Logowanie

Projekty Ustaw

3.10.2008

Rządowy projekt ustawy o Komitecie Stabilności Finansowej

Strona 1 z 8
Druk nr 1071

Warszawa, 2 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-160-08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o Komitecie Stabilności Finansowej.

W załączeniu przedstawiam także opinię proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. dotyczącą zgodności


Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów. wz. Wiceprezes Rady Ministrów (-) Waldemar Pawlak

Projekt USTAWA z dnia o Komitecie Stabilności Finansowej Rozdział 1 Przepisy ogólne

Art. 1.

1. Tworzy się Komitet Stabilności Finansowej, zwany dalej ?Komitetem?.

2. Celem działania Komitetu jest zapewnienie efektywnej współpracy w zakresie wspierania i utrzymania stabilności krajowego systemu finansowego poprzez wymianę informacji, opinii i ocen sytuacji w systemie finansowym w kraju i za granicą oraz koordynację działań w tym zakresie.

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o krajowym systemie finansowym, należy przez to rozumieć ogół podmiotów podlegających nadzorowi na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328).

Art. 2.

1. Do zadań Komitetu należy w szczególności:

1) dokonywanie ocen sytuacji w krajowym systemie finansowym i na rynkach międzynarodowych oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji pomiędzy członkami Komitetu dotyczących istotnych zdarzeń i tendencji mogących stanowić zagrożenie dla stabilności krajowego systemu finansowego;

2

2) opracowanie i przyjmowanie procedur współdziałania na wypadek wystąpienia zagrożenia dla stabilności krajowego systemu finansowego;

3) koordynowanie działań członków Komitetu w sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla stabilności krajowego systemu finansowego.

2. Procedury, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przekazywane są Ministrowi Finansów, Narodowemu Bankowi Polskiemu i Komisji Nadzoru Finansowego w celu wdrożenia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego przedstawia Komitetowi opinię dotyczącą wypłacalności zagrożonych podmiotów, Prezes Narodowego Banku Polskiego ? opinię dotyczącą płynności sektora bankowego, a Minister Finansów ? opinię w sprawie publicznych.

4. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Prezes Narodowego Banku Polskiego w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przedstawiają Komitetowi, w zakresie swoich kompetencji, opinie dotyczące znaczenia systemowego zagrożonych podmiotów.

5. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, w tym zasady i zakres wymiany informacji, odbywa się zgodnie z przepisami regulującymi zadania i kompetencje Ministra Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego. możliwości wsparcia zagrożonych podmiotów ze środków

Rozdział 2 Organizacja i zasady działania Komitetu

Art. 3.

1. Członkami Komitetu są:

3

1) Minister Finansów;

2) Prezes Narodowego Banku Polskiego;

3) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

2. Przewodniczącym Komitetu jest Minister Finansów.

Art. 4.

1. Członkowie Komitetu uczestniczą w jego posiedzeniach osobiście. W przypadku gdy nie jest możliwy osobisty udział członka Komitetu w posiedzeniu, wyznacza on swojego przedstawiciela, któremu podczas posiedzenia przysługują uprawnienia reprezentowanego członka Komitetu.

2. W posiedzeniach Komitetu mogą również brać udział, z głosem doradczym, inne osoby wskazane przez poszczególnych członków Komitetu.

Art. 5.

1. Posiedzenia Komitetu odbywają się co najmniej raz na sześć miesięcy.

2. Posiedzenia Komitetu są zwoływane przez Przewodniczącego Komitetu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Komitetu.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, musi zawierać uzasadnienie zwołania posiedzenia Komitetu, a ponadto może wskazywać proponowany termin tego posiedzenia. Z ważnych powodów posiedzenie Komitetu może być zwołane w terminie innym niż wskazany we wniosku.

4. Obsługę i przygotowywanie posiedzeń Komitetu zapewnia Ministerstwo Finansów. Art. 6. Stanowiska lub rozstrzygnięcia Komitetu przyjmowane są jednomyślnie w obecności wszystkich członków Komitetu lub ich przedstawicieli, o których mowa w art. 4 ust. 1.

4

Art. 7.

1. Komitet może tworzyć grupy robocze, w skład których wchodzą pracownicy Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Za zgodą Komitetu w skład grup roboczych mogą również wchodzić inne osoby posiadające odpowiednią wiedzę lub doświadczenie z zakresu działań na rzecz utrzymania stabilności krajowego systemu finansowego.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.