Logowanie

Projekty Ustaw

24.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Strona 39 z 54

Rzeczypospolitej Polskiej? (pkt 2). Wprowadzone wyrażenie zostało zaczerpnięte z normy konstytucyjnej (art. 87 ust. 1 Konstytucji RP). Dodatkowo, z opisu czynu wyeliminowano znamiona czynności wykonawczej ? ?publiczne nawoływanie do nieposłuszeństwa? oraz ?publiczne pochwalanie przestępstwa skarbowego?. Celem zmiany art. 82 k.w. i wprowadzenia nowego art. 82a k.w. jest dostosowanie unormowań Kodeksu wykroczeń do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych zawartych w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, ze zm.) oraz ustawie z dnia 24


60

sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, ze zm.).

W projekcie proponuje się również zmianę w art. 99 § 1 k.w., polegającą na wykreśleniu pkt 1 i 4, bowiem odpowiedzialność za zachowanie wyczerpujące znamiona określone w tych przepisach została wprowadzona w art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, ze zm.). Zgodnie bowiem z definicją zawartą w art. 4 pkt 2 wymienionej ustawy droga to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. Natomiast pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. Zgodnie z postanowieniami art. 40 ust. 12 powołanej ustawy, za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub z przekroczeniem terminu określonego w zezwoleniu, zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości 10-krotnosci opłaty za zajęcie pasa drogowego, natomiast przepisy art. 99 § 1 pkt 1 k.w. stanowią podstawę do nakładania grzywien za zajęcie bez zezwolenia drogi publicznej lub pasa drogowego. Ten stan prawny, dopuszczający kumulację odpowiedzialności administracyjnej i odpowiedzialności za wykroczenia, jest niezgodny z zasadą państwa prawa.

Objęte projektem zmiany art. 109 oraz 117 Kodeksu wykroczeń mają na celu dostosowanie standardów krajowych do wymagań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz stanowią istotny element dla przygotowania Euro 2012 w kontekście szeroko pojętego bezpieczeństwa imprez masowych. Zmiany w obrębie art. 109 Kodeksu wykroczeń mają na celu umożliwienie pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za wykroczenie osób niewywiązujących się

61

z obowiązków nałożonych ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zm.) w zakresie odpowiedzialności za jakość produkowanej wody i konieczności prowadzenia kontroli wewnętrznej. Dyrektywa 98/83/EC z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 330 z dnia 5.12.1998, str. 32; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 4, str. 90), oprócz konieczności zagwarantowania właściwej jakości wody, zobowiązała państwa członkowskie do stałego jej monitorowania oraz oceny zagrożeń zdrowotnych wynikających z zanieczyszczeń w niej występujących. W celu pełnej implementacji dyrektywy 98/83/WE w 2005 r. dokonano nowelizacji ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zobowiązując w art. 5 ust. la przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody. Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) regulują sposób prowadzenia kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorcę wodociągowo-kanalizacyjnego, będącej elementem monitoringu prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Okres dotychczasowego funkcjonowania tych przepisów wykazał jednak, że nie są one należycie przestrzegane, i wiele przedsiębiorstw nie prowadzi kontroli wewnętrznej lub prowadzi ją w niedostatecznym zakresie. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie są w stanie wyegzekwować właściwego sposobu postępowania, gdy nie doszło do stwierdzenia naruszeń wymagań higienicznych (woda odpowiada wymaganiom), a jedynie występuje ryzyko, że w związku z brakiem dopełnienia obowiązku systematycznej kontroli wewnętrznej może dojść do ich naruszenia. Ponadto, zgodnie z art. 2 pkt 21 w związku z art. 2 pkt 4 ustawy, działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mogą prowadzić jedynie przedsiębiorcy, w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W praktyce jednak, działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody prowadzona jest także przez inne podmioty, niebędące gminnymi

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.