Logowanie

Projekty Ustaw

6.10.2008

Rządowy projekt ustawy o podatku akcyzowym

Strona 1 z 147
Druk nr 1083

Warszawa, 6 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-142-08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o podatku akcyzowym.

Projekty aktów wykonawczych do ustawy zostaną niezwłocznie po zakończeniu prac nad ich przygotowaniem. Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. W załączeniu przedstawiam także opinię proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. dotyczącą zgodności przekazane


Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

(-) Donald Tusk

Projekt

USTAWA z dnia

o podatku akcyzowym1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1.

1. Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej ?akcyzą?, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

2. Akcyza stanowi dochód budżetu państwa. Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) wyroby akcyzowe ? wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy;

2) terytorium kraju ? terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) terytorium państwa członkowskiego ? terytorium, innego niż Rzeczpospolita Polska, państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, które według prawa Wspólnoty jest traktowane jako terytorium tego państwa członkowskiego dla celów stosowania przepisów dotyczących wyrobów akcyzowych, z tym że na potrzeby stosowania ustawy: a) uznaje się za wyłączone z terytoriów następujących państw członkowskich: ? z Republiki Federalnej Niemiec ? wyspę Helgoland i obszar Buesingen, ? z Republiki Włoskiej ? Livigno, Campione d'Italia i włoskie wody jeziora Lugano, ? z Królestwa Hiszpanii ? Ceutę i Melillę, Wyspy Kanaryjskie2), ? z Republiki Francuskiej ? zamorskie departamenty3) , b) transakcje pochodzące z lub przeznaczone dla: ? Księstwa Monako ? są traktowane jak transakcje pochodzące z lub przeznaczone dla Republiki Francuskiej, ? Jungholz i Mittelberg (Kleines Walsertal) ? są traktowane jak transakcje pochodzące z lub przeznaczone dla Republiki Federalnej Niemiec, ? wyspy Man ? są traktowane jak transakcje pochodzące z lub przeznaczone dla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ? San Marino ? są traktowane jak transakcje pochodzące z lub przeznaczone dla Republiki Włoskiej, ? stref suwerennych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Akrotiri i Dhekelia ? są traktowane jak transakcje pochodzące z lub przeznaczone dla Republiki Cypryjskiej;

2

4) terytorium Wspólnoty Europejskiej ? terytorium kraju, jak również terytoria państw członkowskich;

5) terytorium państwa trzeciego ? terytorium inne niż terytorium Wspólnoty Europejskiej;

6) eksport ? wywóz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty Europejskiej potwierdzony przez urząd celny, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów lub samochodów poza terytorium Wspólnoty Europejskiej; nie jest eksportem wywóz wyrobów akcyzowych, jeżeli są oznaczone znakami akcyzy;

7) import ? przywóz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju;

8) dostawa wewnątrzwspólnotowa ? przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego; nie jest dostawą wewnątrzwspólnotową przemieszczenie wyrobów akcyzowych, jeżeli są oznaczone znakami akcyzy;

9) nabycie wewnątrzwspólnotowe ? przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju;

10) skład podatkowy ? miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane ? z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego;

11) podmiot prowadzący skład podatkowy ? podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego;

12) procedura zawieszenia poboru akcyzy ? procedurę stosowaną podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe;

13) zarejestrowany handlowiec ? podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

14) niezarejestrowany handlowiec ? podmiot, któremu wydano zezwolenie na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

15) administracyjny dokument towarzyszący ? dokument, na którego podstawie przemieszcza się wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;

16) uproszczony dokument towarzyszący ? dokument, na którego podstawie przemieszcza się, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą oraz alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. l, str. 249, z późn. zm.);

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.