejestracji danych gromadzonych w rejestrze PESEL, rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców;

3) zasady i tryb nadawania numeru PESEL;

4) zasady zgłaszania i rejestracji miejsca zamieszkania obywateli polskich i cudzoziemców;

5) zasady udostępniania danych z rejestrów, o których mowa w pkt

2. Art. 2. Ewidencja ludności polega na rejestracji danych o urodzeniu, zmianie stanu cywilnego, zmianie imienia i nazwiska, obywatelstwie, miejscu zamieszkania, dokumentach tożsamości oraz zgonie. Art. 3. Ewidencja ludności prowadzona jest w formie elektronicznej w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, zwanym dalej ?rejestrem PESEL?, w rejestrach mieszkańców oraz rejestrach zamieszkania cudzoziemców. Art. 4. Organy gminy wykonują zadania określone w ustawie jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Art. 5. Wojewoda jest organem wyższego stopnia w stosunku do organów gmin wydających rozstrzygnięcia administracyjne na podstawie ustawy. Rozdział 2 Zakres i zasady rejestracji danych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców

Art. 6.

1. Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych, o których mowa w art. 2, prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Rejestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie z właściwością miejscową przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zwanego dalej ?organem gminy?. Art. 7.

1. W rejestrze PESEL gromadzone są dane:

1) obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;

3) cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z: a) uzyskaniem prawa stałego pobytu przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ? strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej, b) uzyskaniem prawa stałego pobytu przez członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ? strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej, c) udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, d) udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, e) uzyskaniem statusu uchodźcy, f) uzyskaniem ochrony uzupełniającej, g) uzyskaniem azylu, h) uzyskaniem zgody na pobyt tolerowany, i) uzyskaniem ochrony czasowej;

4) członków rodziny cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 3 lit. e i f.

2. W rejestrze PESEL mogą być gromadzone dane osób, zobowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL.

3. W rejestrze mieszkańców gromadzone są dane osób, o których mowa w ust. 1 i 2, które zgłosiły podstawowe lub dodatkowe miejsce zamieszkania w rozumieniu art. 24 i art. 25 ust. 2, na terenie danej gminy. Art. 8. W rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców gromadzone są następujące dane:

1) nazwisko i imię (imiona); 2

2) nazwisko rodowe;

3) imiona i nazwiska rodowe rodziców;

4) data urodzenia;

5) miejsce urodzenia;

6) kraj urodzenia;

7) stan cywilny;

8) numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony;

9) płeć;

10) numer PESEL;

11) obywatelstwo;

12) imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany;

13) data zawarcia związku małżeńskiego, numer aktu małżeństwa i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który unieważnił małżeństwo, data zgonu małżonka, numer jego aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony;

14) adres i data zamieszkania; zarejestrowania podstawowego miejsca

15) kraj miejsca zamieszkania;

16) kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;

17) data wyrejestrowania podstawowego miejsca zamieszkania;

18) adres i data zarejestrowania dodatkowego miejsca zamieszkania, data upływu deklarowanego terminu pobytu;

19) data wyrejestrowania dodatkowego miejsca zamieszkania;

3

20) data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy i wskazanie kraju wyjazdu;

21) data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy;

22) seria, numer i data ważności ostatnio wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego, oznaczenie organu wydającego dokument;

23) seria, numer i data ważności paszportu obywatela polskiego;

24) seria, numer i data ważności dokumentu podróży cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a i b, ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.