Logowanie

Projekty Ustaw

12.8.2011

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego oraz niektorych innych ustaw

Strona 3 z 25

3. W postanowieniu, o którym mowa w § 1, należy wskazać miejsce stosowania aresztu domowego oraz określić obszar stosowania tego środka. Art. 251 § 2 stosuje się odpowiednio. §

4. Przez miejsce stosowania aresztu domowego rozumie się lokal mieszkalny, w którym zostało zainstalowane i uruchomione stacjonarne urządzenie monitorujące. §

5. Przez obszar stosowania aresztu domowego rozumie się przestrzeń, której granice w każdym kierunku są wyznaczone przez określoną w postanowieniu sądu maksymalną odległość od stacjonarnego urządzenia monitorującego, która nie może przekraczać 200 metrów. Art. 265d. §


1. W postępowaniu przygotowawczym sąd, stosując areszt domowy, oznacza jego termin na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. §

2. Jeżeli ze względu na szczególne okoliczności sprawy nie można było ukończyć postępowania przygotowawczego w terminie określonym w § 1, na wniosek prokuratora sąd pierwszej instancji właściwy do rozpoznania sprawy, gdy zachodzi tego potrzeba, może przedłużyć areszt domowy na dalszy okres oznaczony. Art. 263 § 6 stosuje się odpowiednio. §

3. Okres stosowania aresztu domowego liczy się od dnia, w którym uruchomiono aparaturę monitorującą w związku z rozpoczęciem wykonywania tego środka. Łączny okres stosowania aresztu domowego w sprawie nie może przekroczyć 2 lat. §

4. Do okresu stosowania aresztu domowego nie wlicza się dnia, w którym oskarżony przebywał, chociażby przez krótki czas, poza obszarem stosowania aresztu domowego bez wezwania lub zezwolenia organu procesowego albo z naruszeniem warunków tego zezwolenia. Art. 265e. §

1. Jeżeli przemawia za tym wzgląd na dobro postępowania lub potrzeba prawidłowego wykonania aresztu domowego, sąd, a w postępowaniu przygotowawczym również prokurator, może nałożyć na oskarżonego obowiązek powstrzymania się od kontaktu z określonymi osobami, powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania środków

5

odurzających lub obowiązek innego określonego zachowania; w razie potrzeby można zmienić nałożony obowiązek, zwolnić oskarżonego z obowiązku lub nałożyć nowy. §

2. Na postanowienie w przedmiocie nałożenia, zmiany lub zwolnienia z obowiązku przysługuje zażalenie. Zażalenie na postanowienie prokuratora przysługuje do sądu rejonowego, w którego okręgu prowadzi się postępowanie. §

3. Jeżeli oskarżony narusza porządek prawny, nie stosuje się do obowiązku nałożonego na podstawie § 1 lub związanego ze stosowaniem aresztu domowego sąd właściwy do zastosowania tymczasowego aresztowania, zaś w razie upływu terminów wskazanych w art. 263 § 1 i 3 ? sąd właściwy do jego przedłużenia może zmienić areszt domowy na tymczasowe aresztowanie.?;

8) art. 344 otrzymuje brzmienie: ?Art. 344. Jeżeli oskarżony jest tymczasowo aresztowany lub stosuje się wobec niego areszt domowy, sąd z urzędu rozstrzyga o utrzymaniu, zmianie lub uchyleniu tego środka. W razie potrzeby orzeka także o innych środkach zapobiegawczych.?;

9) w art. 413 w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: ?2) rozstrzygnięcie co do kary i środków karnych, a w razie potrzeby, co do zaliczenia na ich poczet tymczasowego aresztowania i zatrzymania, aresztu domowego oraz środków zapobiegawczych wymienionych w art. 276.?;

10) art. 417 otrzymuje brzmienie: ?Art. 417. Zaliczeniu na poczet orzeczonej kary podlega również okres tymczasowego aresztowania lub aresztu domowego odbytego przez oskarżonego w innej sprawie, w której postępowanie toczyło się równocześnie, a zapadł w niej prawomocny wyrok uniewinniający, umorzono postępowanie albo odstąpiono od wymierzenia kary.?;

11) w art. 420 § 1 i 2 otrzymują brzmienie: ?§

1. Jeżeli wyrok nie zawiera rozstrzygnięcia co do przepadku, zaliczenia tymczasowego aresztowania, zatrzymania, aresztu domowego lub środków zapobiegawczych wymienionych w art. 276 albo dowodów rzeczowych, sąd orzeka o tym postanowieniem na posiedzeniu. §

2. Jeżeli sąd nieprawidłowo zaliczył okres zatrzymania, tymczasowego aresztowania lub aresztu domowego na poczet orzeczonej kary, stosuje się odpowiednio przepis § 1.?; 6

12) w art. 654 § 2 otrzymuje brzmienie: ?§

2. W postępowaniu przygotowawczym, w przedmiocie tymczasowego aresztowania lub aresztu domowego w stosunku do żołnierzy, o których mowa w § 1 pkt 1, a także do żołnierzy sił zbrojnych państw obcych i członków ich personelu cywilnego, o których mowa w § 1 pkt 3, orzeka jednoosobowo wojskowy sąd okręgowy.?. Art. 3. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 po punkcie 4 dodaje się punkt 5 i 6 w brzmieniu: ?5) organizowanie i kontrolowanie wykonywania aresztu domowego;

6) organizowanie i kontrolowanie wykonywania obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych miejscach lub zakazu zbliżania się do określonych osób orzeczonych wobec sprawcy skierowanego na kontrolowane leczenie ambulatoryjne, o którym mowa w art. 95a § 1 i 2 Kodeksu karnego.?;

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.