Logowanie

Projekty Ustaw

12.8.2011

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego oraz niektorych innych ustaw

Strona 22 z 25

Projekt przewiduje odstępstwa od tej zasady. Pierwszym z nich ? przewidzianym w art. 83i ? jest nagła i niezależna od oskarżonego sytuacja, nie tylko bezpośrednio zagrażająca jego życiu lub zdrowiu, lecz również powodująca, że dalsze przebywanie na obszarze stosowania środka mogłoby wywołać istotne skutki dla zdrowia. Nie dotyczy to zatem sytuacji, o których oskarżony wiedział z wyprzedzeniem i powinien był poinformować organ procesowy (np. planowane wyburzenie budynku, gdzie oskarżony zamieszkuje), ani mogących wywołać jedynie błahe skutki zdrowotne (np. zachorowanie jednego z domowników na katar). Ponadto przepis wprowadza wymóg, aby sytuacja była niezależna od oskarżonego, co ma na celu wykluczenie groźnych sytuacji, które oskarżony sam spowodował, aby pod tym pretekstem opuścić miejsce stosowania aresztu domowego. Należy podkreślić, że przepis normuje jedynie okoliczności, kiedy oddalenie się oskarżonego bez zezwolenia będzie uznane za usprawiedliwione. W innych sytuacjach, np. takich, które oskarżony sam ? intencjonalnie lub nie ? spowodował, oskarżony również będzie mógł opuścić obszar stosowania aresztu, gdyż wobec kolizji norm pierwszeństwo uzyska zachowanie jego życia lub zdrowia, jednakże jego oddalenie się poza obszar stosowania środka zostanie uznane za ?nieusprawiedliwione? i będzie mogło pociągać za sobą konsekwencje przewidziane w art. 265e § 3 K.p.k. Natomiast w każdym wypadku dzień, kiedy oskarżony opuścił obszar stosowania aresztu wskutek nagłej sytuacji nie będzie wliczany do okresu stosowania aresztu domowego, gdyż de facto środek nie będzie wówczas wykonywany. Zgodnie z art. 83i ust. 2, przed opuszczeniem obszaru stosowania aresztu domowego oskarżony jest obowiązany powiadomić centralę monitorowania o zaistniałej sytuacji, zaś centrala monitorowania niezwłocznie zawiadamia organ, do dyspozycji którego oskarżony pozostaje. Powiadomienie takie nie spowoduje żadnej trudności dla oskarżonego, gdyż kontakt między oskarżonym a centralą monitorowania jest natychmiastowy i odbywa się za pośrednictwem stacjonarnego urządzenia monitorującego. Art. 83i ust. 3 stanowi, że oskarżony jest obowiązany powrócić do obszaru stosowania aresztu domowego niezwłocznie po ustaniu zagrożenia życia lub zdrowia. Drugim odstępstwem od zasady nieprzerwanego przebywania oskarżonego w miejscu stosowania aresztu domowego jest możliwość wskazana w art. 83j, czyli oddalenie się za zezwoleniem organu procesowego. Przepis ten zawiera zamknięty katalog sytuacji, przy


 

14

wystąpieniu których oskarżony może oddalić się z miejsca oznaczonego w postanowieniu sądu, a mianowicie: ? w celu realizacji prawa wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego oraz udziału w referendum, ? w celu udziału w czynności procesowej w tej oraz w innej sprawie (karnej, cywilne, rodzinnej itd., w charakterze oskarżonego, pokrzywdzonego, świadka, strony itp.). Projekt zakłada, że oddalenie oskarżonego z miejsca oznaczonego w postanowieniu sądu ma charakter wyjątkowy oraz może nastąpić tylko na niezbędny czas. Jeżeli czynność procesowa ma zostać przeprowadzona w innej sprawie, oskarżony ma obowiązek nie później niż 5 dni przed terminem czynności procesowej wystąpić do organu, do dyspozycji którego pozostaje, z wnioskiem o zezwolenie na opuszczenie obszaru stosowania aresztu domowego, wskazując miejsce, czas i rodzaj tej czynności, organ procesowy, który ma czynność przeprowadzić oraz sygnaturę akt lub inne oznaczenie sprawy. Organ, do dyspozycji którego oskarżony pozostaje, może w uzasadnionych wypadkach odmówić zezwolenia na udział oskarżonego w czynności procesowej. Organ ma obowiązek odmówić zezwolenia, jeżeli zachodzi przypuszczenie, że czynność ta została spowodowana przez oskarżonego lub inne osoby w celu utrudnienia prawidłowego wykonywania aresztu domowego. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w których zezwolenie byłoby nadużywane. W odniesieniu do wyborów i referendum, oskarżony również ma obowiązek powiadomić organ procesowy nie później niż 5 dni przed terminem, jednak organ odmawia zezwolenia na udział oskarżonego w wyborach lub referendum jedynie wówczas, gdy oskarżony nie ma prawa wybierania lub prawa do udziału w tym referendum. W art. 83j ust. 5 zawarto dodatkową regulację dotyczącą kontrolowania zachowania oskarżonego. Udzielając zezwolenia na opuszczenie obszaru stosowania aresztu domowego, organ, do dyspozycji którego oskarżony pozostaje, może zarządzić, aby oskarżony w czasie pobytu poza tym obszarem pozostawał w asyście osoby godnej zaufania lub aby oskarżonemu założono nadajnik umożliwiający ustalenie miejsca jego pobytu poza obszarem stosowania aresztu domowego. Nadajnik ten jest usuwany, gdy oskarżony powróci na obszar stosowania aresztu domowego. Przepis art. 83j ust. 6 nakłada na organ procesowy obowiązek, aby określić czas przed rozpoczęciem i po zakończeniu czynności, kiedy oskarżony może pozostawać poza obszarem aresztu domowego. Czas ten określa się w wymiarze umożliwiającym dojazd, a zatem nie

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.