Logowanie

Projekty Ustaw

24.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Strona 34 z 54

W odniesieniu do cudzoziemców nieposiadających żadnego obywatelstwa proponuje się wcześniejsze, już na etapie zatrzymania, umożliwienie im, na ich życzenie, nawiązanie kontaktu z przedstawicielem dyplomatycznym państwa, w którym mają stałe miejsce zamieszkania. Pozwoli im to podjąć starania o zapewnienie sobie ochrony ze strony tego państwa także na wypadek ewentualnego tymczasowego aresztowania, i będzie działaniem w praktyce bardziej skutecznym i korzystnym dla zainteresowanych, niż jedynie zawiadomienie o tymczasowym aresztowaniu. W zakresie Kodeksu karnego wykonawczego Zmiany w kodeksie karnym wykonawczym dotyczą głównie wykonywania kary ograniczenia wolności i powiązane są z projektowanymi zmianami Kodeksu karnego w zakresie tej kary. Projekt przewiduje uproszczenie procedur dotyczących wykonania kary ograniczenia wolności.


Uchylenie § 3 w art. 53 k.k.w. jest konsekwencją nałożenia na sądowego kuratora zawodowego obowiązku pouczenia, o którym mowa w tym przepisie, w nowelizowanym art. 57 § 1 k.k.w.

Projekt zakłada zmianę art. 54 k.k.w., w którym proponuje się zastąpienie miejsca zamieszkania skazanego, będącego dotychczas podstawowym wyznacznikiem miejsca wykonywania kary ograniczenia wolności, innym pojęciem, a mianowicie pojęciem miejsca stałego pobytu skazanego.

49

Miejsce

zamieszkania

jest

pojęciem

z

dziedziny

prawa

cywilnego,

zdefiniowanym w art. 25 k.c. jako miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu. Ustalenie tego zamiaru, sprowadzające się do stwierdzenia na podstawie zobiektywizowanych kryteriów, czy określona miejscowość jest głównym ośrodkiem aktywności życiowej osoby fizycznej, może w postępowaniu wykonawczym sprawiać trudności i niepotrzebnie wydłużać czas jego trwania. Miejsce stałego pobytu jest natomiast stanem faktycznym, stosunkowo łatwym do stwierdzenia. Zważyć też należy, iż przepis art. 54 k.k.w. w zaproponowanym brzmieniu będzie zbieżny z przepisem art. 34 § 2 pkt 1 k.k., który również posługuje się pojęciem ?miejsce stałego pobytu?.

Nowe brzmienie w projekcie otrzymał art. 55 § 2 k.k.w. Treść tego przepisu została poszerzona o wskazanie, że kurator sądowy wykonuje również czynności związane z organizowaniem i kontrolowaniem obowiązków nałożonych na skazanego odbywającego karę ograniczenia wolności.

Projekt zmienia brzmienie art. 56 k.k.w. Projektowany § 1 tego artykułu nakłada na sąd obowiązek przesłania odpisu orzeczenia sądowemu kuratorowi zawodowemu. Natomiast przepis § 2 określa możliwe miejsca wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Właściwe organy gminy, tj. wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, będą miały możliwość kierowania skazanych do pracy m.in. w podmiotach, dla których organ gminy, powiatu lub województwa samorządowych są organem jednostkach założycielskim, a także w państwowych prawa lub organizacyjnych, spółkach handlowego

z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa, gminy, powiatu bądź województwa. Projektowany przepis nakłada również na te podmioty obowiązek umożliwienia skazanym wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Projektowany § 3 art. 56 przewiduje, że praca będzie mogła być wykonywana również w innych miejscach, niż określone w § 2, a mianowicie na rzecz instytucji lub organizacji reprezentujących społeczność lokalną oraz w placówkach oświatowo-wy-

50

chowawczych,

młodzieżowych

ośrodkach

wychowawczych,

młodzieżowych

ośrodkach socjoterapii, placówkach służby zdrowia, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, fundacjach, stowarzyszeniach i innych instytucjach lub organizacjach użyteczności publicznej, niosących pomoc charytatywną ? o ile podmioty te wyrażą na to zgodę. Projektowane przepisy art. 56 § 2 i 3 k.k.w. mają na celu zwiększenie liczby miejsc, w których obowiązek pracy związany z karą ograniczenia wolności mógłby być wykonywany. Zarówno zapewnienie, jak i pozyskiwanie nowych miejsc pracy, będzie należało przede wszystkim do samorządu. Władze samorządowe zwykle dysponują bowiem najpełniejszą wiedzą o działających na ich terenie podmiotach, w których ze względu na ich potrzeby lub sytuację celowe jest wykorzystanie nieodpłatnej pracy skazanych. Projekt nie wyklucza jednak możliwości pozyskiwania miejsc pracy przez kuratorów sądowych.

Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 56a § 1 k.k.w. koszty związane z ubezpieczeniem skazanych od następstw nieszczęśliwych wypadków ponosić będzie Skarb Państwa. W § 2 zawarto delegację dla Ministra Sprawiedliwości, który określi zasady i tryb ubezpieczania od następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cel społeczny oraz pracę społecznie użyteczną.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.