Logowanie

Projekty Ustaw

24.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Strona 32 z 54

44

ustrojowych

prawa

wewnętrznego

wymóg

zapewnienia

kompleksowości

i systematyczności porządku procesowego, szczególnie w dziedzinie stosowania środków związanych z możliwością czasowego pozbawienia wolności uczestnika postępowania. Przepis ten jest odpowiednikiem regulacji kodeksowych dotyczących ekstradycji. Z kolei projektowany art. 607k § 3a k.p.k. przewiduje możliwość stosowania tymczasowego aresztowania wobec osób ściganych, w oparciu o informacje otrzymane z Interpolu lub państwa wydania nakazu europejskiego, a jeszcze przed wpłynięciem nakazu europejskiego. Podobny mechanizm, w przypadku klasycznej ekstradycji, przewiduje art. 605 § 2 k.p.k. Zmodyfikowany art. 607h k.p.k. i dodany art. 607wa k.p.k. stanowią realizację zaleceń zawartych w Raporcie Komisji, wskazujących na potrzebę rozszerzenia możliwości występowania do państw członkowskich UE o przekazanie wraz z nakazem europejskim również dowodów rzeczowych oraz wprowadzenie mechanizmu wykonywania takich wystąpień państwa członkowskiego kierowanych do organów polskich (dotychczas ta forma współpracy realizowana była w oparciu o przepisy pomocy prawnej w sprawach karnych). Art. 607h k.p.k. odnosi się do sytuacji, kiedy to polski sąd lub prokurator występuje do państwa wykonania nakazu o dokonanie czynności, o których mowa w tym przepisie. Należy podkreślić, iż zakres podmiotowy nowelizowanego art. 607h k.p.k. (możliwość wystąpienia o zajęcie i wydanie dowodów również przez prokuratora) nie stanowi przedmiotu niniejszej nowelizacji, a możliwość występowania z i dotychczas nie była kwestionowana. Jak zostało to wskazane powyżej, art. 607h k.p.k. podlegał już ocenie Komisji w zakresie prawidłowości implementacji, w odniesieniu do zakresu podmiotowego, i w Raporcie z 2006 r. nie zostały zgłoszone uwagi krytyczne do takiej regulacji. Nowelizowany przepis art. 607h k.p.k. odnosi się do sytuacji, gdy zachodzi potrzeba zwrócenia się o określone dowody już po przesłaniu ENA do właściwego organu państwa członkowskiego UE. Jeżeli potrzeba taka pojawi się jeszcze przed wydaniem ENA, to formularz ENA przewiduje takie wystąpienie, i jest ono wówczas takim wnioskiem również przez prokuratora została wprowadzona jeszcze w 2004 r.


45

elementem ENA (czyli w podstawowej formie tej współpracy nie ma odstępstwa od postanowień art. 29 Decyzji ramowej). Projektowany przepis dotyczy jedynie ewentualnego wniosku uzupełniającego. Nie przewiduje się równocześnie jakichkolwiek utrudnień proceduralnych w zakresie wykonywania przez organy sądowe innych państw członkowskich Unii Europejskiej wniosków o wykonanie nakazu o zajęcie i wydanie przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa, przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa lub mogących stanowić dowód w sprawie, wydawanych przez krajowych prokuratorów z uwagi na fakt, że prokurator nie jest, z uwagi na treść art. 607a k.p.k., organem sądowym uprawnionym do wydawania europejskiego nakazu aresztowania w myśl art. 6 decyzji Rady nr 2002/584/WSiSW. Należy zwrócić uwagę, że projektowany przepis odzwierciedla praktykę funkcjonującą obecnie na podstawie aktualnego brzmienia art. 607h k.p.k. W przypadku wniosków wydawanych przez prokuratorów krajowych projektowany przepis nie stwarza zagrożenia, w szczególności dla płynności i skuteczności w przekazywaniu dowodów przez organy sądowe innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Należy też wskazać, że już po wejściu w życie przepisów dotyczących ENA do prawa polskiego wdrożona została Decyzja ramowa z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonywania w Unii Europejskiej orzeczeń o zajęcie mienia i dowodów (nowelizacja z 2005 r.), przewidująca podwyższony standard współpracy w tym zakresie. Art. 29 Decyzji ramowej dotyczącej ENA odwołuje się do prawa wewnętrznego, stąd wskazana zmiana prawa wewnętrznego została wzięta pod uwagę przy obecnej nowelizacji. Zmiana w art. 607l § 3 k.p.k. jest konsekwencją przyjęcia, że osoba ścigana Europejskim Nakazem Aresztowania może być pozbawiona wolności i nie sprowadzona na posiedzenie sądu. Wówczas termin złożenia zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie przekazania wynosi dla tej osoby 3 dni i liczony jest nie od dnia ogłoszenia postanowienia, lecz od dnia doręczenia postanowienia. Proponowana zmiana w § 1 art. 607m k.p.k. oraz dodanie do tego przepisu § 1a mają na celu usunięcie wątpliwości w zakresie tego, czy termin 60 dni oznaczono na

46

wydanie prawomocnego orzeczenia w przedmiocie przekazania, czy też zamiarem ustawodawcy było wskazanie jedynie terminu na wydanie postanowienia przez sąd I instancji. Wątpliwości takie rodziły się w związku z obowiązującą obecnie redakcją art. 607m §

1.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.