Logowanie

Projekty Ustaw

24.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Strona 24 z 54

2) wprowadzono wypadek mniejszej wagi (proj. art. 270 § 2a k.k.) Zmiana podyktowana jest doświadczeniami praktyki sądowej, wskazującymi, że wśród czynów wypełniających znamiona występku z art. 270 § 1 k.k. niejednokrotnie występują sprawy błahe, w wypadku których wystarczającą reakcją prawnokarną mogłoby być zastosowanie wobec sprawcy instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego. Jednak barierę dla takich rozstrzygnięć stanowi wysoki górny próg zagrożenia karą pozbawienia wolności czynów określonych w § 1 i § 2 tego artykułu. Wprowadzenie wypadku mniejszej wagi, z zagrożeniem karą pozbawienia wolności do lat 2, wyeliminuje tę barierę. Projekt przewiduje zmianę art. 309 k.k., prowadzącą do podwyższenia górnej granicy grzywny orzekanej obok kary pozbawienia wolności w razie skazania za przestępstwa z art. 296 § 3, art. 297 § 1 lub art.


299. Zmiana stanowi konsekwencję projektowanego podwyższenia górnej rodzajowej granicy grzywny, jak również uzasadniona jest koniecznością zapewnienia efektywności unormowań dotyczących najgroźniejszych przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu.

26

W zakresie Kodeksu postępowania karnego Cel projektowanych zmian dotyczących art. 88 k.p.k. oraz art. 91 k.p.k. stanowi wzmocnienie w procesie karnym pozycji pokrzywdzonego oraz przedstawiciela społecznego. Skutek ten projektowana nowelizacja pozwoli osiągnąć dzięki zmianom dwóch artykułów normujących, odpowiednio, krąg podmiotów uprawnionych do występowania w procesie karnym w charakterze pełnomocnika oraz zakres procesowych uprawnień dopuszczonego do udziału w postępowaniu sądowym przedstawiciela organizacji społecznej. Projekt przewiduje, że pełnomocnikiem w procesie karnym, niezależnie od statusu osoby reprezentowanej (osoba fizyczna; osoba prawna; instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna; jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej), będzie mógł stać się zarówno adwokat, jak i radca prawny. Rozwiązanie to usunie wynikające z obowiązujących przepisów zawężenie dostępności pomocy prawnej, niekorzystne zwłaszcza dla osób fizycznych, związane z możliwością występowania w charakterze pełnomocnika takiej osoby wyłącznie adwokata. Dopuszczenie społecznie skutki. Rozwiązanie takie, poprzez podniesienie poziomu konkurencji na rynku usług prawniczych, z jednej strony służyć będzie zwiększeniu dostępności profesjonalnej pomocy prawnej dla osób takiej pomocy potrzebujących, z drugiej zaś ? podniesieniu jakości świadczonych usług. Poszerzenie kręgu osób uprawnionych do występowania w procesie karnym w charakterze pełnomocnika (obecnie w skład korporacji adwokackiej wchodzi 6650, w skład korporacji radcowskiej ? 22 545 osób) bez wątpienia skutkować będzie bardziej powszechnym, niż ma to miejsce obecnie, korzystaniem z profesjonalnej pomocy przez pokrzywdzonych działających w procesie w charakterze oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych, powodów cywilnych, a także tych, którzy na etapie postępowania sądowego nie zamierzają wstępować w kwalifikowaną rolę procesową, ale zamierzają skorzystać z uprawnień przysługujących na tym etapie w pełnym zakresie radców prawnych do możliwości występowania w charakterze pełnomocnika w procesie karnym wywrze pożądane

27

pokrzywdzonemu, np. wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w art. 46 § 1 k.k. Upowszechnienie udziału profesjonalnego pełnomocnika w procesie karnym powinno przysłużyć się zarówno zwiększeniu prawdopodobieństwa uwzględnienia i zaspokojenia w toku procesu karnego słusznych interesów pokrzywdzonego, jak i podniesieniu sprawności i szybkości postępowania, zwłaszcza w sprawach o złożonym stanie faktycznym lub prawnym. Projektowana zmiana art. 91 k.p.k. określającego zakres procesowych uprawnień przedstawiciela społecznego, formalnie sprowadzając się do nieznacznej modyfikacji brzmienia tego przepisu, mieć będzie bardzo istotne znaczenie praktyczne. Nowelizacja, poszerzając zakres dotychczasowych uprawnień tego uczestnika postępowania sądowego o prawo inicjatywy dowodowej, może tej nieczęsto wykorzystywanej instytucji procesowej nadać nowe znaczenie, umożliwiając przedstawicielowi społecznemu wpływanie na bieg procesu również w płaszczyźnie postulatywnego oddziaływania na zakres i przebieg prowadzonego przed sądem postępowania dowodowego. Organizacje społeczne zgłaszające przedstawiciela do udziału w postępowaniu w tej roli zazwyczaj specjalizują się w określonej dziedzinie działalności lub problematyce, istotnej dla rozstrzygnięcia sprawy, w której sąd dopuścił przedstawiciela do udziału w postępowaniu. Tym samym możliwość zgłaszania wniosków dowodowych przez przedstawiciela społecznego może przysłużyć się do dokonania przez sąd prawidłowych ustaleń w zakresie stanu faktycznego, jak również zagwarantowaniu, że ważne interesy społeczne lub indywidualne będą w toku postępowania w pełni respektowane. Zmiana w art. 203 k.p.k. związana jest z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2007 r., sygn. akt SK 50/06. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: ?1. Art. 203 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ? Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) w zakresie, w jakim nie stwarza

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.