Logowanie

Projekty Ustaw

3.10.2008

Rządowy projekt ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Strona 1 z 19
Druk nr 1072

Warszawa, 2 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-116-08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o wojewodzie i administracji rządowej w województwie wraz z projektem aktu

wykonawczego.

W załączeniu przedstawiam także opinię proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. dotyczącą zgodności


Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

wz. WICEPREZES RADY MINISTRÓW (-) Waldemar Pawlak

Projekt

USTAWA z dnia o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

1) zakres działania oraz zasady funkcjonowania wojewody;

2) tryb powoływania i odwoływania wojewody;

3) organizację rządowej administracji zespolonej i niezespolonej w województwie. Art. 2. Zadania administracji rządowej w województwie wykonują:

1) wojewoda;

2) organy rządowej administracji zespolonej w województwie, w tym kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży;

3) organy niezespolonej administracji rządowej;

4) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z ustaw lub z zawartego porozumienia;

5) starosta, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw;

6) inne samorządy, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw.

Art. 3. 1.

Wojewoda jest:

1) przedstawicielem Rady Ministrów w województwie;

2) zwierzchnikiem w województwie;

3) organem rządowej administracji zespolonej w województwie;

4) organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków;

5) organem administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie, niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji;

6) reprezentantem Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach;

7) organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)). rządowej administracji zespolonej

2. Zadania

i

kompetencje

wojewody

w

stanach

nadzwyczajnych określają odrębne ustawy. Art. 4. Odrębne ustawy określają:

1) zasadniczy podział terytorialny państwa;

2) nazwę województwa i nazwę urzędu wojewody oraz jego siedzibę;

3) zasady i tryb ustalania granic województw oraz

dokonywania ich zmian;

2

4) zasady ustalania, niepokrywających się z zasadniczym podziałem terytorialnym państwa, podziałów terytorialnych w celu wykonywania niezespolonej administracji rządowej. Art. 5. Zasady organizacji, funkcjonowania i zakres zadań organów rządowej administracji zespolonej w województwie oraz organów niezespolonej administracji rządowej określają odrębne ustawy. Art. 6.

1. Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

2. Na stanowisko wojewody może być powołana osoba, która posiada obywatelstwo polskie, tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny, 3-letni staż pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkimi, nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, korzysta z pełni praw publicznych i cieszy się nieposzlakowaną opinią. Art. 7.

1. Wojewoda wykonuje zadania przy pomocy wicewojewody albo dwóch wicewojewodów.

2. I i II wicewojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody. Przepis art. 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Wojewoda określa zakres kompetencji i zadań

wykonywanych przez wicewojewodów w formie zarządzenia.

4. Jeżeli wojewoda nie pełni obowiązków służbowych, zakres zastępstwa I wicewojewody rozciąga się na wszystkie kompetencje wojewody. Art. 8.

1. Prezes Rady Ministrów kieruje działalnością wojewody, w szczególności wydając w tym zakresie wytyczne i polecenia, dokonując okresowej oceny pracy wojewody oraz żądając przekazania sprawozdań z jego działalności.

2. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością 3

wojewody na podstawie kryterium zgodności jego działania z polityką Rady Ministrów.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.