Logowanie

Projekty Ustaw

12.8.2011

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego oraz niektorych innych ustaw

Strona 5 z 25

1. Oskarżony, wobec którego zastosowano areszt domowy może, na wezwanie lub za zezwoleniem organu, do dyspozycji którego pozostaje, opuścić obszar stosowania aresztu domowego na czas niezbędny:

1) dla realizacji prawa wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, posłów, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego i przedstawicieli do organów samorządu 9

terytorialnego oraz prawa udziału w referendum;

2) dla udziału w czynności procesowej.

2. Oskarżony ma obowiązek wystąpić do organu wskazanego w ust. 1 z wnioskiem o zezwolenie na opuszczenie obszaru stosowania aresztu domowego nie później niż 5 dni przed terminem wyborów, referendum lub czynności procesowej, chyba że został wezwany do udziału w czynności procesowej w sprawie, w której zastosowano areszt domowy. We wniosku oskarżony powinien wskazać miejsce, czas i rodzaj czynności, organ procesowy, który ma czynność przeprowadzić oraz sygnaturę akt lub inne oznaczenie sprawy.


3. Organ może odmówić zezwolenia na udział oskarżonego w czynności procesowej w uzasadnionych wypadkach, a także gdy wniosek został złożony z naruszeniem terminu określonego w ust.

2. Organ odmawia zezwolenia, jeżeli zachodzi przypuszczenie, że czynność ta została spowodowana przez oskarżonego lub inne osoby w celu utrudnienia prawidłowego wykonywania aresztu domowego.

4. Organ, do dyspozycji którego oskarżony pozostaje, odmawia zezwolenia na udział oskarżonego w wyborach lub referendum jedynie wówczas, gdy oskarżony nie ma prawa wybierania lub prawa do udziału w tym referendum.

5. Wzywając oskarżonego do udziału w czynności procesowej lub udzielając zezwolenia na opuszczenie obszaru stosowania aresztu domowego, organ wskazany w ust. 1 może zarządzić, aby oskarżony w czasie pobytu poza tym obszarem pozostawał w asyście osoby godnej zaufania lub aby oskarżonemu założono nadajnik umożliwiający ustalenie miejsca jego pobytu. Nadajnik ten jest usuwany, gdy oskarżony powróci na obszar stosowania aresztu domowego.

6. W wezwaniu oraz postanowieniu o udzieleniu zezwolenia określa się czas przed rozpoczęciem i po zakończeniu czynności, kiedy oskarżony może pozostawać poza obszarem stosowania aresztu domowego, zaś w wypadku udziału w wyborach i referendum ? godzinę dozwolonego opuszczenia tego obszaru oraz godzinę obowiązkowego powrotu na ten obszar. Czas i godziny określa się w wymiarze umożliwiającym oskarżonemu dojazd. O treści wezwania i postanowienia należy poinformować upoważniony organ dozorujący.

7. Na postanowienie o odmowie zezwolenia przysługuje oskarżonemu zażalenie. Zażalenie na postanowienie prokuratora rozpoznaje sąd rejonowy, w którego okręgu toczy się postępowanie. Art. 83k.

1. W wypadkach szczególnie ważnych dla oskarżonego, uzasadnionych warunkami zdrowotnymi, rodzinnymi lub osobistymi, organ do dyspozycji którego oskarżony 10

pozostaje może mu zezwolić na opuszczenie obszaru stosowania aresztu domowego na czas nie dłuższy niż 5 dni. O udzieleniu zezwolenia organ informuje sąd penitencjarny w terminie umożliwiającym przekazanie tej informacji ze stosownym wyprzedzeniem upoważnionemu podmiotowi dozorującemu.

2. Art. 83j ust. 5 stosuje się odpowiednio. Art. 83l.

1. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach organ, do dyspozycji którego oskarżony pozostaje, może zmienić miejsce stosowania aresztu domowego. Art. 83c ? 83g oraz art. 265c § 1 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio.

2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach organ, do dyspozycji którego oskarżony pozostaje, może zmienić obszar stosowania aresztu domowego. Odpis prawomocnego postanowienia przesyła się sądowi penitencjarnemu, który informuje o dokonanej zmianie upoważniony podmiot dozorujący.

3. Na postanowienie w przedmiocie zmiany miejsca lub obszaru stosowania aresztu domowego przysługuje zażalenie. Art. 83m. Do organizacji i kontroli wykonywania aresztu domowego stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziałów 4 i 5, z wyłączeniem przepisów w zakresie regulującym zadania sądowego kuratora zawodowego. Rozdział 5b Organizowanie i kontrolowanie wykonywania obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych miejscach lub zakazu zbliżania się do określonych osób orzeczonych wobec sprawcy skierowanego na kontrolowane leczenie ambulatoryjne Art. 83n. W razie skierowania sprawcy na kontrolowane leczenie ambulatoryjne, o którym mowa w art. 95a § 1 i 2 Kodeksu karnego, miejsce pobytu sprawcy jest kontrolowane przy użyciu aparatury monitorującej, o której mowa w art. 2 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 i

3. Art. 83o. Do organizacji i kontroli wykonywania obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych miejscach lub zakazu zbliżania się do określonych osób orzeczonych wobec sprawcy skierowanego na kontrolowane leczenie ambulatoryjne stosuje 11

się odpowiednio przepisy art. 8, 8a, 15, 16, 25 ? 27, 44 i 55 niniejszej ustawy, a także przepisy Rozdziałów 4 i 5, z wyłączeniem przepisów w zakresie regulującym zadania sądowego kuratora zawodowego. Art. 4. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 4)) wprowadza się następujące zmiany:

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.