Logowanie

Projekty Ustaw

2.8.2011

Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.

Strona 1 z 7
Druk nr 4584

Warszawa, 1 sierpnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10 82-11 Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.


W załączeniu przedstawiam także opinię proponowanej regulacji z prawem Unii Europejskiej. dotyczącą zgodności Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych i Minister Finansów. Z poważaniem (-) Donald Tusk

Projekt

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYP O SPO LITEJ P OLS KIE J

podajedo powszechnej wiadomości: W dniu 10 marca f009 roku zostałasporzadzonaw Brukseli Konwencja w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotycz4cejpodziatu krajowych kosztow.poboru, ktÓre są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budzetowi UE, w następuj4cym brzmieniu:

Po zunajomieniu się z powyŻsząKonwencj4, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadc Zam,ze: zostałaona uznana za słusznąZarowno w całości, i kazde z postanowiet'l jak rł'niejzarvartych, jest przyjęta,raĘfikowana i potr,vierdzona, będzie niezrniennie zachow).aĄ'ana.

Na dowod czego wy'danyzostałakt niniejszy' opatrzony pieczęci Rzeczypospolitej q Polskiej.

Dano w Warszawie dnia

PREZYDENT RZECZYPO SPOLITEJ POLSKIEJ

PREZES RADY MNISTROW

6-07-dg

USTAWA z dnia

o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.

Art. l. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

31/07-kt

UZASADNIENIE

1. Ogólna charakterystyka postanowień Konwencji Konwencja w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotycząca podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne środki własne są udostępniane budżetowi UE, określa procedury, które powinny być stosowane w przypadku: ? scentralizowanej odprawy celnej, ? połączenia koncepcji odprawy scentralizowanej z innymi uproszczeniami określonymi w Zmodernizowanym Kodeksie Celnym, ? pojedynczych pozwoleń, o których mowa w art. 1 pkt 13 rozporządzenia (WE) nr 2454/93, na procedurę dopuszczenia do swobodnego obrotu.

2. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Konwencją Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, stanowić będzie kolejne działanie liberalizujące wymianę towarową w warunkach wolnego rynku europejskiego, mające na celu ułatwienie i przyspieszenie obrotu towarowego. Zapisy Konwencji mają w zasadzie charakter technicznych uzgodnień

podejmowanych w podobnych sprawach przez ministrów finansów. Ze względu jednak na tryb ratyfikacji w większości krajów UE (Umawiających się Stron) oraz uwzględniając sugestie Służb Prawnych Sekretariatu Generalnego Rady Europejskiej zdecydowano o zawarciu umowy w formie Konwencji. Techniczny charakter umowy nie zmienia faktu, że jest ona warunkiem do skorzystania przez podmioty gospodarcze z bardzo dla nich korzystnych ułatwień w międzynarodowym obrocie towarowym.

3. Różnice pomiędzy dotychczasowym i projektowanym stanem prawnym Odprawę scentralizowaną wprowadzają przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające Zmodernizowany Kodeks Celny. Obecnie w Komisji Europejskiej prowadzone są prace nad opracowaniem przepisów wykonawczych do Zmodernizowanego Kodeksu Celnego. Zgodnie z przepisami Zmodernizowanego Kodeksu Celnego osoba posiadająca pozwolenie na stosowanie odprawy scentralizowanej będzie mogła złożyć lub udostępnić zgłoszenie celne w urzędzie celnym właściwym dla miejsca swojej siedziby, a towar będzie mógł zostać przedstawiony w innym urzędzie celnym.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.