Logowanie

Projekty Ustaw

12.8.2011

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego oraz niektorych innych ustaw

Strona 8 z 25

1) śmierci;

2) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego; 16

3) upływu 3 miesięcy nieobecności w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, aresztu domowego albo odbywania kary pozbawienia wolności, chyba że pracodawca wyraził zgodę na wykonywanie pracy w formie telepracy w okresie aresztu domowego;

4) uprawomocnienia się wyroku skazującego za przestępstwo umyślne;

5) uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego o ukaraniu karą dyscyplinarną wydalenia z pracy w Najwyższej Izbie Kontroli;


6) wyboru na posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego lub radnego.

2. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy z powodu tymczasowego aresztowania lub aresztu domowego stosuje się odpowiednio art. 66 § 3 i 4 Kodeksu pracy.?. Art. 15. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 171214)) w art. 109 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: ?2. Funkcjonariuszowi, wobec którego zastosowano tymczasowe aresztowanie lub areszt domowy w związku z wszczętym postępowaniem karnym, zawiesza się od najbliższego terminu płatności wypłatę połowy uposażenia zasadniczego oraz wypłatę dodatków.

3. W przypadku uchylenia zawieszenia w czynnościach służbowych, tymczasowego aresztowania lub aresztu domowego, funkcjonariuszowi wypłaca się zawieszoną część uposażenia, chociażby nawet został już zwolniony ze służby, jeżeli:

1) postępowanie dyscyplinarne zostało zakończone, a funkcjonariuszowi nie została wymierzona kara dyscyplinarna wydalenia ze służby lub nie został obniżony stopień;

2) postępowanie przed organem właściwego samorządu zawodowego zostało zakończone, a funkcjonariuszowi nie została wymierzona kara zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu lub specjalności zawodowej;

3) postępowanie karne zostało umorzone albo funkcjonariusz został uniewinniony prawomocnym wyrokiem sądu.?. Art. 16. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.15)) art. 23 otrzymuje brzmienie: ?Art. 23.

1. Kurator zawodowy zostaje z mocy prawa zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych w razie zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania lub aresztu domowego, chyba że pracodawca wyraził zgodę na wykonywanie w okresie aresztu 17

domowego pracy w formie telepracy.

2. Wynagrodzenie kuratora zawodowego w okresie tymczasowego aresztowania lub aresztu domowego ulega ograniczeniu do połowy, chyba że wykonuje pracę w formie telepracy. Jeżeli w stosunku do kuratora zawodowego zapadł wyrok uniewinniający lub postępowanie karne zostało umorzone na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania karnego, kuratorowi przysługuje wyrównanie wynagrodzenia za okres tymczasowego aresztowania lub aresztu domowego.?. Art. 17. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.16)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 61 otrzymuje brzmienie: ?Art. 61. Stosunek służbowy funkcjonariusza wygasa w przypadku:

1) śmierci funkcjonariusza;

2) nieobecności funkcjonariusza w służbie przez okres powyżej 3 miesięcy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że wcześniej nastąpiło zwolnienie funkcjonariusza ze służby; jeżeli przed wygaśnięciem stosunku pracy tymczasowe aresztowanie zostało zmienione na areszt domowy, stosunek służbowy funkcjonariusza wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności w pracy, chyba że właściwy przełożony wyraził zgodę na wykonywanie zadań służbowych w okresie aresztu domowego w formie telepracy.?;

2) w art. 130 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?4. Do okresu nieprzerwanej służby w rozumieniu ust. 1 ? 3 nie zalicza się okresów tymczasowego aresztowania, aresztu domowego oraz odbywania kary pozbawienia wolności, chyba że funkcjonariusz został uniewinniony lub postępowanie karne zostało umorzone albo że wykonywał zadania służbowe w formie telepracy.?;

3) w art. 140 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Funkcjonariuszowi, wobec którego zastosowano tymczasowe aresztowanie lub areszt domowy zawiesza się od najbliższego terminu płatności 50 % ostatnio należnego uposażenia, chyba że wykonuje zadania służbowe w formie telepracy.?. Art. 18. W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 18

zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.17)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 92 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Żołnierzowi zawodowemu, który został zawieszony w czynnościach służbowych albo wobec którego zastosowano tymczasowe aresztowanie lub areszt domowy, zawiesza się od najbliższego terminu płatności połowę ostatnio otrzymanego uposażenia zasadniczego oraz wypłatę dodatków o charakterze stałym, a także wypłatę należności pieniężnych, o których mowa w art. 94 oraz art. 95 pkt 1 i 3.?;

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.