Logowanie

Projekty Ustaw

24.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Strona 13 z 54

?. Art. 8. W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.5)) w art. 16 w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie: ?12) o charakterze terrorystycznym lub określone w art. 165a Kodeksu karnego;?. Art. 9. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) uchyla się art.

14. Art. 10. Sprawy, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczęto rozprawę główną, toczą się do końca postępowania w danej instancji według przepisów dotychczasowych, jednakże w razie zawieszenia postępowania,


Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 191, poz. 1956 i Nr 243, poz. 2442, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 178, poz. 1479, Nr 180, poz. 1492 oraz Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 120, poz. 826 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 492 i Nr 166, poz. 1172.

5)

33

odroczenia rozprawy lub ponownego rozpoznania sprawy albo po zapadnięciu prawomocnego orzeczenia postępowanie toczy się według przepisów tej ustawy. Art. 11. Czynności procesowe dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są skuteczne, jeżeli dokonano ich z zachowaniem przepisów dotychczasowych. Art. 12. W razie wątpliwości, czy stosować prawo dotychczasowe, czy przepisy niniejszej ustawy, stosuje się tę ustawę. Art. 13. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 517j ustawy, o której mowa w art. 2, oraz art. 58 § 4 ustawy, o której mowa w art. 3, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 517j § 2 ustawy, o której mowa w art. 2, oraz art. 58 § 3 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 14. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

11/26zb

UZASADNIENIE Podstawowymi celami projektowanej ustawy są: ? wyeliminowanie błędów wprowadzonych do kodyfikacji karnych w wyniku licznych nowelizacji, ? dostosowanie przepisów do standardów konstytucyjnych określonych w wyrokach Trybunału Konstytucyjnego oraz do wymogów wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ? podniesienie efektywności kryminalnopolitycznego oddziaływania za pomocą kary ograniczenia wolności oraz usprawnienie etapu wykonywania tej kary, ? poszerzenie możliwości stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia, ? wprowadzenie rozwiązań poszerzających uprawnienia pokrzywdzonego oraz zakres ochrony jego interesów, w toku postępowania karnego, ? wprowadzenie nowych typów czynów do rozdziału XXV Kodeksu karnego, kryminalizujących coraz częściej występujące zachowania godzące w sferę wolności seksualnej oraz obyczajności, nieobjęte penalizacją na mocy obowiązującego stanu prawnego. W zakresie Kodeksu karnego Zawarty w art. 10 § 2 k.k. katalog czynów zabronionych, za które na zasadach określonych w Kodeksie karnym może odpowiadać nieletni, jeżeli popełnił je po ukończeniu 15 lat, uzupełniono o zbrodnię zgwałcenia z art. 197 § 4 k.k. W owiązującym stanie prawnym katalog z art. 10 § 2 k.k. obejmuje zbrodnię zgwałcenia z art. 197 § 3 k.k. zagrożoną karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3, natomiast nie obejmuje drugiego kwalifikowanego typu przestępstwa, określonego w § 4 tego artykułu, zagrożonego karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat

5. Projekt obejmuje zmianę art. 10 § 3 k.k., przewidującego obniżenie maksymalnego wymiaru kary orzekanej wobec nieletniego, który na podstawie art. 10

2

§ 2 k.k. został pociągnięty do odpowiedzialności karnej na zasadach określonych w kodeksie. Projekt nie odstępuje od zasady limitowania maksymalnego wymiaru kary orzekanej wobec takiego sprawcy do 2/3 górnej granicy ustawowego zagrożenia, jak również utrzymuje zawartą w obecnym przepisie podstawę zastosowania instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary. Zmiana, w stosunku do obowiązującego stanu prawnego, polega na wprowadzeniu do art. 10 § 3 k.k. (przy modyfikacji jego konstrukcji, skutkującej posłużeniem się w przepisie punktowanym wyliczeniem, w miejsce zapisu ciągłego) odrębnego zapisu odnoszącego się do sytuacji pociągnięcia do odpowiedzialności karnej nieletniego, o którym mowa w § 2 tego artykułu, za czyn zagrożony co najmniej karą 25 lat pozbawienia wolności. Potrzeba wprowadzenia takiego rozwiązania jest następstwem niespójności normy określającej przyjęty w art. 10 § 3 k.k. sposób limitowania maksymalnego wymiaru kary orzekanej wobec nieletniego sprawcy, o którym mowa w art. 10 § 2 k.k., w sytuacji skazania za zbrodnię zagrożoną karą dożywotniego pozbawienia wolności. Z uwagi bowiem na istotę kary dożywotniego pozbawienia wolności, która ma charakter punktowy, choć liczbowo nieoznaczony, a tym samym uniemożliwia jakiekolwiek miarkowanie jej wymiaru, do czynów zagrożonych karą dożywotniego pozbawienia wolności przepis art. 10 § 3 k.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.