Logowanie

Projekty Ustaw

24.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Strona 15 z 54

5

realizujące cel wychowawczy kary wskutek oddziaływania na skazanego obowiązkami należącymi do istoty kary ograniczenia wolności, w szczególności obowiązkiem świadczenia pracy. Projekt wprowadza zmiany przepisów prawa materialnego i wykonawczego, likwidujące bariery, w wyniku których kara ograniczenia wolności jest obecnie wykonywana nieefektywnie. W projekcie zaproponowano możliwie najszersze, zgodnie z aktualną praktyką wykonawczą, określenie kręgu podmiotów, w których może być przez skazanych wykonywana nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne, a także praca społecznie użyteczna. Zadania podmiotu zatrudniającego sprowadza się zaś, w myśl projektowanych unormowań, do niezbędnego zakresu poprzez zredukowanie do minimum administracyjnych czynności związanych z organizacją i dokumentowaniem przebiegu wykonywania pracy. Dla zwiększenia zainteresowania zatrudnieniem skazanych, proponuje się nieobciążanie podmiotów, w których wykonywana będzie praca skazanego, jakimikolwiek kosztami jego zatrudnienia. Pozostawia się koszty obowiązkowego ubezpieczenia osób wykonujących wyznaczoną pracę od następstw nieszczęśliwych wypadków, które przejmuje Skarb Państwa. Proponowane zmiany zwiększą liczbę miejsc, w których skazani będą mogli wykonywać nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne. Zarówno zapewnienie, jak i pozyskiwanie nowych miejsc pracy, będzie należało do samorządu, co uaktywni władze samorządowe i włączy je do systemu wykonywania kary ograniczenia wolności. Zmiany umożliwiają bardziej elastyczne dostosowanie organizacji pracy skazanego do jej charakteru oraz specyfiki podmiotu zatrudniającego. Proponowane rozwiązania wprowadzają osobę zawodowego kuratora sądowego jako organu wykonującego większość czynności postępowania wykonawczego w zakresie kary ograniczenia wolności, sprowadzając czynności zastrzeżone dla sądu do niezbędnego minimum. Kurator będzie podejmował czynności związane z organizowaniem


i kontrolowaniem wykonywania kary ograniczenia wolności, m.in. będzie wskazywał

6

rodzaj, miejsce oraz termin rozpoczęcia przez skazanego pracy, jak również udzielał skazanemu pouczeń o konsekwencjach wynikających z uchylania się od obowiązku jej wykonywania. Będzie również monitorował przebieg wykonywania obowiązku pracy i utrzymywał w tym celu kontakt z podmiotami zatrudniającymi skazanego. Proponowane w projekcie rozwiązania uwzględniają postulaty uproszczenia i przyspieszenia procedur dotyczących wykonywania kary ograniczenia wolności, a także pracy społecznie użytecznej. Przepis art. 35 § 1 k.k. w projektowanym brzmieniu stanowi, że nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne jest wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym, nie określając jednak, jak ma to miejsce w obecnym stanie prawnym, kategorii miejsc pracy, ponieważ jest to materia związana z wykonaniem kary ograniczenia wolności, a nie z jej orzekaniem. Kategorie podmiotów (miejsc pracy), w których praca ta może być wykonywana, określać będzie art. 56 Kodeksu karnego wykonawczego. Projekt przewiduje również uchylenie przepisu nakazującego sądowi określenie miejsca, czasu, rodzaju lub sposobu wykonywania obowiązku pracy (art. 35 § 3 k.k.), którą to czynność przesunięto na etap postępowania wykonawczego i przekazano do kompetencji zawodowego kuratora sądowego (art. 57 § 1 k.k.w.). Równocześnie projekt przewiduje dostosowawczą zmianę art. 34 § 2 k.k., w celu usunięcia sprzeczności pomiędzy dotychczasowym sformułowaniem zawartym w pkt 2 tego przepisu (?jest obowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez sąd?) a przyjętym w projekcie i omówionym powyżej rozwiązaniem, polegającym na przekazaniu kompetencji w zakresie określenia miejsca, czasu, rodzaju lub sposobu wykonywania obowiązku pracy zawodowemu kuratorowi sądowemu działającemu na etapie wykonania kary. W stosunku do stanowiącego surogat obowiązku wykonywania pracy w ramach kary ograniczenia wolności potrącenia części wynagrodzenia skazanej na tę karę osoby pozostającej w stosunku zatrudnienia, projekt przewiduje, że potrącenie takie będzie możliwe jedynie na cel społeczny wskazany przez sąd, nie zaś ? jak ma to miejsce na gruncie obowiązującego przepisu ? również na rzecz Skarbu Państwa.

7

Uchylenie § 1 w art. 36 k.k. ma na celu wyeliminowanie mającego miejsce w obowiązującym stanie prawnym dualizmu podstaw do wykonywania czynności w zakresie kary ograniczenia wolności przez dwóch zawodowych kuratorów sądowych ? jednego, wyznaczonego w trybie uchylanego przepisu i drugiego ? wykonującego tzw. uproszczony dozór z art. 55 § 2 k.k.w. Zmiana ta skutkuje koniecznością nałożenia na zawodowego kuratora sądowego wykonującego tzw. dozór uproszczony także obowiązku kontrolowania wykonywania przez skazanego obowiązków nałożonych przez sąd (proj.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.