Logowanie

Projekty Ustaw

18.8.2011

Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.

Strona 1 z 67
Druk nr 4596

Warszawa, 16 sierpnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-63-11 Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.


W załączeniu przedstawiam także opinię proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. dotyczącą zgodności

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych, Minister Pracy i Polityki Społecznej i Minister Infrastruktury. Z poważaniem (-) Donald Tusk

Projekt W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDEI{T P..Zf;CZYPO POLITEJ POL SKIEJ S podajedo powszechnej wiadomości:

W dniu 23 lutego 2006 r. zostałaprzyjęta w Genewie przez Konferencję ogoln4 Międzynarodowej organizacji Pracy Konwencja o pracy na morzu' w następuj4cym brzmieniu: Po zaznajomieniu się z powyŻsz4 Konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, Że: zostata ona uznana za słuszn4 zarÓwno w całości, jak i kazde

z postanowieriw niej zawartych, Rzeczpospolita Polska postanawiaprzyst4pićdo tej Konwencji, będzie ona niezmierrnie zachowywana. Na dowÓd czego wydany zostat. niniejszy, opatrzoty pieczęciąRzeczypospolitejPolskiej. akt

Dano w Warszawie dnia

PREZYDENT RZECZYP O SPOLITEJ P OL SKIEJ

PREZES RADY MINISTROW

5i081em

Projekt

USTAWA z dnia

o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

6/08/em

UZASADNIENIE

I. Konwencja o pracy na morzu (zwana dalej ?Konwencją?) została przyjęta w dniu 23 lutego 2006 r. na dziewięćdziesiątej czwartej (morskiej) sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołanej do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy. Konwencja stanowi skonsolidowany standard dotyczący warunków pracy i życia marynarzy, rewidujący 36 dotychczasowych konwencji i jeden protokół oraz 31 zaleceń. Według stanu na dzień 1 kwietnia 2011 r. Konwencję ratyfikowało 12 państw. Konwencja o pracy na morzu ma wyjątkową, jak na standardy MOP, strukturę ? składa się z:

1) artykułów ? część zawierająca definicje, podstawowe zasady i prawa, zakres obowiązywania Konwencji, obowiązki i prawa państw-stron, klauzule końcowe (wejście w życie, funkcje depozytariusza, wypowiedzenie, wykaz aktów zrewidowanych, możliwość wprowadzania zmian) oraz określająca charakter prawny dalszych części Konwencji (prawideł, części A i B kodeksu),

2) noty wyjaśniającej charakter poszczególnych części Konwencji i sposobu ich rewidowania,

3) prawideł i kodeksu ? część A i B (prawidła i część A kodeksu odpowiadają wymogom uregulowanym dotychczas w konwencjach, natomiast część B kodeksu zastępuje zalecenia). Artykuły i prawidła ustanawiają podstawowe prawa, zasady i zobowiązania państw członkowskich ratyfikujących Konwencję. Kodeks zawiera szczegóły wdrażania prawideł. Kodeks składa się z części A (bezwzględnie obowiązujące normy) i części B (wytyczne do stosowania fakultatywnego). Prawidła i kodeks są podzielone na pięć ogólnych części, z których każda stanowi odrębny tytuł: Tytuł 1: Minimalne wymagania dla marynarzy do pracy na statku Tytuł 2: Warunki zatrudnienia Tytuł 3: Zakwaterowanie, zaplecze rekreacyjne i wyżywienie Tytuł 4: Ochrona zdrowia, opieka medyczna, opieka społeczna i zabezpieczenie społeczne Tytuł 5: Zgodność i egzekwowanie.

Odpowiedzialnością za stosowanie postanowień Konwencji jest obciążone państwo bandery. Obowiązki państw pochodzenia marynarzy ograniczają się do inspekcji i monitorowania kwestii naboru i pośrednictwa pracy. Państwo portu ma prawo do inspekcji statków podnoszących banderę państw-stron Konwencji. II. POTRZEBA I CEL ZWIĄZANIA SIĘ POSTANOWIENIAMI KONWENCJI Skonsolidowana Konwencja o pracy na morzu z 2006 r. wprowadza nowy ujednolicony standard pracy na morskich statkach handlowych, który po wejściu w życie będzie stanowił czwarty filar międzynarodowego reżimu regulującego transport morski, uzupełniając główne instrumenty Międzynarodowej Organizacji Morskiej: konwencje SOLAS (Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu), MARPOL (Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki) i STCW (Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht).

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.