Logowanie

Projekty Ustaw

1.8.2011

Rządowy projekt ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej

Strona 1 z 92
Druk nr 4528

Warszawa, 1 sierpnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-76-11 Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej z projektami aktów wykonawczych.


Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. W załączeniu przedstawiam także opinię proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. dotyczącą zgodności

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z poważaniem (-) Donald Tusk

Projekt USTAWA z dnia o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej1)

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Art. 1.

1. Ustawa określa zasady i warunki wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania oraz przetwarzania informacji, a także podmioty uprawnione w tych sprawach.

2. Podmiotami uprawnionymi do wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw, zapobiegania przestępczości i jej zwalczania oraz przetwarzania informacji są:

1) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

2) Centralne Biuro Antykorupcyjne;

3) Policja;

4) Służba Celna;

5) Straż Graniczna;

6) organy kontroli skarbowej;

7) Żandarmeria Wojskowa.

3. Ustawę stosuje się również do wymiany oraz przetwarzania informacji:

1) z organami ścigania państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej, które stosują przepisy dorobku Schengen;

2) w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany, zgromadzonych

w zbiorach danych referencyjnych, w szczególności obejmujących dane

o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) oraz w zbiorach danych daktyloskopijnych.

4. Ustawa nie narusza przepisów o pomocy prawnej w sprawach karnych oraz postanowień umów międzynarodowych dotyczących współpracy w sprawach zapobiegania przestępczości, jej zwalczania oraz współdziałania na terenach przygranicznych.

Art. 2.

1. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do wymiany informacji przez krajowe biuro do spraw odzyskiwania mienia, o którym mowa w decyzji Rady 2007/845/WSiSW z dnia 6 grudnia 2007 r. dotyczącej współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia w państwach członkowskich w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem (Dz. Urz. UE L 332 z 18.12.2007, str.103).

2. Podmiotami uprawnionymi do wymiany informacji za pośrednictwem krajowego biura do spraw odzyskiwania mienia są podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, oraz :

1) minister właściwy do spraw finansów publicznych;

2) Generalny Inspektor Informacji Finansowej;

3) izby i urzędy skarbowe;

4) prokurator.

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) anonimizacji ? rozumie się przez to przekształcenie danych osobowych w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych informacji do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej albo jeżeli przyporządkowanie takie wymagałoby niewspółmiernych kosztów, czasu lub działań;

2) blokowaniu ? rozumie się przez to oznaczanie informacji w celu ograniczenia ich przetwarzania;

3) informacji ? rozumie się przez to informacje, w tym dane osobowe, do których pobierania, uzyskiwania, przekazywania, gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania, w celu realizacji swoich zadań ustawowych są uprawnione, na podstawie przepisów odrębnych, podmioty uprawnione;

2

4) organach ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej ? rozumie się przez to organy państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej stosujących przepisy dorobku Schengen, które są uprawnione w tych państwach do wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania;

5) państwie trzecim ? rozumie się przez to państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej i niestosujące przepisy dorobku Schengen;

6) podmiotach uprawnionych ? rozumie się przez to podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2 oraz w art. 2 ust. 2;

7) wstawianiu odnośników ? rozumie się przez to oznaczanie przechowywanych danych osobowych, w przypadkach zakwestionowania ich poprawności przez osobę, której dane te dotyczą, którego celem nie jest ograniczenie przetwarzania tych danych w przyszłości;

8) wymianie ? rozumie się przez to przekazywanie, udostępnianie, uzyskiwanie lub otrzymywanie informacji przez organy ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej lub podmioty uprawnione.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.