Logowanie

Projekty Ustaw

12.8.2011

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego oraz niektorych innych ustaw

Strona 1 z 25
Druk nr 4602

Warszawa, 12 sierpnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-85-11 Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego oraz niektórych innych ustaw.


W załączeniu przedstawiam także opinię proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. dotyczącą zgodności

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości. Z poważaniem (-) Donald Tusk

Projekt USTAWA z dnia o zmianie ustawy ? Kodeks karny, ustawy ? Kodeks postępowania karnego, ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. ? Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 63 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: ?§ 1a. Na poczet orzeczonej kary zalicza się okres stosowania aresztu domowego, zaokrąglając do pełnego dnia, przy czym dwa dni aresztu domowego równają się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności, zaś jeden dzień aresztu domowego równa się jednemu dniowi kary ograniczenia wolności lub jednej dziennej stawce grzywny.?;

2) art. 95a otrzymuje brzmienie: ?Art. 95a. §

1. Skazując sprawcę na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej, popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, sąd może orzec, że wobec sprawcy po odbyciu tej kary lub warunkowym zwolnieniu, będzie stosowany środek zabezpieczający, który może przybrać postać:

1) umieszczenia sprawcy w zakładzie zamkniętym,

2) skierowania sprawcy na leczenie ambulatoryjne,

3) skierowania sprawcy na kontrolowane leczenie ambulatoryjne ? w celu odbycia terapii farmakologicznej lub psychoterapii zmierzających do zapobieżenia ponownemu popełnieniu takiego przestępstwa, w tym w szczególności poprzez obniżenie zaburzonego popędu seksualnego sprawcy. Terapii farmakologicznej nie stosuje się, jeżeli jej przeprowadzenie spowodowałoby niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia skazanego. §

2. Sąd orzeka umieszczenie sprawcy, o którym mowa w § 1, skazanego za przestępstwo określone w art. 197 § 2 lub 3, w zakładzie zamkniętym albo skierowanie go na

leczenie ambulatoryjne lub kontrolowane leczenie ambulatoryjne. §

3. Kontrolowane leczenie ambulatoryjne polega na zastosowaniu wobec sprawcy kontroli miejsca pobytu przy użyciu aparatury monitorującej, określonej w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Skierowanie na kontrolowane leczenie ambulatoryjne można orzec, jeżeli wobec sprawcy tytułem środka karnego, o którym mowa w art. 41a orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych miejscach lub zakaz zbliżania się do określonych osób. §

4. W okresie do 6 miesięcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub przed wykonaniem kary sąd ustala:

1) potrzebę i sposób wykonywania orzeczonego środka, o którym mowa w § 1,

2) sposób wykonywania orzeczonego środka, o którym mowa w §

2. §

5. Sąd może zarządzić zmianę sposobu wykonywania środka zabezpieczającego. §

6. Sąd zarządza umieszczenie w zakładzie zamkniętym sprawcy, który uchyla się od leczenia ambulatoryjnego lub kontroli miejsca pobytu przy użyciu aparatury monitorującej. §

7. Przepisy art. 94 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.?. Art. 2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. ? Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 124 otrzymuje brzmienie: ?Art. 124 §

1. Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, w polskim urzędzie konsularnym lub złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji odpowiedniego zakładu, przez członka załogi polskiego statku morskiego kapitanowi statku, zaś w wypadku oskarżonego, wobec którego stosuje się areszt domowy, a który nie ma możliwości złożenia pisma za pośrednictwem operatora uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej lub innych osób ? przekazane osobie wyznaczonej do odbioru pisma przez organ, do dyspozycji którego oskarżony pozostaje. §

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.