Logowanie

Projekty Ustaw

24.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Strona 40 z 54

62

jednostkami organizacyjnymi lub przedsiębiorcami, np. przez gospodarstwo pomocnicze przy zakładzie karnym lub jednostkę wojskową. W sytuacji, gdy właściciel takiego urządzenia wodnego zaopatruje nie tylko własne obiekty, ale sprzedaje hurtowo wodę gminie w celu zaopatrzenia okolicznych wsi (czasami kilka tysięcy osób), trudno nie mówić o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Obecna konstrukcja przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków uniemożliwia prowadzenie nadzoru nad takimi podmiotami oraz jakością dostarczanej przez nie wody, jak również pozbawia możliwości penalizacji tego typu praktyki, gdyż nie zawiera stosownych przepisów karnych. Projekt przewiduje ponadto, dokonując rozdzielenia okoliczności objętych hipotezą art. 109 § 1 k.w. w obecnym brzmieniu, zróżnicowanie zagrożenia ustawowego za czyn polegający na zanieczyszczeniu wody służącej do spożycia przez ludzi oraz czyn polegający na zanieczyszczeniu wody służącej do pojenia zwierząt, znajdującej się poza urządzeniami przeznaczonymi do zaopatrywania ludności w wodę, prowadzące do usunięcia górnego limitu grzywny możliwej do wymierzenia za pierwszy z wymienionych czynów. Dokonanie takiej zmiany uzasadnione jest istotną różnicą przedmiotu ochrony oraz jego wagi w obu wypadkach, co powinno znajdować odzwierciedlenie w zróżnicowanej wysokości zagrożenia ustawowego przewidzianego za czyny w dobra te godzące. Zmiana art. 117 Kodeksu wykroczeń związana jest z brakiem regulacji prawnych dotyczących wymagań higienicznych, jakim powinny odpowiadać środki transportu przeznaczone do przewozu ludzi. W chwili obecnej, przy tak ogólnym zapisie, jakim jest art. 14 ust


1. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, ze zm.), trudno jest wyegzekwować od właścicieli środków transportu odpowiedni stan porządkowy w autobusach (busach), czy wagonach kolejowych. Wprowadzenie tego przepisu pozwoli sprawniej egzekwować czystość w środkach komunikacji, co jest szczególnie istotne w kontekście zbliżających się mistrzostw Euro 2012 oraz zwiększonej liczby osób odwiedzających Polskę.

63

Wprowadzenie projektowanych rozwiązań umożliwi organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej egzekwowanie przestrzegania przepisów, które w chwili obecnej pozostają lex imperfecta ze względu na brak sankcji karnych. W zakresie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ? Przepisy wprowadzające Kodeks karny Projekt przewiduje dodanie do art. 11 ustawy dwóch nowych przepisów, umiejscowionych w § 3 i 4, określających sposób określania wysokości grzywny kwotowej, orzekanej na podstawie przepisów ustaw szczególnych (§

3) oraz rozstrzygających o dolnej granicy przewidzianej przepisami takich ustaw grzywny kwotowej (§ 4). W zakresie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia W art. 90 § 3 k.p.s.w. powrócono do brzmienia tego przepisu sprzed zmiany dokonanej ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy ? Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 226, poz. 1648). Nie ma bowiem powodu, aby tryb przyspieszony, określony w przepisach tego Kodeksu, stosować w przypadku ujawnienia wszystkich wykroczeń o charakterze chuligańskim.

W zakresie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Projekt przewiduje uzupełnienie katalogu czynów zawartego w art. 16 ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, za które podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności na podstawie tej ustawy w wypadku popełnienia przestępstwa przez osobę, o której mowa w art.

3. Zmiana ma charakter dostosowawczy i stanowi następstwo wprowadzenia do Kodeksu karnego nowego typu przestępstwa, określonego w projektowanym art. 165a k.k, kryminalizującego m.in. gromadzenie środków płatniczych i innych wartości w celu finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

64

W zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Uchylenie art. 14 w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest następstwem inkorporowania instytucji tzw. dozoru warunkowego do art. 275 k.p.k. (projektowany § 3).

Przepisy przejściowe i końcowe Przepisy art. 10 ? 13 zawierają niezbędne normy przejściowe. Przepis art. 14 określa sześciomiesięczny termin wejścia w życie ustawy, biegnący od dnia jej ogłoszenia.

65

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które będzie oddziaływała ustawa Projekt ustawy oddziałuje na nieoznaczony krąg podmiotów. Rozwiązania przewidziane w projekcie będą wywierać wpływ na wszystkich uczestników postępowania karnego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia. Projekt będzie miał przede wszystkim znaczenie dla funkcjonowania sądów, prokuratury oraz Policji. Ustawa będzie oddziaływała na sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji i organów uprawnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego oraz wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji, a także kuratorów sądowych, którzy będą stosowali znowelizowane przepisy Kodeksu karnego i pozostałych objętych nowelizacją ustaw.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.