Logowanie

Projekty Ustaw

30.9.2008

Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.

Strona 1 z 2
Druk nr 1005

Warszawa, 29 września 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-157-08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 i art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia


9 lipca 2008 r.

Rada Ministrów uznała wymieniony projekt ustawy za pilny w związku z koniecznością zakończenia procedury ratyfikacyjnej do listopada br., tak aby w

60. jubileuszowym szczycie NATO, planowanym w dniach 3-4 kwietnia 2009 r., mogły uczestniczyć już dwa nowe państwa członkowskie (Albania i Chorwacja). W załączeniu przedstawiam także opinię proponowanej regulacji z prawem Unii Europejskiej. dotyczącą zgodności

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych. wz. Wiceprezes Rady Ministrów (-) Waldemar Pawlak

Projekt

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 9 lipca 2008 r. został sporządzony w Brukseli Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji. Po zaznajomieniu się z powyższym Protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: ? został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych, ? jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, ? będzie niezmiennie zachowywany. Na dowód czego wydany Rzeczypospolitej Polskiej. został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią

Dano w Warszawie dnia PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PREZES RADY MINISTRÓW

18-09-tg

Projekt

USTAWA z dnia

o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.

Art. 1. Wyraża Rzeczypospolitej dnia 9 lipca 2008 r.

się

zgodę

na

dokonanie Protokołu

przez do

Prezydenta Traktatu

Polskiej

ratyfikacji

Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

17-09-tg

UZASADNIENIE

Podpisanie Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji (Protokołu Akcesyjnego) przez państwa członkowskie NATO wynika bezpośrednio z decyzji podjętych w dniu 3 kwietnia 2008 r. w Bukareszcie w trakcie spotkania Szefów Państw i Rządów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zgodnie z tymi decyzjami, a także w zgodzie z przyjętym przez państwa członkowskie na forum NATO dokumentem określającym ramy czasowe poszczególnych etapów procesu akcesyjnego, państwa Sojuszu w maju 2008 r. wynegocjowały z państwem kandydującym na członka NATO stosowny Protokół Akcesyjny. Protokół ten został podpisany podczas specjalnej sesji Rady Północnoatlantyckiej w dniu 9 lipca 2008 r. Pozwoli on ? po jego ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie i wejściu w życie ? Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, w imieniu wszystkich członków, przekazać Rządowi Republiki Chorwacji zaproszenie do przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego. Rzeczpospolita Polska, od momentu uzyskania członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, jest czołowym i aktywnym orędownikiem idei dalszego rozszerzania NATO. Decyzja o kontynuowaniu procesu rozszerzenia jest, z naszego punktu widzenia, świadectwem woli umacniania i jednoczenia kontynentu europejskiego. Przyjmując nowych członków, NATO rozciągnie swoje gwarancje bezpieczeństwa na kolejne państwa. Wpłynie to na dalsze poszerzenie strefy bezpieczeństwa i stabilności całego obszaru euroatlantyckiego. Proces ten umocni również, w państwach przystępujących, struktury demokratyczne, nakładając na nie obowiązek przestrzegania wspólnych wartości oraz wiążących standardów w polityce wewnętrznej i zagranicznej. Obecny, trzeci już od zakończenia ?zimnej wojny?, etap rozszerzenia obejmuje kraje szczególnie wrażliwego regionu Bałkanów i stanowi korzystną zmianę środowiska bezpieczeństwa nie tylko na tym obszarze, ale w całym regionie

2

euroatlantyckim,

sprzyjając

tym

samym

interesom

bezpieczeństwa

Rzeczypospolitej Polskiej. Po formalnym przystąpieniu Republiki Chorwacji do Traktatu

Północnoatlantyckiego, na mocy jego postanowień, Rzeczpospolita Polska będzie zobowiązana, wraz z pozostałymi członkami NATO, do udzielania, w razie potrzeby, kolektywnego wsparcia wojskowego nowemu członkowi NATO.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.