Logowanie

Projekty Ustaw

24.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Strona 20 z 54

Proponowana zmiana pozwoli zachować relację pięciokrotności pomiędzy ?mieniem znacznej wartości? i ?mieniem wielkiej wartości?. Projekt uchyla § 8 w art. 115 k.k., gdyż po wprowadzeniu jego zapisów w życie żaden z przepisów kodeksu karnego nie będzie odwoływał się do pojęcia ?najniższego wynagrodzenia?. Ponadto projekt przewiduje uchylenie § 21, zawierającego normatywną definicję pojęcia ?występek o charakterze chuligańskim?, co związane jest z rezygnacją ze szczególnych obostrzeń odnoszących się do sprawców czynów tego rodzaju. Wprowadzenie do Kodeksu karnego art. 132a k.k. było błędem. Przepis ten poprzez niedookreśloność znamion takich jak ?Naród Polski? (można pomówić nawet kilka ze zbioru jednostek, jakim jest naród) czy też ?pomawia? (publiczny prawdziwy zarzut lub tylko opis faktu też będzie pomówieniem) rodzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności ze standardami konstytucyjnymi. W tych warunkach pilne wyeliminowanie tego przepisu z obowiązującego porządku prawnego staje się konieczne. Konsekwencją tej zmiany jest uchylenie pkt 1a w art.


112. W projekcie przewiduje się wprowadzenie nowego przepisu ? oznaczonego jako art. 165a k.k. ? kryminalizującego czyn polegający na gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia

17

ruchomego lub nieruchomego, w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Przepis ten jest wyrazem realizacji zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z zaleceń Komitetu Antyterrorystycznego Rady bezpieczeństwa ONZ, monitorującego przestrzeganie przez państwa członkowskie ONZ Rezolucji Rady Bezpieczeństwa 1373 (2001), jak również konwencji ONZ z 1999 r. o zwalczaniu finansowania terroryzmu. Konwencja ta zobowiązuje państwa będące jej stronami do wprowadzenia rozwiązań przewidujących odpowiedzialność karną osób lub organizacji finansujących terroryzm, zamrażania rachunków bankowych osób, co do których istnieją uzasadnione podejrzenia, że są one zaangażowane w działalność terrorystyczną, powstrzymania się od udzielania pomocy podmiotom lub osobom zaangażowanym w działalność terrorystyczną oraz dzielenia się z innymi państwami informacjami dotyczącymi działalności terrorystycznej. W art. 202 § 5 k.k. naprawiono oczywisty błąd polegający na nieuwzględnieniu w tym przepisie dodanego przez jedną z poprzednich nowelizacji Kodeksu karnego przepisu § 4a w art.

202. Idea wprowadzenia nowych przepisów, zawartych w art. 202a i 202b, jest następująca. Kodeks karny w obowiązującym brzmieniu nie zawiera przepisów chroniących partnerów kontaktów seksualnych przed nadużyciem ich zaufania przez drugiego uczestnika tych kontaktów, polegającym na potajemnym utrwaleniu przez niego przebiegu kontaktu lub obrazu nagiego ciała partnera. Do czasu upowszechnienia sieci telekomunikacyjnych i dostępu do nich niebezpieczeństwa płynące z braku tego rodzaju unormowań nie były nadmierne, gdyż nawet w sytuacji nadużycia zaufania w tym zakresie prawdopodobieństwo rozpowszechnienia tak utrwalonych treści nie było znaczne. Będąca rezultatem postępu technicznego popularyzacja metod rejestracji obrazu i dźwięku, jak również nowe możliwości bezpośredniego, szybkiego i praktycznie nieograniczonego rozpowszechniania i udostępniania informacji za pośrednictwem Internetu i innych sieci telekomunikacyjnych, tworzą dogodną sposobność do podejmowania tego rodzaju, jak wyżej wskazane, nagannych zachowań, godzących

18

w prawa osób, których zachowania lub wizerunek zostały przez sprawcę utrwalone. W ostatnim czasie media kilkakrotnie informowały o wypadkach rozpowszechniania zdjęć nagich osób lub zapisów wideo prezentujących aktywności seksualne osób, które na wykonanie takich zdjęć lub utrwalenie filmów nie tylko nie wyraziły zgody, ale wręcz temu się sprzeciwiały albo wobec potajemnego działania sprawcy nie miały świadomości wykonywania przez partnera kontaktu seksualnego takich zdjęć bądź filmów. Do prokuratur kierowane są też coraz częściej zawiadomienia dotyczące tego rodzaju zachowań. Przykładem jest postępowanie prowadzone przez jedną z łódzkich prokuratur rejonowych na skutek zawiadomienia złożonego przez kobietę, przez kilka lat pozostającą w związku z mężczyzną potajemnie utrwalającym przebieg odbywanych z nią stosunków seksualnych. Mężczyzna ten po rozpadzie związku upowszechnił w Internecie zmontowany z utrwalonych materiałów film, obejmujący w pełni rozpoznawalny obraz pokrzywdzonej, równocześnie informując grono jej znajomych o fakcie i miejscu udostępnienia filmu. W świetle obowiązującego stanu prawnego, o ile rozpowszechnianie treści pornograficznych wśród osób, które nie są nimi zainteresowane, jak również potajemne utrwalanie takich treści przez osobę do aktu seksualnego nie dopuszczoną, jest penalizowane, o tyle potajemne utrwalenie aktu seksualnego lub obrazu nagiego ciała innej osoby przez jej partnera pozostaje bezkarne.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.