Logowanie

Projekty Ustaw

12.8.2011

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego oraz niektorych innych ustaw

Strona 21 z 25

Projektowany rozdział 5a obejmuje regulacje dotyczące aresztu domowego, zaś rozdział 5b ? regulacje dotyczące kontrolowanego leczenia ambulatoryjnego. W art. 83a i 83b wskazano ogólne reguły dotyczące wykonywania aresztu domowego: określono, przy użyciu jakiej aparatury jest wykonywany oraz jaki sąd jest właściwy do organizowania i kontroli wykonywania tego środka. Art. 83c ? 83g wprowadzają tryb procedowania w związku z postanowieniem o zmianie tymczasowego aresztowania na areszt domowy. Prawomocne postanowienie o zmianie tymczasowego aresztowania na areszt domowy przesyła się więc sądowi penitencjarnemu, który niezwłocznie żąda nadesłania informacji od upoważnionego podmiotu dozorującego. Jeżeli informacje nadesłane przez upoważniony podmiot dozorujący wskazują na niemożność zastosowania aresztu domowego, sąd penitencjarny wydaje postanowienie o niemożności wykonania postanowienia o zmianie tymczasowego aresztowania na areszt domowy. Na postanowienie to przysługuje zażalenie. Jeżeli natomiast warunki techniczne nie stoją na przeszkodzie wykonywaniu aresztu domowego w miejscu wskazanym przez sąd właściwy do stosowania tego środka, upoważniony podmiot dozorujący przekazuje stosowną informację sądowi penitencjarnemu, wskazując datę możliwej instalacji stacjonarnego urządzenia monitorującego oraz założenia oskarżonemu nadajnika. Po otrzymaniu informacji, sędzia penitencjarny wydaje zarządzenie, w którym:


1) określa rodzaj podlegających zainstalowaniu środków technicznych,

2) wskazuje miejsce zainstalowania stacjonarnego urządzenia monitorującego zgodnie z postanowieniem o zmianie tymczasowego aresztowania na areszt domowy,

3) wyznacza datę instalacji stacjonarnego urządzenia monitorującego oraz założenia oskarżonemu nadajnika; data nie może przekraczać dnia określonego w postanowieniu o zmianie tymczasowego aresztowania na areszt domowy. Zarządzenie to nie podlega zaskarżeniu, ma ono bowiem jedynie charakter wykonawczy w stosunku do postanowienia sądu o zmianie środka zapobiegawczego. Po otrzymaniu odpisu powyższego zarządzenia, sąd, który wydał postanowienie o zmianie tymczasowego aresztowania na areszt domowy, poleca przetransportowanie oskarżonego z miejsca stosowania tymczasowego aresztowania do miejsca stosowania aresztu

 

12

domowego zgodnie z wyznaczoną datą instalacji. Upoważniony podmiot dozorujący niezwłocznie informuje sąd penitencjarny, zaś sąd penitencjarny informuje sąd, który wydał postanowienie o zmianie tymczasowego aresztowania na areszt domowy, o uruchomieniu albo niemożności uruchomienia aparatury monitorującej, podając jednocześnie przyczyny, z powodu których uruchomienie to nie nastąpiło. Jeżeli najpóźniej w dniu wskazanym w postanowieniu o zmianie środka zapobiegawczego aparatura została prawidłowo uruchomiona ? to jest, zainstalowano stacjonarne urządzenie monitorujące, założono oskarżonemu nadajnik i rozpoczęło się przekazywanie sygnału do centrali monitorowania ? tymczasowe aresztowanie ulega zmianie na areszt domowy z chwilą uruchomienia aparatury (art. 265c § 1 K.p.k.). Jeżeli już po zastosowaniu aresztu domowego oskarżony lub inne osoby utrudniają lub udaremniają przeprowadzenie czynności kontrolnych związanych z funkcjonowaniem tej aparatury lub zachowaniem oskarżonego, lub jeżeli oskarżony samowolnie opuści obszar stosowania aresztu domowego, upoważniony podmiot dozorujący niezwłocznie poinformuje sąd penitencjarny, zaś sąd penitencjarny poinformuje organ, do dyspozycji którego pozostaje oskarżony. W kolejnych przepisach, to jest art. 83h ? 83k unormowano obowiązki oskarżonego związane ze stosowaniem aresztu domowego oraz określono przypadki, kiedy może on opuścić obszar stosowania aresztu domowego. Zgodnie z projektowanym art. 83h, oskarżony musi wypełniać następujące obowiązki: ? stałe, nieprzerwane przebywanie w miejscu stosowania aresztu domowego, w granicach obszaru określonego w postanowieniu sądu, ? noszenie nadajnika, ? chronienie stacjonarnego urządzenia monitorującego i nadajnika przed utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, unieczynnieniem lub innym uczynieniem niezdatnym do użytku, ? udostępnianie, na każde żądanie, upoważnionemu podmiotowi dozorującemu stacjonarnego urządzenia monitorującego i nadajnika, w celu sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania tych urządzeń, naprawy lub wymiany, ? odbieranie połączeń telefonicznych, przychodzących do stacjonarnego urządzenia monitorującego, ? umożliwienie kontroli wykonania obowiązku określonego zachowania się oskarżonego, o ile takowy został nałożony, w szczególności przez udzielanie

 

13

informacji lub wyjaśnień. Istotą środka zapobiegawczego w postaci aresztu domowego jest stałe i nieprzerwane przebywanie oskarżonego w miejscu wskazanym w postanowieniu sądu.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.