Logowanie

Projekty Ustaw

24.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Strona 41 z 54

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych Projekt skonsultowano z Sądem Najwyższym oraz Krajową Radą Sądownictwa. Projekt ustawy został skierowany do konsultacji społecznych, z udziałem Krajowej Izby Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, a także prokuratur oraz sądów apelacyjnych i okręgowych. W ramach konsultacji projekt ustawy został także przesłany do zaopiniowania Stowarzyszeniu Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszeniu Sędziów Polskich ?Iustitia?, Krajowemu Stowarzyszeniu Zawodowych Kuratorów Sądowych, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Polskiemu Towarzystwu Psychiatrycznemu. Projekt przedstawiono również Komitetowi Ochrony Praw Dziecka oraz Stowarzyszeniu ?Razem przeciwko przemocy?.


Sąd Najwyższy, w opinii przygotowanej przez Biuro Studiów i Analiz, w sposób pozytywny odniósł się do celów projektowanej nowelizacji.

66

W zakresie szczegółowych rozwiązań w opinii zgłoszono m.in. następujące uwagi: ? w odniesieniu do projektowanego art. 10 § 3 k.k. zasygnalizowano, że projektowana zmiana brzmienia tego przepisu, prowadząc do możliwości wymierzenia nieletniemu kary 25 lat pozbawienia wolności, nie jest zasadna z uwagi na zasadę winy, może być natomiast odczytywana jako próba uzasadnienia istnienia w Kodeksie karnym kar niemal bezwzględnie oznaczonych (art. 148 § 2 k.k.); ? w odniesieniu do przewidzianego przez projekt podwyższenia górnej granicy liczby stawek dziennych grzywny podniesiono pogląd, że rozwiązanie takie nie doprowadzi do zwiększenia atrakcyjności tej kary, natomiast ?w sposób nie odwołujący się do danych empirycznych z zakresu obecnego zagrożenia przestępczością doprowadza do wzrostu represyjności prawa karnego?; ? w odniesieniu do rozwiązania przewidującego rezygnację z minimalnego okresu odbytej kary pozbawienia wolności jako przesłanki ubiegania się przez skazanego o warunkowe zwolnienie wskazano, że ?paradoksalnie propozycja ta może doprowadzić do wzrostu wymierzania kar dłuższych?, z uwagi na dostrzegalną w badaniach empirycznych skłonność sędziów do antycypacji rozmiaru kary, którą skazany rzeczywiście będzie musiał odbyć, i możliwości zaistnienia u sędziów skłonności, wobec uchylenia okresu minimalnego, do podwyższania wysokości orzeczonej kary; ? w odniesieniu do nowych typów przestępstw (proj. art. 202a k.k. i art. 202b k.k.) podniesiono wątpliwości co do znamion użytych w ich opisie, m.in. jednoznaczności znamienia ?naga osoba?, jak również celowości posłużenia się w opisie czynu penalizującego utrwalanie treści z udziałem osoby, która na takie utrwalanie nie wyraziła zgody, pojęciem ?treści pornograficznych?, zamiast ?obcowania płciowego lub innych czynności seksualnych?; ? negatywnie oceniono pozostawienie w Kodeksie postępowania karnego unormowań dotyczących trybu przyspieszonego. W aktualnej wersji projektu zostały uwzględnione zgłoszone przez Sąd

67

Najwyższy uwagi, m.in. odnoszące się do projektowanego art. 58 § 3a k.k., jak również art. 43 § 1 k.k., określającego temporalne granice orzekania środków karnych.

Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniu 15 maja 2008 r. pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy.

Krajowa Izba Radców Prawnych wyraziła generalną aprobatę dla projektu, wskazując że większość proponowanych zmian, usuwających najpoważniejsze błędy obciążające ustawodawstwo karne, jest konieczna i zmierza w dobrym kierunku. W szczególności jako trafne rozwiązania wskazano: ? poszerzenie katalogu czynów zawartego w art. 10 § 2 k.k., za które nieletni sprawca, który dopuścił się przestępstwa po ukończeniu 15 roku życia, może odpowiadać na zasadach określonych w Kodeksie karnym, o zbrodnię kwalifikowanego zgwałcenia z art. 197 § 4 k.k., ? wprowadzenie możliwości wymierzenia, w ramach instytucji kary łącznej, takiej kary w wysokości 25 lat pozbawienia wolności, w wypadku gdy żadna z łączonych kar nie została wymierzona w tym rozmiarze (proj. art. 86 § 1a k.k.). Natomiast wśród przedstawionych przez Krajową Izbę Radców Prawnych uwag i postulatów dotyczących projektu, które nie zostały uwzględnione, należy wskazać na następujące: ? Postulat poszerzenia katalogu czynów zawartego w art. 10 § 2 k.k., przy okazji nowelizowania tego przepisu, o czyny z art. 281 i art. 282 k.k. (kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze). Postulat ten nie został uwzględniony, gdyż wykracza poza cel nowelizacji w zakresie odnoszącym się do analizowanego przepisu. Celem tym bowiem jest usunięcie oczywistej wady obecnej regulacji, nie zaś istotna rekonstrukcja zakresu jej stosowania. ? Uwaga, że projektowany przepis art. 58 § 2a k.k., wyłączający możliwość orzekania kary ograniczenia wolności we wskazanych w nim wypadkach, wespół

68

z art. 58 § 2 k.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.