Logowanie

Projekty Ustaw

12.8.2011

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego oraz niektorych innych ustaw

Strona 15 z 25

W obecnym stanie prawnym aparatura monitorująca jest wykorzystywana jedynie na etapie postępowania wykonawczego, w ramach jednego z systemów wykonywania kary pozbawienia wolności. Podkreślenia wymagają istotne korzyści z posługiwania się w procesie karnym aparaturą monitorującą zachowanie osoby poddanej kontroli, przejawiające się w szczególności w trzech aspektach: ? obiektywnym charakterze uzyskiwanych informacji dotyczących zachowania osoby poddanej kontroli, ? nieprzerwanym dostępie do informacji dotyczących aktualnego zachowania tej osoby, ? znacznym obniżeniu kosztów kontroli zachowania osoby monitorowanej, w stosunku do kontroli sprawowanej bez zastosowania aparatury monitorującej, stanowiącym rezultat ograniczenia aktywności czynnika ludzkiego w zakresie sprawowania kontroli, przy zagwarantowaniu bardzo wysokiej jej efektywności. Wprowadzenie podstaw do monitorowania zachowania osoby skazanej za ciężkie przestępstwo seksualne, popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, na etapie stosowania wobec niej środka zabezpieczającego w postaci terapii w warunkach ambulatoryjnych, istotnie podwyższy element prewencyjny związany ze stosowaniem środka zabezpieczającego, zwiększając możliwość szybkiej reakcji na zachowania świadczące o ponawianiu przez skazanego aktywności mogącej doprowadzić do ponownego popełnienia przestępstwa seksualnego. Wprowadzenie nowego środka zapobiegawczego ? aresztu domowego, powiązanego z elementem kontroli zachowania oskarżonego wykonywanej przy zastosowaniu aparatury monitorującej, umożliwi efektywną realizację celów zapobiegawczych przez środek niemający charakteru pozbawienia wolności. Tym samym projektowana nowelizacja przeciwdziałać będzie nazbyt częstemu sięganiu przez organy postępowania karnego po


środek o charakterze izolacyjnym, jakim jest tymczasowe aresztowanie ? kosztowne dla Skarbu Państwa i wywierające istotny wpływ na rozmiary populacji osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Poniżej zostaną omówione poszczególne części projektu. ART. 1 ? ZMIANY W KODEKSIE KARNYM W art. 63 K.k. wprowadza się nowy przepis § 1a, regulujący kwestię zaliczania aresztu domowego na poczet orzeczonej kary. Areszt domowy, zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, ma być zaliczany w ten sposób, że dwa dni aresztu domowego będą się równać jednemu dniowi kary pozbawienia wolności, zaś jeden dzień aresztu domowego będzie się równać jednemu dniowi kary ograniczenia wolności lub jednej dziennej stawce grzywny. Należy podkreślić, że areszt domowy stanowi w istocie środek o charakterze pośrednim, usytuowany pomiędzy środkiem znacznie bardziej represyjnym, jakim jest tymczasowe aresztowanie, a innymi środkami (dozorem Policji i zakazem opuszczania kraju), w wypadku których ograniczenia nałożone na oskarżonego są znacznie mniej dolegliwe. Areszt domowy stanowi formę obowiązku określonego zachowania, przy czym zachowanie to sprowadza się do przebywania we własnym mieszkaniu, przy zachowaniu pełnego kontaktu z domownikami, jak też kontaktu ze światem zewnętrznym za pośrednictwem telefonu czy Internetu. Uciążliwość tego środka dla oskarżonego jest zatem znacząco mniejsza niż w wypadku tymczasowego aresztowania, co wywarło wpływ na przyjęty sposób przeliczania. Projekt dokonuje modyfikacji art. 95a K.k. w celu podwyższenia efektywności kontroli zachowania prawomocnie skazanych sprawców najcięższych przestępstw seksualnych poprzez wprowadzenie nowego środka zabezpieczającego, jakim jest skierowanie na kontrolowane leczenie ambulatoryjne. W ten sposób dopełnione zostaną unormowania ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy ? Kodeks karny, ustawy ? Kodeks postępowania karnego, ustawy ? Kodeks karny wykonawczy, ustawy ? Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 206, poz. 1589). Ustawa ta, która weszła w życie w dniu 8 czerwca 2010 r., wprowadziła nowe rozwiązania dotyczące środków zabezpieczających stosowanych wobec sprawców zbrodni zgwałcenia pedofilskiego oraz zgwałcenia kazirodczego, popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych. W takiej sytuacji wobec sprawcy stosuje się obligatoryjnie środek zabezpieczający w postaci terapii farmakologicznej lub psychoterapii, zmierzających do zapobieżenia ponownemu

 

2

popełnieniu takiego przestępstwa, w tym w szczególności poprzez obniżenie zaburzonego popędu seksualnego. W celu odbycia terapii sprawca może być umieszczony w zakładzie zamkniętym albo skierowany na leczenie ambulatoryjne. Projekt w art. 95a § 1 i 2 K.k. wprowadza trzecią formę środka zabezpieczającego ? skierowanie sprawcy na kontrolowane leczenie ambulatoryjne, zdefiniowane w art. 95a §

3. Kontrolowane leczenie ambulatoryjne ma polegać na zastosowaniu wobec sprawcy kontroli miejsca pobytu przy użyciu aparatury monitorującej, określonej w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.